1 / 35

Gastronomie divină

Gastronomie divină. Istoria hranei (hrănirii). Există un lanţ de mese speciale în istoria mântuirii . La fiecare dintre aceste mese speciale participă Dumnezeu şi de fiecare dată această participare are consecinţe existenţiale decisive pentru mântuirea omenirii .

lynda
Télécharger la présentation

Gastronomie divină

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Gastronomie divină

 2. Istoria hranei (hrănirii) • Există un lanţ de mese speciale în istoria mântuirii. • La fiecare dintre aceste mese speciale participă Dumnezeu şi de fiecare dată această participare are consecinţe existenţiale decisive pentru mântuirea omenirii. • Toate aceste mese au anticipat masa euharistică, Sfânta Liturghie, vieţuirea în iubire cu Dumnezeu. Ierod. Gamaliel - Mânăstirea Antim

 3. Istoria hranei (hrănirii) • Treptat, hrana se spiritualizează şi este însoţită de o binecuvântare a lui Dumnezeu. • Binecuvântarea conţine rostiri care fixează cursul istoriei. • Evenimentul este urmat de transfigurări, atât la nivelul persoanelor, cât şi la acela al unor materii: Sarra din stearpă devine fertilă, apa devine vin, pâinea şi vinul devin Trup şi Sânge al Domnului. Ierod. Gamaliel - Mânăstirea Antim

 4. În Rai • După ce i-a dat omului porunca de creştere, înmulţire şi de stăpânire peste întreaga lume, Dumnezeu S-a preocupat de hrănirea lui. • Apoi a zis Dumnezeu: “Iată, vă dau toată iarba ce face sămânţă de pe toată faţa pământului şi tot pomul ce are rod cu sămânţă în el. Acestea vor fi hrana voastră” (Facerea 1, 29) . • Căderea va aduce şi o schimbare a „meniului”, o coborâre de la roadele aeriene ale pomilor la nivelul solului, la iarbă şi pâine, dobândită cu trudă, prin preparare. Ierod. Gamaliel - Mânăstirea Antim

 5. Masa lui Avraam Ierod. Gamaliel - Mânăstirea Antim

 6. Masa lui Avraam (Facerea 18) • Avraam I-a ospătat pe cei Trei Oameni (îngeri) cu azime proaspăt frământate şi coapte din făina cea mai bună, cu unt, cu lapte şi cu un viţel tânăr şi gras, gătit în grabă. • Hrana provenea din toate cele trei categorii: vegetale, lactate şi carne. Nu se pomeneşte nimic despre băutură (alcoolică). Ierod. Gamaliel - Mânăstirea Antim

 7. Nunta din Cana Galileii Ierod. Gamaliel - Mânăstirea Antim

 8. Nunta de la Cana Galileii(Ioan 2, 1-11) Nunta de la Cana este în legătură cu parabola nunţii fiului de împărat (Matei 22, 1-10). Oamenii L-au invitat la nuntă şi Iisus a acceptat; El îi invită acum, la rândul Său, la masă (cea euharistică), iar ei Îl refuză sub diferite pretexte. Dacă El s-a lăsat invitat la masă de nişte oameni, cu atât mai mult sunt vinovaţi oamenii care refuză invitaţia Sa la masa euharistică (liturghie), care este tot o masă de nuntă, una mistică. Ierod. Gamaliel - Mânăstirea Antim

 9. Cina cea de Taină Ierod. Gamaliel - Mânăstirea Antim

 10. Cina cea de Taină (Matei 26, 20-30; Marcu 14, 17-26; Luca 22, 14-39; Ioan 13, 2-18,1) • Cina cea de taină este masa cea mai importantă din toată istoria mântuirii, când are loc o trecere radicală, de la lumea Vechiului Legământ spre cea a Noului Testament. • Două alimente esenţiale marchează această trecere: mielul pascal şi pâinea. • Euharistia (Trupul şi Sângele lui Hristos) şi Crucea (Pomul Vieţii cu Rodul lui – Hristos) înlocuiesc mielul pascal, azima şi ierburile amare ale evreilor. Ierod. Gamaliel - Mânăstirea Antim

 11. Ierod. Gamaliel - Mânăstirea Antim

 12. Cina de la Emaus (Luca 24, 13-32) • Hristos se lasă recunoscut Ucenicilor prin frângerea pâinii, dar cunoscut numai după ce le-a devenit interior prin cuminecare. Ierod. Gamaliel - Mânăstirea Antim

 13. Cina cu pește și miere (Luca 24, 36-49) • Omul va continua, într-un fel, să se hrănească şi pe lumea cealaltă, urmând promisiunii lui Hristos: „de acum nu voi mai bea din acest rod al viţei până în ziua aceea când îl voi bea cu voi, nou, în Împărăţia Tatălui Meu” (Matei 26, 29; Marcu 14, 25; Luca 22, 18). • Masa Împărăţiei este pusă de Dumnezeu în Rai (Luca 22, 30). Ierod. Gamaliel - Mânăstirea Antim

 14. Câteva considerații • Există o hrană pentru trup şi o hrană pentru suflet,o hrănire fizică şi una spirituală. • Există o foame a trupului, dar există şi o foame a sufletului. • În Rai, sufletele sunt acelea care mănâncă. De fapt, se poate vorbi mai degrabă de a gusta decât de a mânca, căci o cantitate mică e suficientă pentru a sătura gustul. Cantitatea în sensul de prezenţă, de existenţă. Ierod. Gamaliel - Mânăstirea Antim

 15. Toate rugăciunile care se fac de Biserică cu prilejul binecuvântării diferitelor prinoase pomenesc de gustarea lor. • Gustarea este desăvârşit împlinită în împărtăşirea din Potirul euharistic. • Acelora care vor să ajungă la gustarea din Rai li se recomandă să înceapă a se comporta faţă de mâncarea materială, cu deosebită cumpătare, căci hrana a fost dată de Dumnezeu „spre gustare cu mulţumire” (1 Timotei 4, 3). • Întruparea lui Hristos şi parcursul Lui istoric au făcut ca lumea să capete o conştiinţă mai clară asupra conţinutului spiritual al hranei. Ierod. Gamaliel - Mânăstirea Antim

 16. Odată cu Învierea, hrana căpătă o încărcătură pascală, caracterizată prin jertfă şi răscumpărare. Hrana este chemată să contribuie la transfigurarea omului. • Pentru a se ajunge la hrana spirituală, natura nu este suficientă, ci mai este necesară credinţa şi voinţa omului. • Hristos a adus o hrană nouă, care presupune maturitatea (creşterea) spirituală a credinciosului. • Chiar dacă S-a lăsat hrănit de om (Maica Domnului), Hristos este forţa hrănitoare a întregului univers şi hrana supremă a celor care-L recunosc ca Mântuitor. Ierod. Gamaliel - Mânăstirea Antim

 17. Pentru a ajunge la Înviere şi pentru a aduce pe om la posibilitatea de a birui moartea, Hristos S-a făcut pentru o clipită pe Sine Însuşi hrană pentru moarte. • În Împărăţia Cerurilor, hrana şi hrănirea devin eminamente spirituale prin trupuri spiritualizate. • Cei care practică o hrănire conştientă, trezvitoare, ajung să constate funcţionarea principiului compensării hrănirii fizice prin hrănire spirituală, unde şi reciproca este adevărată, în sensul că abundenţa hranei fizice scade puterea de asimilare a hranei spirituale. Ierod. Gamaliel - Mânăstirea Antim

 18. Concluzie • În viziune creştină tradiţională, hrana conduce spre Euharistie prin Întruparea lui Hristos, iar hrănirea devine modalitate de cunoaştere a iubirii Sfintei Treimi. Ierod. Gamaliel - Mânăstirea Antim

 19. Hrănirea spirituală Ierod. Gamaliel - Mânăstirea Antim

 20. Sfânta Liturghie Leiton Ergon

 21. Hrană transfigurată, pogorând din altă lume. Sfântul Efrem Sirul chiar o numeşte pâinea îngerilor. • Pâinea şi vinul devin Trupul şi Sângele lui Hristos. Dacă pâinea şi apa sunt alimente indispensabile pentru viaţa pământească (ele constituie singura alimentaţie în temniţele austere, de pildă), pâinea şi vinul euharistic (care constituie adevărate minuni) sunt alimente indispensabile pentru viaţa veşnică. Cele dintâi hrănesc fizic la limita supravieţuirii, cele din urmă satură spiritual deplin. Ierod. Gamaliel - Mânăstirea Antim

 22. În Euharistie se mănâncă mai mult decât pâine şi vin, se mănâncă Viaţa care este Hristos („Eu sunt... Viaţa” – Ioan 14, 6). • Este o hrană care asigură nu numai viaţa zilnică, dar şi pe cea veşnică, o garantează. • Pâinea euharistică este un elixir al vieţii (Sfântul Efrem Sirul, Imnele Naşterii Domnului XIX,16). Ierod. Gamaliel - Mânăstirea Antim

 23. Liturghia îngerească Ierod. Gamaliel - Mânăstirea Antim

 24. Potirul euharistic este un potir al vieţii, fiecare picătură a conţinutului său fiind purtătoare de viaţă. Acest Potir este alimentat de la Viţa-Hristos. • Dacă vinul obişnuit transformă, în orice caz, persoana, şi poate conduce la cădere, transformarea venită prin vinul euharistic este existenţială şi mântuitoare. Ierod. Gamaliel - Mânăstirea Antim

 25. Euharistia este „cărbune de foc” (Isaia 6, 6). În ea se consumă, efectiv, foc şi Duh, care, în principiu, nu sunt comestibile. În pâinea euharistică este prezent acelaşi Duh-foc care a consumat jertfa profetului Ilie (Sfântul Efrem Sirul, Imnele Credinţei X,13). • Euharistia este absolut necesară adevăratului creştin, care are ca ideal sfinţirea sa. Ea dovedeşte că lumea este capabilă de a fi transfigurată prin cooperarea omului cu Sfântul Duh. Transfigurarea, pregătirea pentru Împărăţie, iată propunerea şi rezultatul Euharistiei. Ierod. Gamaliel - Mânăstirea Antim

 26. Împărtășirea Apostolilor Ierod. Gamaliel - Mânăstirea Antim

 27. Euharistia în sine este o taină absolută, făcută totuşi accesibilă, în chip mistic, credincioşilor. • Euharistia răspândeşte viaţă, lumină, căldură şi este considerată o adevărată comoară existenţială, aducând, practic, o nouă creaţie a omului. Ierod. Gamaliel - Mânăstirea Antim

 28. Există o relaţie între Botez şi Euharistie, ele împreună alimentând viaţa Bisericii. Ceea ce începe prin Botez, trebuie întreţinut şi actualizat, mistic şi real, în acelaşi timp, prin Euharistie. Ierod. Gamaliel - Mânăstirea Antim

 29. Ierod. Gamaliel - Mânăstirea Antim

 30. Este o identitate efectivă între trupul fizic al lui Hristos şi Trupul Său euharistic. • Euharistia include atât Naşterea, cât şi Învierea lui Hristos. Ierod. Gamaliel - Mânăstirea Antim

 31. Există o colaborare strânsă dintre Hristos şi Duhul, şi în cele din urmă o implicare a tuturor Persoanelor Sfintei Treimi în Euharistie. • Sângele lui Hristos pătrunde în trupul celor ce se împărtăşesc, dar şi în duhurile lor, făcându-se unirea mistică, isihastă. Ierod. Gamaliel - Mânăstirea Antim

 32. „Trupul Meu esteadevărată mâncare șiSângele Meu adevărată băutură”. (Ioan 6, 55) Ierod. Gamaliel - Mânăstirea Antim

 33. Hristos a dat spre gustare celor care sunt cu El, odată cu Trupul Său, însuşirile Sale. • Trupul şi Sângele lui Hristos uneşte coerent şi rodnic oamenii într-un trup unic al Bisericii. • Biserica este construită şi întărită în jurul Euharistiei prin Trupul lui Hristos cu care creştinii sunt hrăniţi şi uniţi. Ierod. Gamaliel - Mânăstirea Antim

 34. Euharistia poate salva din diverse situaţii dificile concrete, din tot felul de pericole de moarte (trupească sau spirituală), care survin adesea pe parcursul vieţii personale sau în cea a comunităţii. Ierod. Gamaliel - Mânăstirea Antim

 35. Ierod. Gamaliel - Mânăstirea Antim

More Related