1 / 37

K R M O V I N Á R S T V O

K R M O V I N Á R S T V O. MVDr. N A Ď P a v e l, PhD. Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat. Organizácia predmetu. Jedno semestrálny predmet 13 týždňový cyklus Predpokladané znalosti absolvovanie predmetu biológia základné znalosti anatómie živočíchov

Télécharger la présentation

K R M O V I N Á R S T V O

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. K R M O V I N Á R S T V O MVDr. N A Ď P a v e l, PhD. Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat

 2. Organizácia predmetu • Jedno semestrálny predmet • 13 týždňový cyklus • Predpokladané znalosti • absolvovanie predmetu biológia • základné znalosti anatómie živočíchov • základné návyky pre prácu v laboratóriu • Podmienky absolvovania predmetu • absolvovaný zápočet (písomný i praktický test) • záverečná ústna skúška

 3. Tematické okruhy • Pôda • Rastlinná bunka a biochemické deje • Jednoročné krmoviny • Viacročné krmoviny • Jedovaté rastliny • Konzervovanie a uskladňovanie

 4. Literatúra • Základy rastlinnej výroby a krmovinárstva, 1988, Zubrický,J. a kol. • Krmovinárstvo,1983, Lichner,S a kol. • Návody na cvičenia z rastlinnej výroby a krmovinárstva, 1991, Baran,L.-Šelepcová, Ľ Doporučená literatúra • Jedovaté rastliny, 1990, Frantová E. a kol. • Fyziológia rastlín, 1981, Švihra J. a kol.

 5. Základné pojmy v krmovinárstve • Krmovinárstvo - špec. odvetvie poľ. zaoberajúce sa opisom, biológiou, agro(prato)technikou, plánovaním a organizáciou výroby krmovín, technológiou ich konzervovania a využitia • Krmovina - rastlina rastúca na ornej pôde, alebo v trávnom poraste, šťavnatý zelený krm • Krmivo - krmovina upravená pre kŕmne účely

 6. Krmoviny • Prednosti krmovín - vysoký obsah biologicky aktívnych látok - ľahká stráviteľnosť - bôbovité – bohaté na bielkoviny - vysoký obsah biologicky viazanej vody - poskytujú veľa hmoty a sú pomerne lacné • Rozdelenie - jednoročné (ozimné, jarné) – obilniny, strukoviny, olejniny, okopaniny, trávy, ďatelinoviny, miešanky - viacročné – trávy, ďatelinoviny, ďatelinotráv. miešanky

 7. Základné hospodárske krmiva seno slama rezky suché objemové krmoviny siláž okopaniny šťavnaté Zakl. hosp. kr. obilniny strukoviny koncentrované jadrové

 8. Pôda • Definícia pedologická - živý, premenlivý, prírodný útvar, ktorý vznikol zvetrávaním zemskej kôry a z organických zvyškov rastlín a živočíchov • Definícia poľnohospodárska - povrchová vrstva zeme, ktorá svojou úrodnosťou môže byť stanovišťom pestovaných rastlín, alebo sa dá pre tento účel prispôsobiť

 9. Pôdotvorné činitele • Fyzikálne (mechanické) – mechanický rozpad materskej horniny na skaly, skalky, kamene, piesok • Chemické – rozpúšťanie a zrážanie, hydratácia, oxidácia, redukcia, karbonizácia, sulfurizácia • Biologické – pôsobenie mikroorganizmov a výlučkov koreňov vyšších rastlín • Klimatické – intenzita zrážok, teploty a výpar

 10. Zloženie pôdy • Tri rozdielne fázy: tuhá – minerálny podiel, pôdne častice, organický i anorganický podiel kvapalná – vodné pôdne roztoky, spodná voda, zrážková voda plynná – pôdny vzduch (málo O2, CO2, indol, metán)

 11. Pôdne horizonty O – plytký povrch pôdy,tmavý detritus org. časti, rozklad A – ornica, drobnohrudkovitá vrstva, tmavšia než spodné vrstvy, organická hmota, korene rastlín, edafón, B – podorničie, svetlejšia časť, nenej org. časti, akumulácia živín vyplavený z horných horizontov, prechod medzi materskou horninou a ornicou C – materská hornina . .. .. .. .. ..

 12. Pôdne druhy • Ľahké pôdy – piesočnaté, sypké, pórovité, slabá súdržnosť a väzkosť, dobrá priepustnosť pre vodu, ľahko obrábateľné • Stredné pôdy – hlinité, stredne veľká zrnitosť pôdnych časti, optimálne fyzikálne vlastnosti, najvyššia prirodzená úrodnosť • Ťažké pôdy – ílovité, jemná pórovitosť, malá priepustnosť vody a vzduchu, ťažko obrábateľné

 13. Pôdne typy • Čiernozem – v územiach s n.v. do 200 m, málo zrážok, najúrodnejšia pôda, neutrálne pH, veľký výpar vody, nasýtený sorpčný komplex, ľahko obrábateľné • Hnedozem – n.v. 300-400 m, zrážky mierne prevládajú nad výparom, prirodzená úrodnosť nižšia, slabo kyslé až neutrálne • Podzol – n.v. nad 400 m, zrážky prevládajú nad výparom, nedostatok humusu, menej úrodne

 14. Úrodnosť pôdy • Schopnosť pôdy poskytovať rastlinám optimálne životné podmienky pre ich rast a vývoj • Pôda sa vo výrobnom a pracovnom procese neopotrebúvavá, ale naopak, obrábaním sa jej úrodnosť zvyšuje • Kyslosť pôdy – optimálna pôdna reakcia 6,5-7,5 pH,

 15. Sorpčný komplex • Ilovitohumusový koloidný komplex nenasýtený nasýtený

 16. Živá zložka pôdy pôdy • korene vyšších rastlín, edafón – baktérie, huby, riasy, červy, člankovce

 17. Mikrobiológia pôdy • Plesne a baktérie –aminokyseliny, sacharidy, jednoduché proteíny (nitrifikačné, rhizobiálne) Rhizobiálne baktérie

 18. Mikrobiológia pôdy • Aktinomycéty – tuky, vosky,ligín

 19. Mikrobiológia pôdy • Aspergillus, Penicillium, Verticillium - rozklad čerstvých zvyškov organickej hmoty Penicillium spp. Aspergilus flavus

 20. Mikrobiológia pôdy • Mucor,Rhizopus - pokročilejšie štád. rozk. Mucor spp. Rhizopus spp

 21. Mikrobiológia pôdy • Alternaria - ťažko rozložiteľné lig. časti Alternaria alternata

 22. Vplyv pH pôdy na využitie živín

 23. Výživa rastlín - hnojenie • Organické hnojiva - maštaľný hnoj (kravský, konský, ovčí, prasačí, hydinový) - hnojovica - močovka - humus - zelené hnojenie

 24. Maštaľný hnoj Zmes tuhých a tekutých výkalov, podstielky, vody, zvyškov krmiva Zastúpenie jednotlivých zložiek (v %) Obsah živín (v%)

 25. Uskladnenie maštaľného hnoja Straty – hnojovka 8-20%, 50% pôvod hmoty, 25%N, 10%P, 15%K

 26. Uskladnenie maštaľného hnoja Straty – vyše 60%

 27. Hnojovica Vyzrievanie - min. 3 mesiace Straty na hmote a N – 15% Homogenizácia pred aplikáciou Zloženie hnojovice HD Ošípané Hydina Sušina 7,7 6,4 17,1 Organické lát. 5,7 4,8 11,4 Celkový N 0,3 0,5 1,2 Amoniakálny 0,11 0,29 0,57 P 0,06 0,11 0,28 K 0,24 0,17 0,42 Ca 0,12 0,16 1,10 Mg 0,03 0,04 0,06

 28. Kompostovanie Proces založený na aktivite mikroorganizmov a pôvodných živočíchov v aerobnom prostredí Materiál – organická hmota a zemina (mikroorganiz., viazanie vlhkosti a zápachu, drobnohrud. štr.) Kompostovanie - prevzdušnenie 1-2x ročne prekopať, teplota 40-60 oC. Doba zrenia - 6-12 mesiacov

 29. Kompost

 30. Zelené hnojenie – vhodná náhrada maštaľného hnoja– zlepšuje pôdne podmienky a úrodnosť pôdy– zamedzuje vyplavovaniu živín – chráni pôdu pred eróziou– obmedzuje rast burín Rastliny na zelené hnojenie: Horčica (Sinapis); Repka (Brassica); Vika (Vicia); Pohánka (Fagopyrum); Bôb (Faba), Hrach, Peluška (Pisum); Lupina (Lupinus), Ďatelina (Trifolium); Vičenec (Ligrus).

 31. Krmoviny na zelené hnojenie horčica pohanka

 32. Krmoviny na zelené hnojenie Hrach (peluška) Vičenec

 33. Význam používania hosp. hnojív • Univerzálne hnojiva – organické látky, mikroorganizmy, biologicky účinné látky, nízky obsah živín, vysoký obsah vody • Podmieňujú biologickú činnosť pôdy • Zlepšujú agrochem. vlastnosti pôd – sorpčné a iontovýmenné procesy, schopnosť viazať vodu, drobnohrudkovitu štruktúru, • Detoxikácia cudzorodých prvkov

 34. Priemyselné hnojivá Podľa zloženia - jednozložkové (jedná hlavná živina) - viaczložkové (dve a viac hlavných živín) Podľa skupenstva - kvapalné (jedno i viaczložkové, ako číre roztoky, alebo suspenzie) - tuhé (práškové, častice < 1mm, kryštalické, alebo granulované,častice>1mm)

More Related