1 / 7

PRZYPOWIEŚĆ? Jaki to gatunek? Narrator Miejsce Czas Bohaterowie: Znaczenie przypowieści

PRZYPOWIEŚĆ? Jaki to gatunek? Narrator Miejsce Czas Bohaterowie: Znaczenie przypowieści 1. dosłowne: 2 . alegoryczne : Jaką pełni rolę?. PRZYPOWIEŚĆ O SKARBIE I PERLE Mt . R 13,44-46 Narrator – trzecioosobowy .

louise
Télécharger la présentation

PRZYPOWIEŚĆ? Jaki to gatunek? Narrator Miejsce Czas Bohaterowie: Znaczenie przypowieści

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PRZYPOWIEŚĆ? Jaki to gatunek? Narrator Miejsce Czas Bohaterowie: Znaczenie przypowieści 1. dosłowne: 2. alegoryczne: Jaką pełni rolę?

  2. PRZYPOWIEŚĆ O SKARBIE I PERLE • Mt. R 13,44-46 • Narrator – trzecioosobowy. • Miejsce – bliżej nie określone: pole, poszukiwanie pereł (ocean, jubilerski kram). • Czas – nieokreślony. • Bohaterowie: • pewien człowiek (rolnik?) – odnalazł skarb. Zrobił wszystko, by zakupić pole, w którym ponownie go ukrył. Odnalezienie jest dziełem przypadku. • kupiec – wszystko postawił na jedną szalę, by kupić najpiękniejszą perłę. Poszukiwał perły przez całe życie, systematycznie. Wreszcie ziściło się jego pragnienie. • Każdy z nich podejmuje ryzyko, by stać się właścicielem znaleziska. • Każdy z nich staje się prawdziwie szczęśliwym człowiekiem po zdobyciu odnalezionego przedmiotu. • Znaczenie • 1. dosłowne: • skarbu cenne, drogie rzeczy, przedmioty, które pragnie posiadać • perły człowiek . Wyraz szczęścia, bogactwa, spełnionego życia. • 2. alegoryczne: • KRÓLESTWO BOŻE, ZBAWIENIE • = trud zdobywania, trud poświęcenia (ryzyko); • = radość, która czyni możliwym i łatwym wyrzeczenie się mniejszych wartości.

  3. PRZYPOWIEŚĆ O SIEWCY • Mt. R 13, 4-9 • Narrator – pierwszoosobowy – Chrystus. • Miejsce – bliżej nie określone tereny rolnicze – pole. • Czas – okres zasiewu zboża, a potem jego wzrostu. • Bohaterowie: • siewca: rolnik, człowiek prosty. • ziarno: (nasiona, które mają w przyszłości przynieść owoce) • padające koło drogi – zostało zjedzone przez ptaki; • padające na grunt kamienisty – zostało wysuszone przez słońce; • padające w ciernie – zagłuszone przez chwasty; • padające w glebę urodzajną – wydały plon: stokrotny, sześćdziesięciokrotny, trzydziestokrotny. • c. gleba – grunt. • 5. Znaczenie alegoryczne: • siewca: głosiciel słowa Bożego; Jezus Chrystus; • ziarno: słowo Boże; • c. gleba: ludzie, którzy słuchają słowa Bożego (od tych, którzy nie przyjmują słowa Bożego, przez tych, którzy są niewytrwali, zagłuszani przez życie doczesne do tych, którzy przyjmują je i starają się żyć wg niego).

  4. PRZYPOWIEŚĆ O SYNU MARTNOTRAWNYM SPRAWDŹ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

  5. CECHY PRZYPOWIEŚCI Forma literatury religijnej Bliskiego i Dalekiego Wschodu (najstarsza). Przynależy do epiki, ponieważ o perypetiach bohaterów opowiada narrator trzecioosobowy. Bohaterowie nie mają imion i nazwisk. Rozpoznawani są przez rolę społeczną, pracę, przynależność do grupy narodowej. Fabuła zanurzona jest w realia świata Izraelitów – narodu pasterskiego i rolniczego. Nie jest podany czas (nie jest skonkretyzowany). Bohaterowie i fabuła ma nie tylko znacznie dosłowne (linearne), ale i ALEGORYCZNE (jednoznaczny symbol). Charakter dydaktyczny, moralizatorski. Osoby – przykład parenezy = WZORCE OSOBOWE O CHARAKTERZE UNIWERSALNYM. Charakter dydaktyczny/ moralizatorski.

  6. Zadanie domowe. Na wzór pracy na lekcji dokonaj analizy i interpretacji przypowieści o talentach Mt. R 25,14-30.

  7. PRZYPOWIEŚĆ O TALENTACH Narrator – pierwszoosobowy – Jezus Miejsce- pałac bogacza („Wejdź, aby radować się ze swoim panem”.) Czas- nieokreślony, wyjazd i przyjazd właściciela/ bogacza. Bohaterowie: bogacz: powierza na czas swej nieobecności majątek sługom. Ufa im, zna ich możliwości, liczy na lojalność. Nazywany jest osobą wymagającą; Po powrocie rozlicza swoich poddanych: nagradza hojnie tych, którzy pomnożyli jego majątek sługa 1. – otrzymał pięć talentów: pomnożył je. Nie obawiał się ryzyka. Okazał się gorliwy. sługa 2. – otrzymał dwa talenty i pomnożył je. Był gorliwy, ale i asekuracyjny. sługa 3. – otrzymał jeden talent i ukrył go w ziemi. Nie podjął ryzyka, nie wykazał trudu, ale lęk, chęć przechowania danego mu skarbu, może nawet lenistwo. Nie zaufał swemu Panu, ale go oskarżył. Został wszystkiego zbawiony i potępiony. Każdy z nich miał taką samą szansę. Wielkość majątku dostosowana była do ich możliwości. Nikt z nich nie musiał przegrać danej szansy. 5. Znaczenie alegoryczne: bogacz = Bóg słudzy = to ludzie talenty = to bogactwo duchowe człowieka niezbędne do zbawienia.

More Related