Download
12 11 2008 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Innskudd-/ytelsespensjon sett fra den ansattes/bedriftens ståsted PowerPoint Presentation
Download Presentation
Innskudd-/ytelsespensjon sett fra den ansattes/bedriftens ståsted

Innskudd-/ytelsespensjon sett fra den ansattes/bedriftens ståsted

402 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Innskudd-/ytelsespensjon sett fra den ansattes/bedriftens ståsted

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 12.11.2008 Innskudd-/ytelsespensjon sett fra den ansattes/bedriftens ståsted Kristin Tosseviken Peer Review: Jon Egil Strand

 2. Mercer in the Nordics • Nordic presence (~200 empl.) • Denmark (~50) • Finland (~20) • Norway (~50) • Sweden (~80)Business areas • Employee Benefits Consulting • Retirement • Health & Benefits • HR Services (outsourcing) • Human Capital Consulting • Information Product Solutions • Investment Consulting

 3. Bare noen spørsmål? - Generelt • Bedriften • Hva slags type pensjon? • Ytelsesordning • Innskuddsordning • Pensjonsalder – ny folketrygd – AFP • Hva forventer den ansatte? • God pensjon ved nådd alder • Pensjonsalder? – tidlig pensjonering • Arbeidsgiver som tilrettelegger for en god pensjon • Både bedriften og den ansatte • Høy avkastning – sammenlignet med andre tilbydere • Kunnskap og forståelse

 4. Svaret for mange bedrifter har vært innskuddspensjon Bedrifter tror at ved å velge innskuddspensjon er all risiko fjernet • Avkastningsrisiko • Forsikringsrisiko • Inflasjonsrisiko Men innskuddspensjon kan være en farlig bommerang!

 5. Bedriftens ståsted

 6. Hvorfor har man valgt den pensjonsordningen man har?Ytelsesordning • KOM HIT og BLI HER så får du 66% av lønnen i pensjon! • God og trygg pensjonsordning hos en generøs arbeidsgiver • Oppbygging av premiereservene før 2001 var også av en slik natur at det svært ugunstig å slutte – mest opptjening de siste årene • Lineær opptjening etter 2001 • God avkastning betalte deler av premien • Langt horisont - stor risikotoleranse - fellesskap

 7. Hva driver endringene? • Ytelsesordningen medfører at man må vise forpliktelsen i balansen og man får uforutsigbare pensjonskostnader • Nye regnskapsregler • Endrede regler fra myndighetene • Grunnlagsrenten • Prising av rentegaranti • Økt premie på risiko (død – uførhet) • Endret ansettelsesmønster • Større turnover – både arbeidsgiver og ansatte er pådrivere • Synliggjøre pensjonen • Sammenlignbart – både for arbeidsgiver og ansatte

 8. Hva var begrunnelsen for å endre pensjonsordning? Typisk fordeler svarene seg slik:

 9. Bedriftenes valg Resultat fra UK 60 Source: ACA Pension Trends Survey 2005 50 40 30 Andel foretak som har gjort endringer 20 10 0 Reduced percentage of employees covered by Scheme Set up Career Average Scheme Blandet ytelses- og innskudds-ordning Lukker ytelsesord. for nye medlemmer Terminerer ytelses- ordningen Flytter ansatte over i innskudds- ordning Wound-up Scheme Valgte ordninger

 10. Ny situasjon: Må administrere to pensjonsordninger • Lukker dagens ytelsesordning • Må ajourføres mht lønnsendringer • Må regnskapsføre pensjonsforpliktelsen og kostnadene • Mer homogen gruppe, mindre risikoutjevning • Konsekvensene av lengre levealder blir ikke utjevnet med de unge som kommer inn i ordningen • Kortere tid å fordele avvik på • Innfører ny innskuddsordning • Viktig med korrekte og ajourførte opplysninger • Velge rett leverandør Kostbart å administrere to ordninger

 11. Er innskuddsmarkedet transparent ?Utvalg porteføljer med ”balansert” eller ”middels” risiko

 12. Avkastning og risiko • Vi har sett på avkastningen for såkalt like produkter. For den ansatte fremstår disse tilbyderne som like • Men forskjellene internt i produktene er store • geografisk spredning • aktiv vs indeksnær forvaltning • valg av aktivaklasser • ulik aksjeandel • ulik nedtrappingsprofil • valutasikring • rebalansering • Som medfører at produktene har ulik risiko selv om de fremstår som like

 13. Risikojustert avkastning

 14. Analysis Buy-in Finalize Analysis Buy-in Communicate Finalize Communicate Benchmark Benchmark Periodical monitoring (Governance) Mercers svar:Alle bedrifter trenger styring av sine pensjonsordninger • Hva skjer med ytelsesordningen (lukket/åpen) i fremtiden? • Hva hvis bedriften har valgt en leverandør som gir lav avkastning sammenlignet med andre? Eller har lavere avkastning enn lønnsøkningen?

 15. Den ansattes ståsted

 16. Den ansattes holdning til risiko Anta at vi tilbyr deg følgende 2 scenarioer. Hvilken vil du velge? A eller B Risiko for å vinne A. 75% sannsynlighet for å vinne 60.000 og 25% for å vinne 0 B. 100% sannsynlighet for å vinne 40.000 Risiko for å tape A. 60% sannsynlighet for å tape 70.000 og 40% for å tape 0 B. 100% sannsynlighet for å tape 40.000

 17. Den ansattes holdning til risiko Risiko for å vinne Risiko for å tape Konsekvens – Alt annet likt velger en ansatt en dårligere ytelsesordning enn innskuddsordning 60% av 70.000 = 42.000 Source: Prospect Theory, Kahneman

 18. Den ansattes ståstedRisiko i et annet perspektiv Fins det noen likheter mellom en pub, global oppvarming og pensjon ?

 19. Den ansattes ståstedRisiko i et annet perspektiv Hva er felles for en norsk pub, global oppvarming og pensjon ? • Risikoen inntreffer ikke umiddelbart • Utfallet er usikkert • Kunnskap påvirker adferden

 20. Den ansattes ståstedFå valg – mange valg • Blir vi tilbudt noen få valgmuligheter - vi velger • Blir vi tilbudt mange valgmuligheter - vi velger ikke Source : Sethi-Iyengar and Lepper (2000)

 21. Ansattes ståsted Hvordan kan bedriften redusere ’risikoen’ for den ansatte? • Reduserer risiko ved • Ha få valg eller segmenterte valg for investering • Finansiell kunnskap - opplæring • Bedriften tar styringen over pensjonsordningen • Beskrive hvordan ordningen administreres • Beskrive hvordan innskuddene fastsettes • Hvordan beste leverandør mht avkastning velges • Hvor ofte kontrolleres leverandørene – overvåke markedet Kommunikasjon

 22. Analysis Buy-in Finalize Analysis Buy-in Communicate Finalize Communicate Benchmark Benchmark Periodical monitoring (Governance) Konklusjon • Både fra bedriften og fra den ansatte er det risiko som er tema når man velger og tenker pensjon • Alle ønsker å ’fjerne’ risiko fra seg selv • Risiko kan bare håndteres ved å ha gode styringsverktøy

 23. www.mercer.no