1 / 6

Test de la banane:

Banánový test. Test de la banane:. Klikni zde a pokra č uj. Je jedna kokosov á palma a pod n í jsou č ty ř i zv íř ata. lev. š impans. ž irafa. veverka. Rozhodnou se si zasout ěž it. Kter é, ze zv íř at nejrychleji dos á hne na ban á ny? . Co mysl íš ? Kdo vyhraje?.

lynsey
Télécharger la présentation

Test de la banane:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Banánový test Test de la banane: Klikni zde a pokračuj

  2. Je jedna kokosová palma a pod ní jsou čtyři zvířata. lev šimpans žirafa veverka Rozhodnou se si zasoutěžit. Které, ze zvířat nejrychleji dosáhne na banány?  Co myslíš? Kdo vyhraje?

  3. Pozor!! Odpověz rychle, odpověď ukáže tvoji osobnost Ale dobře si to promysli.. Odpověz do 30 vteřin Které zvíře dosáhne banánu nejdříve?  Už ses rozhodl?Jdi dál a dozvíš se odpověď..

  4. Jestliže jsi odpověděl :  lev:  Jsi praštěnej. šimpans : Jsi ještě víc praštěnej žirafa : Jsi blázen jsi kompletní idiot veverka : Proč ?

  5. Proč ?Protože banány nerostou na kokosové palmě!! Analýza: Jsi totalně přepracovaný ! Řešení : Vem si dovolenou a jdi si odpočinout !

  6. Měj se !

More Related