Download
kartuzy 22 pa dziernika 2010 r n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kartuzy, 22 października 2010 r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kartuzy, 22 października 2010 r.

Kartuzy, 22 października 2010 r.

96 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kartuzy, 22 października 2010 r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kartuzy, 22 października 2010 r. Założenia do zmian w ustroju szkolnym w Polsce

  2. Plan zmian rozpisany na lata szkolne SP – szkoła podstawowa, L – liceum, T – technikum, ZSZ – zasadnicza szkoła zawodowa 2

  3. Kalendarium zmian w systemie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 3 3

  4. Edukacja na poziomie podstawowym razem z edukacją przedszkolną Dyrektor zarządzający, koordynator ds. specjalnych potrzeb Przedszkole Przedszkole Szkoła podstawowa Przedszkole Oddz. przed. Oddz. przed. Punkt przed. Punkt przed. Punkt przed. Obwód szkoły podstawowej

  5. Edukacja licealna razem z edukacją na poziomie gimnazjalnym Dyrektor zarządzający, koordynator ds. doradztwa edukacyjno -zawodowego Gimnazjum Gimnazjum Liceum ogólnokształcące Gmina 1 Gmina 3 Gimnazjum Gimnazjum Gimnazjum Gmina 2

  6. Kształcenie zawodowe razem z edukacją dorosłych Szkoła kształcenia ogólnego dla dorosłych Kurs zawodowy 5 Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Kurs zawodowy 4 Szkoła policealna Kurs zawodowy 3 Kurs zawodowy 2 Kurs zawodowy 1 Centrum lub inna baza kształcenia praktycznego Współpracujący pracodawcy i uczelnie Specjalistyczna kadra nauczycieli zawodu Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego konkretnej branży

  7. System wsparcia polskiego kształcenia uzupełniającego za granicą Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Niepubliczna szkoła uzupełniająca 1 Niepubliczna szkoła uzupełniająca 2 Pracownik odpowiedzialny za wsparcie szkół uzupełniających Polska placówka dyplomatyczna Publiczna szkoła uzupełniająca Niepubliczna szkoła uzupełniająca 3

  8. Centralne dbanie o jakość w edukacji Na bazie CKE i pracowników kuratoriów Na bazie ORE Sieć regionalnych ośrodków jakości edukacji Sieć lokalnych centrów rozwoju edukacji Stawianie wymagań szkołom – zbudowane na bazie OKE i pracowników kuratoriów Wspieranie szkół w rozwoju – na bazie poradni i doskonalenia

  9. Dziękuję za uwagę