html5-img
1 / 11

Luyện gõ từ và câu

Tin học. Luyện gõ từ và câu. 1. Thế nào là một từ soạn thảo, một câu, một đoạn văn bản. a. Từ soạn thảo:. Ví dụ: Một năm nọ, trời mưa to làm nước trong giếng dềnh lên, tràn bờ, đưa ếch ta ra ngoài. Nhà dế mèn ở gần bãi cỏ. ? Em hãy nêu các dấu tách câu mà em thường gặp?

lynn
Télécharger la présentation

Luyện gõ từ và câu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Tin học Luyện gõ từ và câu 1. Thế nào là một từ soạn thảo, một câu, một đoạn văn bản. a. Từ soạn thảo: Ví dụ:Một năm nọ, trời mưa to làm nước trong giếng dềnh lên, tràn bờ, đưa ếch ta ra ngoài. Nhà dế mèn ở gần bãi cỏ. ? Em hãy nêu các dấu tách câu mà em thường gặp? Các dấu tách câu như: dấu phẩy (,), dấu chấm (.), dấu hai chấm (:), dấu chấm than (!),... 1 2 3 4 5 6 7 ? Trong câu văn trên có bao nhiêu từ? ? Vậy, em hiểu thế nào về từ soạn thảo? Một từ soạn thảo bao gồm một hay nhiều chữ cái viết liền nhau. * Lưu ý:Giữa các từ soạn thảo viết cách nhau qua dấu cách hoặc dấu tách câu.

 2. Tin học Luyện gõ từ và câu 1. Thế nào là một từ soạn thảo, một câu, một đoạn văn bản. b. Câu: Ví dụ:Một năm nọ, trời mưa to làm nước trong giếng dềnh lên, tràn bờ, đưa ếch ta ra ngoài. ? Theo em, câu là gì? Một câu bao gồm một hay nhiều từ và thường được kết thúc bởi các kí tự kết thúc. ? Em hãy nêu vài kí tự kết thúc câu? Các kí tự kết thúc câu là: dấu chấm (.), dấu chấm than (!), dấu hỏi (?),...

 3. Tin học Luyện gõ từ và câu 1. Thế nào là một từ soạn thảo, một câu, một đoạn văn bản. c. Đoạn văn bản: Nắng đã lên. Lúa trên nương chín vàng. Trai gái bản mường cùng vui ngày hội. Đoạn văn bản bao gồm một hay một số câu hoàn chỉnh và được kết thúc bằng dấu xuống dòng. ? Đoạn văn trên gồm có bao nhiêu câu? ? Em hiểu thế nào về đoạn văn bản? ? Để kết thúc một đoạn văn bản và xuống dòng mới, em nhấn phím gì? Để kết thúc một đoạn văn bản và xuống dòng mới, em nhấn phím Enter.

 4. Tin học Luyện gõ từ và câu Em hãy đọc đoạn văn sau: Chiều trên quê hương Đó là một buổi chiều mùa hạ có mây trắng lô xô đuổi nhau trên cao. Nền trời xanh vời vợi. Con chim sơn ca cất tiếng hót tự do, tha thiết đến nỗi người ta phải ao ước giá mà mình có một đôi cánh. Theo Đỗ Chu CH1: Đoạn văn trên gồm có mấy câu? Đoạn văn trên gồm có 3 câu Câu thứ nhất của đoạn văn trên gồm có 16 từ CH2: Câu thứ nhất của đoạn văn trên gồm có mấy từ?

 5. Tin học Luyện gõ từ và câu 2. Cách gõ từ soạn thảo: ? Mở phần mềm Microsoft Word, gõ họ và tên của một học sinh mà em biết? + Các kí tự trong một từ cần được gõ nhanh, chính xác và liên tục. + Giữa các từ gõ một dấu cách để phân biệt. + Không nên dừng tay trong khi đang gõ một từ. + Sau khi kết thúc một từ, một câu hay một đoạn văn bản có thể dừng tay nghỉ để chuẩn bị gõ sang từ hoặc câu tiếp theo.

 6. Tin học Luyện gõ từ và câu 3. Cách gõ phím Enter: Phím Enter dùng để kết thúc một đoạn văn bản hoàn chỉnh và xuống dòng. ? Em hãy nêu tác dụng của phím Enter? Dùng ngón út tay phải để gõ phím Enter. ? Em dùng ngón nào để gõ phím Enter?

 7. Bài tập B1. Em hãy đếm xem các câu dưới đây có bao nhiêu từ soạn thảo? 6 Con gà cục tác lá chanh 8 Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi 7 Một trăm hai mươi nghìn chín trăm

 8. Bài tập B2. Em hãy nhận xét Đúng hoặc Sai trong các câu sau: Giữa các từ soạn thảo viết cách nhau qua dấu cách hoặc dấu tách câu. Đ Các kí tự kết thúc câu là: dấu chấm (.), dấu chấm than (!), dấu hỏi (?),... Đ Để kết thúc một đoạn văn bản và xuống dòng mới, em nhấn phím SHIFT. S

 9. Củng cố + Một từ soạn thảo bao gồm một hay nhiều chữ cái viết liền nhau. + Một câu bao gồm một hay nhiều từ và thường được kết thúc bởi các kí tự kết thúc. + Đoạn văn bản bao gồm một hay một số câu hoàn chỉnh và được kết thúc bằng dấu xuống dòng. + Cần phải gõ nhanh, chính xác và liên tục. Giữa các từ gõ một dấu cách để phân biệt. Sau khi kết thúc một từ, một câu hay một đoạn văn bản có thể dừng tay nghỉ để chuẩn bị gõ sang từ hoặc câu tiếp theo. + Phím Enter dùng để kết thúc một đoạn văn bản hoàn chỉnh và xuống dòng. Dùng ngón út tay phải để gõ phím Enter.

 10. * Hướng dẫn về nhà: • Về nhà xem lại nội dung bài học • Chuẩn bị cho tiết thực hành

 11. Chúc các em chăm ngoan học giỏi

More Related