Download
de tv vittnena upp 11 1 14 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De två vittnena, Upp 11:1–14 PowerPoint Presentation
Download Presentation
De två vittnena, Upp 11:1–14

De två vittnena, Upp 11:1–14

135 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

De två vittnena, Upp 11:1–14

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. De två vittnena, Upp 11:1–14 Ola Österbacka Föreningen Logos’ femårsjubileum 27.5.2006

 2. Uppenbarelsebokens struktur • Inledning: 1:1–20 • De sju sändebreven, 2:1–3:22 • De sju inseglen, 4:1–8:6 • De sju basunerna, 8:7–11:19 • mellanakt: kapitel 10 och 11 • De sju synerna, 12:1–15:8 • De sju vredesskålarna, 16:1–21 • Segern över Antikrist, 17:1–19:21 • Segern över Satan, 20:1–22:7 Avslutning: 22:8–21 Enligt S.W. Becker: Revelation

 3. Textens plats i sammanhanget • Föregående avsnitt: De sju basunerna • 1–6:e basunerna: falska läror • 7:e basunen: öppnar nästa huvudavsnitt • Kap. 10–11: hopp mitt i kyrkans svårigheter • 11:1–14: kyrkan i ”kyrkan” • de falska lärorna ska inte behärska hela stridsfältet • fiendskap mot kyrkans vittnen • seger trots förföljelser och martyrium

 4. Templet mäts, 11:1–2 • 1 En mätstång som liknade en stav gavs åt mig med orden: "Stå upp och mät Guds tempel och altaret och dem som tillber där inne. • Men utelämna templets yttre gård och mät den inte, eftersom den är given åt hedningarna, och den heliga staden skall de trampa under fötterna i fyrtiotvå månader. • Hela templet är inte heligt: Hedningarna trampar kyrkans område under 42 månader • Bland dem som bär det kristna namnet finns den sanna kyrkan, men alla som kallas kristna är inte Guds folk. Församlingen, som människor ser den, skiljer sig från hur Gud definierar den. • Jfr Hes 40:3 ff

 5. Uppenbarelsebokens talsymboler • 42 månader = 1260 dagar = 3,5 år • Uppenbarelseboken har många symboliska tal: • 3: Guds heliga tal • 4: världens tal • 3+4 = 7: Guds handlande med världen • 3,5 = 7/2: finns bara i Upp 11 • 10: fullständighet • 3*4= 12: Guds folk, både GT och NT • 1 000: En total fullständighet • 144 000 = 12 * 12 * 1 000: Hela Guds folk, både GT:s och NT:s folk

 6. Tolkning av tidsangivelser • 42 månader • Upp 11:2, hedningarnas tid • Upp 13:5, vilddjurets makt • 1 260 dagar • Upp 11: 3, vittnenas tid • Upp 12:6, kvinnans (kyrkans) tid • En tid och tider och en halv tid: 3,5 år • Dan 7:25, Antikrists tid • Dan 12:7, domen, när det heliga folkets makt är krossad • Upp 12:14, kyrkan under förföljelse • 4 Tre och en halv dagar • Upp 11:9, 11, vittnenas ofärd

 7. De två vittnena, 11:3 • Och jag skall befalla mina två vittnen att profetera under ettusen tvåhundra-sextio dagar, klädda i säcktyg."Profetera = framföra budskapet från Gud • Säcktyg: avbildar ånger och sorg • Två vittnen är nog: efter två eller tre vittnens utsago • Arbetarna är få, Matt 9:37 • Apostlarnas och profeternas grundval, Ef 2:20

 8. Olivträd och ljusstakar, 11:4 • Dessa är de två olivträden och de två ljusstakarna som står inför jordens Herre. • Jfr Sak 4, två smorda män (Serubbabel, anförare för återkomsten från Babel och Josua, översteprästen) • Olja: Genom Andens kraft • Anden vittnar genom Ordet och sakramenten • Ljusstakarna: jfr Upp 1:20 • ”Ditt ord är mina fötters lykta”, Ps 119:105

 9. De två vittnenas makt, 11:5–6 • Om någon vill skada dem, kommer eld ur deras mun och förtär deras fiender. Ja, om någon vill skada dem måste han dödas på det sättet. • Eld: a) Guds förtärande vrede över synden, b) Andens eld som helgande kraft • Jfr bindenyckeln • 6 De har makt att stänga himlen, så att det inte regnar under de dagar de profeterar. De har makt att förvandla vattnen till blod och att slå jorden med alla slags plågor så ofta de vill. • Jfr Elia (1 Kung 17) • Jfr Mose och Aron, de tio plågorna över Egypten

 10. Vittnenas undergång, 11:7 • Och när de har fullgjort sitt vittnesbörd, skall vilddjuret som kommer upp från avgrunden strida mot dem och besegra och döda dem. • En kort tid av extremt lidande och Satans triumf, Upp 20:3, 7f • Vilddjuret förmår tysta vittnena genom Antikrists makt • I detta samverkar hedningar, det romerska påvedömet, protestantiska och lutherska bibelkritiker och humanister.

 11. Vittnenas undergång, 11:8 • Deras döda kroppar kommer att bli liggande på gatan i den stora stad som andligt talat kallas Sodom och Egypten, den stad där deras Herre också blev korsfäst. • Jerusalem kallas Sodom = omoralens stad, och Egypten = olydnadens land. • Jfr Jes 1:10 • Om den synliga kyrkan blir ett centrum för omoral och bibelförnekelse förtjänar den inte att kallas Jerusalem.

 12. Vittnenas ofärd, 11:9 • Människor av olika folk och stammar, språk och folkslag ser deras döda kroppar i tre och en halv dagar, och de tillåter inte att kropparna läggs i någon grav. • Universaliteten betonas: de ogudaktiga från alla jordens hörn gläder sig att se sina fiender döda • 3,5 dagar: ”en liten tid av kval och strid”

 13. Vittnenas ofärd, 11:10 10 Och jordens invånare gläder sig över dem och jublar och skickar gåvor till varandra, ty dessa båda profeter har plågat dem som bor på jorden. • En skadeglädje över de förhatliga kristna har mött sin undergång – ett förhärdat hat bland alla jordens folk, eftersom vittnenas budskap är förhatligt för de obotfärdiga.

 14. Vittnena uppväcks, 11:11 • Men efter de tre och en halv dagarna kom livsande från Gud in i dem, och de stod upp, och de som såg dem blev skräckslagna. • Satans triumf blev kort: 3,5 dagar • Gud blåste livsande i Adams näsa, 1 Mos 2:7 • De som såg de två vittnena insåg att de hade förkunnat Guds Ord, och att de hade att vänta straff.

 15. Vittnena upptas till himlen, 11:12 • Och de hörde en stark röst från himlen säga till dem: "Kom hit upp!" Och de steg upp till himlen i ett moln, och deras fiender såg dem. • Kristendomen hör till ”en annan värld”; segern finns inte i denna värld • Påminner om Kristi himmelsfärd, Apg 1:9 • Åsynen av himmelsfärden ska uppmuntra de förföljda att ha himlen som riktmärke, inte det som är på jorden.

 16. Världens ände, 11:13 • I samma stund blev det en stor jordbävning, och en tiondel av staden störtade samman. Sju tusen människor dödades vid jordbävningen. De övriga greps av skräck och ärade himlens Gud. • Staden = den synliga kyrkan: ingen säker plats • Jordbävning: påminnelse om världens ände • Hebr 12:26–29: skapelsens förgänglighet • Ära till himlens Gud, jfr Fil 2:10f: en gång ska slutligen alla böja knä, några i lovsång, andra i skräck.

 17. Avslutning, 11:14 14 Det andra veropet är över. Se, det tredje kommer snart. • Inledning till den sjunde basunen, som förkunnar världens ände och introducerar sju syner • Lovsång och tillbedjan: 11:15–18 • 11:19: templet, Kristi Kyrka, blir nu uppenbar och det är öppet att träda in i det Allraheligaste för Guds folk.