1 / 20

Současná percepce vybraných frazémů z konce 18. století

Současná percepce vybraných frazémů z konce 18. století. Šárka Tůmová – Jiří Vohlídal. Katedra českého jazyka a literatury , PedF UK v Pra ze Katedra statistiky a pravděpodobnosti, VŠE Praha. Obsah. 1. Úvod 2. Rozhovory, o české literatuře 3. Cvičení překladu 4. Česká přísloví - Sonda

louise
Télécharger la présentation

Současná percepce vybraných frazémů z konce 18. století

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Současná percepce vybraných frazémů z konce 18. století Šárka Tůmová – Jiří Vohlídal Katedra českého jazyka a literatury, PedF UK v PrazeKatedra statistiky a pravděpodobnosti, VŠE Praha

 2. Obsah • 1. Úvod • 2. Rozhovory, o české literatuře • 3. Cvičení překladu • 4. Česká přísloví • - Sonda • - Vstupní data • - Dotazník • - Výsledky • 5. Diskuse • 6. Závěry

 3. 1. Úvod F. M. Pelcl - Grundsätze der Böhmischen Grammatik(1798) • teoretická část • praktická část • Rozhovory + o české literatuře (Gespräche) • Cvičení překladu(Übungen im Übersetzen) • Česká rčení (Redewendungen) • Česká přísloví(Sprichwörter)

 4. 2.Rozhovory, o české literatuře (Gespräche) • rozhovory pána a sluhy • text paralelně v češtině a němčině • modelové situace z každodenního života • celkem 13 dialogů • pasáž o české literatuře • Kdy začali Čechové psát literaturu? • soubor otázek a odpovědí na témata, jména autorů a děl • celkem 5 oddílů (845 - 19. stol.) • vysoká míračtivosti • modernost a svěžest dialogů

 5. 3. Cvičení překladu(Übungen im Übersetzen) • texty v češtině • k cvičení • tři krátké anonymní naučné příběhy • Rožmberská kronika • Hájkova kronika • PrefátovaCesta do Jeruzaléma aj. • ukázky vybírány z nejlepších českých autorů

 6. 4. Česká přísloví (Sprichwörter) • paralelní text v češtine a v němčině Např.: Čas růže přináší. x Mit der Zeit wird die Nispel reif., Hodná poklička toho hrnečka. x Gleich und gleich gesellt sich gern., Proti věku není léku. x Das Alter heilt keine Arznei. • pokud není německá obdoba přísloví k dispozici, je přísloví vysvětleno nebo přeloženo doslova Např.: Hadaza ňádry chová. x Er nährt einen Undankbaren., Zažil toho, co pes mejdla. x Es ist ihm übel bekommen.

 7. Sonda • sonda: Jak rozumí dnešní recipient uvedeným frazémům? • frazém: ustálená kombinace alespoň dvou slovních forem, má celistvý význam (zpravidla nerozložitelný na významy jednotlivých složek) • typické znaky: expresívnost, metaforičnost, archaizace některých komponentů (monokolokabilismy) - kout pikle, bycha honit, mít pré

 8. Terminologie • přísloví– anonymní výroky podávající mravní naučení (S poctivostí nejdál dojdeš) • přirovnání -(spát jako na vodě) • pořekadla - anonymní výroky vystihující určitou situaci (I mistr tesař se utne) • pranostiky - specifický druh pořekadel vyjadřující vztah mezi časovým obdobím roku a atmosférickými jevy, příp. zemědělskými pracemi (Vánoce na blátě, Velikonoce na ledu) • okřídlená slova- pochází z určitého zdroje(Veni, vidi, vici) • průpovídky(V Praze je blaze, ale draze) • dialogické repliky (Pozdrav pánbůh - Dejžto pánbůh)

 9. Vstupní data • objekt: 115 frazémů (přísloví, pořekadla a přirovnání) • místo zkoumání: Praha • soubor respondentů: studenti a absolventi VŠ • charakteristiky: • Počet: 55 osob • Věk: 19 - 81 let • reprezentativnost vzorku: • Do 50 let: 54 %, nad 50 let: 47 % • M/F: 51 : 49 • TECH/HUM: 47 : 53

 10. Dotazník • Otázky: • srozumitelné (ANO / NE) • používané (ANO / NE / ve změněné podobě) - pokud ve změněné podobě, tak v jaké

 11. Výsledky • Typologie frazémů • nesrozumitelný • používaný - v uvedené podobě - ve změněné podobě • pasivně srozumitelný

 12. Nesrozumitelné frazémy % respondentů Syt Havel mouky. 93 Čert svou kralku provedl. 93 Vždy na starou kobzu hráti. 90 Zadusil se v konopích. 88 Nekousal Jidáše v koleno. 88 Jest, co by s nežitem zacházel. 86 Uhodil ho Jidáš váčkem. 86 Sytá svině s věchtem hrá. 86 Hrnec kotel kárá, černá sta oba. 84 Utekl se v kožíšku do vody. 84 Klátí se co trest na bahně. 81 Když ovci střihou, koze řiť lupá. 81 Nedmi nedvědu v ucho. 81 Pořídíš co Kec z Jankova. 81 Ryby před sakem loviti. 79 Zpívá co slavík po sv. Havle. 77

 13. Nesrozumitelné frazémy

 14. Tichá voda břehy podrývá. Dočkej času co hus klasu. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní upadá. Kdo maže, ten jede. Dokud železo horké, kuj! Líná ruka holé neštěstí. Podáš-li mu prstu, ujme tě za celou ruku. Pozdě bycha honí. Žáden bez práce nejí koláče. Nevejskej, ještě jsi nepřeskočil. Rozumí tomu co svině petrželi. Jest ho potřebí co pátého kola u vozu. Do lesa dříví nevoz. Používané frazémy Žena má dlouhé vlasy a krátký rozum. Kam vítr, tam plášť. Jest platno co by na stěnu hrách sypal. Ani kuře nerádo darmo kutí a hrabe. Kdo čí chléb jí, toho píseň zpívej. Snadno hůl najíti kdo chce psa býti. Mluví, co mu slina k ústům přivede. Mistr Nouze naučil Dalibora housti. Hada za ňádry chová. Bližší košile než sukně. Vrána vráně voka nevykline. Kolik krajův, tolik obyčejův.

 15. Používané frazémy

 16. Kdo chce jísti jádro, musí ořech rozlousknouti. Já pán, ty pán, kdo bude svině pásti? I ve Vídni lidé bídní. Přeje mu co pes kočkám. Co se z kočky narodí, nebude než myši chytati. Sova nevysedí sokola. Kdo chceš k pokoji, hotov se k boji. Z vlka nebude beran ani ze psa vohář. Kdo líp krmen, ten líp táhne. Pasivně srozumitelné frazémy

 17. Pasivně srozumitelné frazémy

 18. 5. Diskuse • zkoumáme, jak je přísloví vnímáno, a ne zda je skutečně správně chápáno(vysoká náročnost na respondenta - bylo by třeba u každého frazému chtít napsat jeho výklad) • rozsah vzorku – časové a finanční důvody • zkoumání vzájemných odlišností mezi jednotlivými skupinami – problém malého rozsahu výběru

 19. 6. Závěry • Nesrozumitelné • Možné důvody nesrozumitelnosti • Pasivně srozumitelné • Používané ve změněné podobě v uvedené podobě • Skupina frazémů nezařazených • Zajímavé srovnání s uvedenými německými ekvivalenty • Vliv sociologických faktorů na ne/srozumitelnost frazémů

 20. DĚKUJI ZA POZORNOST

More Related