1 / 16

För att komma vidare klicka var som helst i bilden.

För att komma vidare klicka var som helst i bilden. Du ska nu starta bildspelet för övningsuppgiften. För att göra detta leta på din sida upp symbolen, som visas nedan och klicka på den. Version 1.2. Övningsuppgift för Öppenvårdens läkare.

mabyn
Télécharger la présentation

För att komma vidare klicka var som helst i bilden.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. För att komma vidare klicka var som helst i bilden. Du ska nu starta bildspelet för övningsuppgiften. För att göra detta leta på din sida upp symbolen, som visas nedan och klicka på den. Version 1.2 Version 1.0

 2. Övningsuppgift för Öppenvårdens läkare. För att inte markören ska döljas under övningen gör följande steg. Ställ markören nedanför denna text och högerklicka med musen. Välj enligt bilden till höger och klicka ’synlig’.Klicka därefter var som helst i bilden för att komma vidare.

 3. Du är inloggad som läkare på vårdcentralen Centrum. Du ska läsa vad slutenvårdens läkare skrivit i vårdplanen, skriva öppenvårdens del samt justera vårdplanen. Öppna Martin Becks vårdplan genom att klicka på röd statusruta för vårdplan.

 4. Martin Becks ärende är öppnat. Patientens personuppgifter syns till höger i bild och deltagarrutan (deltagare i ärendet Martin Beck) syns i mitten av bilden. Klicka var som helst i bilden för att ”scrolla” ner och kunna läsa vad slutenvården skrivit i vårdplanen.

 5. Du kan nu läsa vad slutenvården skrivit i sin del av vårdplanen. Lägg främst märke till ’Aktuellt patientstatus’, ’Planerade sjukhusinsatser…’ samt ’Föreslagna öppenvårdsinsatser’. Klicka var som helst i bilden för att ”scrolla” ner till öppenvårdens del av vårdplanen.

 6. Klicka ’Skapa’ för att kunna skriva i öppenvårdens del av vårdplanen.

 7. Sök ansvarig läkare i öppenvården genom att klicka på förstoringsglaset under rubrik ’Ansvarig läkare öppenvården’.

 8. Klicka i rutan till höger om ’Sök användare’, för att skriva aktuell läkares tre första bokstäver i efternamnet.

 9. Klicka återigen på förstoringsglaset för att leta upp läkarens namn.

 10. Välj läkare genom att klicka på önskad läkares understrukna namn (i detta fall Kristin Strandberg).

 11. Klicka ’Ja’ i radioknappen under rubrik ’Accepterar slutenvårdens förslag på insatser’.

 12. Skriv i rutan under ’Insatskommentarer’ genom att klicka i rutan.

 13. Klicka i rutan under rubrik ’Klarmarkerad’.

 14. Klicka var som helst i bilden för att ”scrolla” längst upp i vårdplanen.

 15. Klicka ’Justera’.

 16. Öppenvården har nu justerat vårdplanen. Vårdplanens statusruta har blivit gul. Den gröna bocken visar att öppenvården justerat. Övningsuppgiften är klar. Klicka på ’esc-knappen’ för att avsluta.

More Related