1 / 29

Rod echinodorus (šípatkovec)

Rod echinodorus (šípatkovec). Pokusné akvárium č. 11 Suchan Lukáš, Macák Miroslav, Šesták František. Zařazení.

lynde
Télécharger la présentation

Rod echinodorus (šípatkovec)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Rod echinodorus (šípatkovec) Pokusné akvárium č. 11 Suchan Lukáš, Macák Miroslav, Šesták František

 2. Zařazení • Rostliny rodu echinodorus patří mezi vyšší jednoděložné rostliny řadící se do čeledi alismataceae(žabníkovité). Z hlediska rozdělení podle nápadnosti znaků a adaptací podle typu přizpůsobení je lze zařadit do skupiny vallisnerida což je skupina rostlin ponořených s pentlicovitými listy (echinodorus angustifolius) a nebo hlavně do skupiny alismoida což jsou obojživelné a bahenní rostliny. Ty mají rády vzdálenější litorál a hlavně bažiny(echinodorus quadricostacus, echinodorus tenellus)

 3. Rozšíření • Jejich hlavním areálem výskytu je oblast tropů jižní ameriky, povodí velkých řek s plochým terénem a oblasti bez lesů, typické jsou zde 2 období dešťů a časté kolísání hladiny vody. Amplituda teplot vzduchu je poměrně rozsáhlá a pohybuje se v rozmezí 14 – 40 °C, u teploty vody je to 18 – 30 °C. Jejich nároky na osvětlení jsou relativně vysoké a potřebují ho minimálně 12 hodin denně, teplota vzduchu nad 20 °C.

 4. Charakteristika • Tyto rostliny patří k nejpopulárnějším a nejčastěji pěstovaným trvalým vodním rostlinám v akvariích. Jsou vhodné k dlouhodobému pěstování a množení. Řada druhů vytváří stále ponořené submersní listy a některé nevyrůstají nad hladinu ani v těch nejlepších podmínkách ve snaze vytvořit emersní suchozemskou formu. Pro původní druhy echinodorů je typičtější emersní prostředí což je jejich přirozený způsob existence. Vzhledem k snadnosti křížení všech druhů echinodorů vzniká velké množství hybridů což znesnadňuje jejich druhové určení.

 5. V současnosti je určeno po revizi asi 26 základních druhů. Z hlediska akvaristického využití je základním znakem pro pěstitele jejich ozdobnost a malá ochota vyrůstat nad hladinu. Právě hybridizace někdejších původních druhů vhodných do akvárií způsobila vznik hojných barevných mutací které výrazně rozšířily okrasné možnosti tohoto druhu v akváriích. Rozmnožování těchto hybridů jde výhradně vegetativní nepohlavní cestou, výhodou těchto zmutovaných forem je také to že prakticky nevyrůstají nad hladinu na rozdíl od těch původních druhů. Nejhezčí hybridy vznikají křížením echinodorus uruguaensis s ostatními druhy.

 6. Využití • Celá řada echinodorů a zejména jejich barevných hybridů má rozsáhlé komerční využití pro své pěstitele a jsou předmětem i mezinárodního obchodu.

 7. V  pokusném akváriu které bylo naší skupině přiděleno jsme měli původně 6 rostlin, a to echinodorus amazonicus, echinodorus osiris a zbylé neurčené druhy echinodorus sp.

 8. Echinodorus osiris • Základní nároky: Teplota je doporučená mezi 22 – 28°C Tvrdost 2 – 15 °dKH Kyselost pH od 6,5 do 7,5 Osvětlení 25 – 50 W/100 litrů • Popis: • Tato rostlina pochází z jižní Brazílie a není příliš náročná na složení vody a snese i nižší teploty než se obecně uvádí. Pokud jí poskytneme dostatek světla tak mají nové listy nádherné zabarvení do červena. Množí se pomocí stvolů na jejichž koncích rostou nové rostlinky. V případě že se tyto stvoly dostanou nad hladinu tak pak se na nich vytvářejí drobné květy. V akváriu dorůstá průměrné velikosti mezi 30 – 50 cm. Je to rostlina která vytváří 2 typy listů a to jemnější submersní a tlustší emersní. V pěstírnách se pěstuje ve vlhkých místnostech a po vysazení do akvária potřebuje několik týdnů na aklimatizaci a v této době nevytváří nové listy. Ty začne vytvářet až po několika týdnech. Z živin potřebuje hlavně dostatek železa a je náročnější na světlo.

 9. Echinodorus amazonicus • Základní nároky: Teplota vody 22 – 28 °C Osvětlení 50 W /100 litr Tvrdost vody 2 – 12 °dKH pH od 6,5 – 7,2 • Tato rostlina pochází z Brazílie a je to jedna z nejdéle pěstovaných a nejznámějších akvarijních rostlin. V přírodě i v akváriu je to výhradně submersní druh. Na živiny je to nenáročná rostlina ale jako všechny echinodory potřebuje dostatek železa a vyšší osvětlení. Při nižším osvětlení je vysoce náchylná k hnědé řase která ji napadá listy. Běžně v akváriích dorůstá velikosti 20 až 50 cm.

 10. Souhrnná zpráva o vývoji situace v pokusném akváriu • Na druhém praktickém cvičení nám bylo 6.10. 2005 přiděleno pokusné akvárium číslo 11. Akvárium je hluboké asi 30 cm a maximální objem vody v něm je 47 litrů. • Vyskytoval se v něm rod akvarijní rostliny echinodorus a to konkrétně echinodorus amazonicus, echinodorus osiris a zbylé čtyři druhy rodu echinodorus které se nepovedlo identifikovat tj. echinodorus sp. Rostliny byly ve velmi špatném stavu a v průběhu pokusu došlo k úplnému úhynu 2 z 6 rostlin a to konkrétně echinodorů sp. Nejlepších výsledků jsme dosáhli u druhu echinodorus amazonicus který v druhé polovině sledovaného období začal vytvářet nové listy a celkem znatelně vyrostl.

 11. Problémem u něj stejně jako u ostatních druhů byla hnědá řasa která znemožňovala jejich lepší růst. U dalších třech rostlin se jejich stav prakticky nezměnil, občas došlo k tvorbě nových listů které však byly okamžitě napadeny výše zmíněnou řasou a časem uhynuly, poté se však zase vytvářely listy nové. • Největší problémy nám tedy činila hnědá řasa která intenzivně porůstala všechny naše rostliny a bránila jim v rozvoji. V průběhu pokusu jsme 4x vyčistili akvárium což bylo spojeno i s částečnou výměnou vody v něm. Rostliny jsme se vždy snažili zbavit napadených listů popřípadě z nich řasu alespoň smýt. Čištění akvária bylo provedeno 20.10, 10.11, 24.11 a 5.1 • Z výsledků měření které bylo provedeno při praktickém cvičení 20. 10. vyšly následující hodnoty:

 12. teplota vody: 23 °C • pH 7,93 • rozpuštěný kyslík 9,4 mg/l • celková tvrdost: 8 dKH • uhličitanová tvrdost: 5 dKH • oxid uhličitý ve vodě: méně než 10 mg/l

 13. Z výsledků měření vyplývalo že je nutné snížit hodnotu pH, která byla příliš vysoká a nevyhovovala optimálním podmínkám pro rod echinodorus , který vyžaduje pH v rozmezí 6,5 – 7,5. S poklesem hodnoty pH by vzrostlo množství využitelného oxidu uhličitého. Hodnotu pH jsme se snažili upravit vysazením 2 akvarijních rybek a to 7.12. Teplota vody která se pohybuje okolo 23 stupňů je pro rostliny optimální. Světelné nároky v místnosti nejsou zcela vyhovující, tlumí fotosyntézu rostlin a tím i jejich růst a navíc nedostatek světla způsobuje rozvoj hnědé řasy. Situaci jsme se pokusili vyřešit vyzdvihnutím rostlin ze dna blíže ke zdroji záření ale situace se viditelně nezlepšila. Proto jsme 7.12 snížili hladinu vody v akváriu za účelem lepšího průniku záření k rostlinám. Při kontrolách 24.11, 31.11, 7.12. a 14.12 jsme aplikovali dle návodu asi 5 ml univerzálního hnojiva pro akvarijní rostliny v rámci dodání potřebných minerálních živin.

 14. Výpočty z praktického cvičení • Nasycení kyslíkem v akváriu: • Nadmořská výška v ČB asi 350m tj. tlak asi 746 torů • Teplota vody 23 stupňů což odpovídá po aproximaci asi 8,45 mg na litr při 100% nasycení • Průměrná hodnota rozpuštěného kyslíku v našem akváriu byla 9,26 mg /litr což odpovídá 109,5 % nasycení kyslíkem, což může být způsobeno tím že jsme těsně před měřením vyměnili vodu v akváriu.

 15. 2)Odhadněte absorbanci vodního prostředí v hloubce 1 m • K= ln2,54/1,32/0,27 • K=2,42 • I1=2,54 .e-2,42*1 • I1= 0,22 W/m-2 • A= I0-I1/I0 • A= 0,909 V hloubce 1 metr činila absorbance 90,9 procenta.

 16. 3) Odhadni světelnou účinnost zářivky při příkonu 36 W • délka zářivky = 30 cm • výška zářivky od hladiny = 17 cm • úhel vyzařování = 45° • S= d*h*tg alfa • S= 0,102m2 Ozářená plocha akvária byla 0,102 m čtverečního. • Úp= S*I1 • Úp= 0,102*2,54 • Úp=0,259W = 0,259W/10,28 = 0,025*100= 2,5% • Na naší účinnou plochu dopadá jen 2,5 % záření z zářivky

 17. Měření z 5.1.2006 : po zprůměrování nám vyšly následující hodnoty: pH – 7,52 O2 – 8,75 mg/l Teplota – 21,3 °C CO2 rozpuštěný ve vodě : méně než 10 mg/l

 18. nasycení O2: z tabulky rovnovážné koncentrace O2 vyšlo pro teplotu 21,3 °C 100% nasycení 8,79 mg/l. Hodnota v akváriu byla 8,75 mg/l což odpovídá 99% nasycení O2. • Mírné snížení pH může být způsobeno vysazením 2 ks ryb. Toto snížení ale nemělo žádný vliv na množství rozpuštěného CO2.

More Related