1 / 9

Специфични цели:

ПРОЕКТ BG051PO001 - -3 . 3.06-00 27 „ Подкрепа за развитието и реализацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на материалознанието, минералогията и кристалографията ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

lynn
Télécharger la présentation

Специфични цели:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ПРОЕКТ BG051PO001--3.3.06-0027„Подкрепа за развитието и реализацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на материалознанието, минералогията и кристалографията”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Подкрепа за развитието и реализацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на материалознанието, минералогията и кристалографията Съвместен проект на Институт по минералогия и кристалография, БАН и Катедра „Органична химия” към ФХФ на СУ

  2. ПРОЕКТ BG051PO001--3.3.06-0027„Подкрепа за развитието и реализацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на материалознанието, минералогията и кристалографията”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Цел: Подпомагане на развитието и реализацията на докторанти, пост-докторанти и млади учени с интереси в областта на материалознанието, минералогията и кристалографията, повишаване качеството на научните изследвания и подобряване на условията за тяхната реализация. Увеличаване на приноса на тези учени в изграждане на икономика, основана на знанието. Специфични цели: Подобряване качеството на академичния състав, работещ в областта на материалознанието, минералогията и кристалографията Подобряване на материалните условия и инфраструктурата за работа на младите учени, достъп до база данни, специализирани издания, консултации с водещи учени. Мотивация на млади хора да се занимават с наука и да се акумулира човешки потенциал за решаване на научни задачи в помощ на икономиката и обществото Съвместен проект на Институт по минералогия и кристалография, БАН и Катедра „Органична химия” към ФХФ на СУ

  3. ПРОЕКТ BG051PO001--3.3.06-0027„Подкрепа за развитието и реализацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на материалознанието, минералогията и кристалографията”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Целевата група 12 ИМК и 6 ФХФ, СУ души (докторанти, пост-докторанти и млади учени) Основни дейности: • Тематично обучение • Подпомагане на научните изследвания • Насърчаване на академичната мобилност • Повишаване на конкурентоспособността на целевата група • Публикации на научните резултати и подготовката на дисертации • Подобряване на социалния статус на участниците в целевата група • Осигуряване на достъп до специализирана литература. Съвместен проект на Институт по минералогия и кристалография, БАН и Катедра „Органична химия” към ФХФ на СУ

  4. ПРОЕКТ BG051PO001--3.3.06-0027„Подкрепа за развитието и реализацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на материалознанието, минералогията и кристалографията”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз • 1.Тематично обучение – от месец ноември • Инфрачервена спектроскопия • Рентгеноструктурен анализ • Минералогия • Компютърно моделиране • Органичен синтез Съвместен проект на Институт по минералогия и кристалография, БАН и Катедра „Органична химия” към ФХФ на СУ

  5. ПРОЕКТ BG051PO001--3.3.06-0027„Подкрепа за развитието и реализацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на материалознанието, минералогията и кристалографията”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 2. Подпомагане на научните изследванияна докторантите и пост докторантите . Предвижда се подпомагане на експерименталната работа, чрез предоставяне на допълнителни средства за нейното провеждане. 3. Насърчаване на академичната мобилност. Предвидено е участие в две конференции в страната и една конференция извън страната. Изборът на конкретен научен форум, на който ще участва всеки представител на целевата група, е личен. Съвместен проект на Институт по минералогия и кристалография, БАН и Катедра „Органична химия” към ФХФ на СУ

  6. ПРОЕКТ BG051PO001--3.3.06-0027„Подкрепа за развитието и реализацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на материалознанието, минералогията и кристалографията”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 4. Повишаване на конкурентоспособността на целевата група Запознаване на докторантите, младите учени и постдокторантите с възможностите и начините за кандидатстване за финансиране на научни проекти. Осигуряване на средства за посещение на езиков курс – английски език. 5. Публикации на научните резултати и подготовката на дисертации Осигуряване на научна и методична помощ за публикуване на резултати в научни списания. Подпомагане подготовката за защита на дисертационен труд. Покриване на разходите по отпечатване на материалите и организацията по защитата в размер на 600 лв.. Съвместен проект на Институт по минералогия и кристалография, БАН и Катедра „Органична химия” към ФХФ на СУ

  7. ПРОЕКТ BG051PO001--3.3.06-0027„Подкрепа за развитието и реализацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на материалознанието, минералогията и кристалографията”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 6. Подобряване на социалния статус на участниците в целевата група Допълнително възнаграждение на членовете на целевата група. Карти за градски транспорт за редовните докторанти Осигуряване на лаптопи за участниците в целевата група 7. Осигуряване на достъп до специализирана литература. По проекта ще се плати достъп до три интернет бази данни, специализирани в минералогията и кристалографията. Съвместен проект на Институт по минералогия и кристалография, БАН и Катедра „Органична химия” към ФХФ на СУ

  8. ПРОЕКТ BG051PO001--3.3.06-0027„Подкрепа за развитието и реализацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на материалознанието, минералогията и кристалографията”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Как да станете част от целевата група Заявление по образец до ръководителя на договора Срок на подаване до 8.08. 2013 Критерии за избор: Дата на получаване на съответния статут (най-малко време със съответния статут) Докторанти Млади учени Пост-докторанти Промяна в целевата група Промяна на статута на някои от участниците Дългосрочна специализация в чужбина – (по-вече от 6 месеца) Съвместен проект на Институт по минералогия и кристалография, БАН и Катедра „Органична химия” към ФХФ на СУ

  9. ПРОЕКТ BG051PO001--3.3.06-0027„Подкрепа за развитието и реализацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на материалознанието, минералогията и кристалографията”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Съвместен проект на Институт по минералогия и кристалография, БАН и Катедра „Органична химия” към ФХФ на СУ

More Related