html5-img
1 / 9

Den största Högskolereformen sedan 1977

Den största Högskolereformen sedan 1977. Bolognaanpassning Tre examensnivåer (grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå) Ett års heltidsstudier motsvarar 60 högskolepoäng Tonvikt på examina och anställningsbarhet Målbeskrivningarna i Högskoleförordningen skärps och preciseras

lynda
Télécharger la présentation

Den största Högskolereformen sedan 1977

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Den största Högskolereformen sedan 1977 • Bolognaanpassning • Tre examensnivåer (grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå) • Ett års heltidsstudier motsvarar 60 högskolepoäng • Tonvikt på examina och anställningsbarhet • Målbeskrivningarna i Högskoleförordningen skärps och preciseras • Ark/CI förlängs till europeisk normalnivå • men YTH och Konstnärlig yrkesexamen tas bort • Särdrag • Sverige inför nivåindelning av kurser • Sverige har väldigt detaljerade examensbeskrivningar • Högskolereformen är mycket väl förankrad i högskolevärlden

  2. Detta hände inte! • Antalet yrkesexamina har inte minskat • Sverige inför inte krav på etappexamen i yrkesutbildningar på avancerad nivå • Fördjupningskravet för kandidatexamen tas inte bort • Sverige valde inte att ta bort magisterexamen (3+1) år trots att övriga Europa går mot Masterexamen på 3+2 år • Sverige inför inte en 7-gradig betygskala rakt över • Sverige övergår inte till 3-årig forskarutbildning, och behåller lic-examen

  3. Vägval på LTH • Fortsatt inriktning på yrkesexamina! • Masterexamen skall ej vara mer än Arkitekt/CI-examen • Kandidatexamen skall ej vara mer än Högskoleingenjörsexamen • Nivindelning av kurser i G1, G2 och A avspeglar successiv progression • Översättning av HF terminologi till våra CI-program • “det valda teknikområdet” är på LTH programmets benämning, t ex Maskinteknik • “väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området” sker på LTH inom en specialisering (val ur “djupkorg”) • Högskoleingenjörsexamen + 2,5 års studier skall ge CI-examen

  4. CI-utbildningarna blir ”mjuk” 3+2 år Grundblock 180 hp Obligatoriska kurser Alt-obligatoriska kurser Högst 120 hp G1 Minst 27 hp matematik Specialisering ≥ 45 hp (varav ≥ 30 hp A-nivå) Valfritt inom program så att ≥ 45 hp A-nivå uppnås Fritt valfritt 15 hp Examensarbete 30 hp

  5. Masterexamen (preliminärt) Behörighetsgivande examen Specialisering ≥ 60 hp (varav ≥ 30 hp A-nivå) Valfritt inom program så att ≥ 45 hp A-nivå uppnås Examensarbete 30 hp

  6. Utbildningsplanerna • Enligt Högskoleförordningen skall de innehålla • Vilka kurser som utbildningsprogrammet omfattar (dvs examenskrav) • Den huvudsakliga uppläggningen av utbildningsprogrammet • Uppgifter om särskild behörighet • På LTH vill vi dessutom ha med • Programmets syfte • Programspecifika mål

  7. Beslut i SLTH 1/12: Programmens Syfte Samhället Studenten LTH • Syftet motiverar på 10 rader varför ett program skall finnas och läsas, och beskriver: • Teknikområdets omfattning och utveckling i ett samhällsperspektiv - Utbildningens sätt att möta behovet av teknisk kompetens inom området • Vad som särskilt kännetecknar programmet

  8. Rektorsbeslut i februari 07: Programmål Bedömare Studenten LTH • Programmålen anger vad varje student skall kunna efter genomgången utbildning, och skall • Formuleras som förväntade studieresultat • Ligga inom ramen för kraven i HF:s examensbeskrivning • Ligga i linje med programmets syfte • Vara utvärderingsbara

  9. Hur har LTH utnyttjat reformen? • LTH har varit offensivt • Pedagogisk dimension i reformering av kursplanerna • Kopplat reformen till den behörighetsgivande pedagogiska utbildningen • Stärkt det pedagogiska ledarskapet och nätverken • LTH har synliggjorts nationellt tack vare att vi ligger långt framme • Civilingenjörsutbildningarna • Gemensam struktur och nomenklatur införs • Tydliga krav på inslag av ekonomi/entrepenörskap och hållbar utveckling • Verklighetsanpassning av årskurs 1 • Generella examina • Utnyttjar masterexamen för att göra LTH än mer attraktivt för utbytesstudenter

More Related