10 LAT SPÓŁKI WODOCIĄGI I KANALIZACJA W SZYDŁOWCU - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
10 LAT SPÓŁKI WODOCIĄGI I KANALIZACJA W SZYDŁOWCU PowerPoint Presentation
Download Presentation
10 LAT SPÓŁKI WODOCIĄGI I KANALIZACJA W SZYDŁOWCU

play fullscreen
1 / 38
10 LAT SPÓŁKI WODOCIĄGI I KANALIZACJA W SZYDŁOWCU
124 Views
Download Presentation
maddox
Download Presentation

10 LAT SPÓŁKI WODOCIĄGI I KANALIZACJA W SZYDŁOWCU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 10 LAT SPÓŁKI WODOCIĄGI I KANALIZACJA W SZYDŁOWCU

 2. Jednoosobowa Spółka Gminy „Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. powstała w wyniku przekształcenia Zakładu Budżetowego Gminy w dniu 9 listopada 2000 roku. Organami spółki są: • Zgromadzenie Wspólników • Rada Nadzorcza • Zarząd

 3. Przedmiotem działalności Spółki jest szeroko pojęta gospodarka wodno - ściekowa a w szczególności: pobór , uzdatnianie i dostarczanie wody odbiorcom, odbiór i oczyszczanie ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych. Obszarem działalności spółki jest gmina Szydłowiec. Spółka prowadzi działalność na zasadach określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Środki finansowe do prowadzonej działalności pochodzą z opłat uzyskiwanych ze sprzedaży wody i odbioru ścieków na podstawie zawartych umów z odbiorcami i taryf zatwierdzanych przez Radę Miejską. Systematyczną kontrolę jakości dostarczanej wody prowadzi laboratorium własne Spółki oraz w ramach nadzoru Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu.

 4. Siedziba zakładu znajduje się w Szydłowcu przy ulicy Wschodniej 11

 5. Budynek biurowy (widok od strony południowej)

 6. Nowy budynek warsztatowo - garażowy

 7. Postanowieniem Aktu Notarialnego z 2000 roku nowopowstała spółka przejęła wszystkie zobowiązania i należności Zakładu Budżetowego. Jedynym źródłem finansowania działalności na początku były wpływy ze sprzedaży wody i usług oczyszczania ścieków, a ustalona cena nie pokrywała kosztów co postawiło spółkę na samym starcie w bardzo niekorzystnej sytuacji finansowej. Spółka nie posiadała płynności finansowej i zdolności kredytowej. Działalność inwestycyjna była niemożliwa ze względu na brak środków finansowych. Spółka stanęła wobec ogromnie trudnego zadania wyjścia z tej sytuacji. Po okresie wyrzeczeń, ogromnej dyscyplinie finansowej, oszczędnościach w każdej dziedzinie działalności udało się wyjść z kryzysu. Od kilku lat sytuacja finansowa uległa znacznej poprawie i spółka zamyka każdy rok obrotowy dodatnim wynikiem finansowym. Spółka jest niezależna finansowo i wszystkie zobowiązania reguluje terminowo. Majątek trwały jest całkowicie pokryty kapitałem własnym. Dzięki właściwej polityce ekonomicznej spółka osiągnęła wysoką płynność finansową i wykazuje duże możliwości rozwojowe, a działalność inwestycyjna rozwija się bardzo dynamicznie. Realizując wieloletni plan rozwoju i modernizacji spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w ostatnich pięciu latach wykonano wiele nowych inwestycji i zadań modernizacyjnych, które w znacznym stopniu zmieniły wizerunek spółki „Wodociągi i Kanalizacja”. Roczna wartość inwestycji realizowanych przez spółkę przekracza trzysta tysięcy złotych.

 8. PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKIUJĘCIA WODY PITNEJ BĘDĄCE W ZARZĄDZIE SPÓŁKI UJĘCIE WODY – MAJDÓW Miejscowości Majdów, Łazy i Ciechostowice zaopatrywane są z ujęcia wody w Majdowie. W skład ujęcia wody wchodzą : • Dwie studnie głębinowe • zbiornik zasobowy wody, żelbetonowy o poj. 100 m³ • budynek hydroforni Produkcja wody z ujęcia wynosi ok. 170 m³ / dobę. Woda pompowana ze studni wymaga uzdatnienia ze względu na znaczne zawartości żelaza i manganu. W 2005 roku wykonano gruntowną modernizację stacji uzdatniania wody.

 9. Budynek SUW Majdów

 10. Armatura SUW Majdów

 11. Zbiornik zasobowy wody o pojemności 100 m³

 12. 2. UJĘCIE WODY - HUCISKO W skład ujęcia wchodzą studnia głębinowa z szachtem studziennym zbiornik zasobowy wody, kontener w którym znajduje się odżelaziacz redukujący związki żelaza i manganu. W 2003 roku wybudowano sieć wodociągową oraz zbiornik zasobowy wody o pojemności 50m³

 13. UJĘCIE WODY – ZDZIECHÓW Ujęcie wody oddane do użytku w 1998 roku wraz z siecią wodociągową zaopatrującą w wodę Zdziechów, Jankowice, Chustki. W ostatnich latach Gmina wybudowała sieć wodociągową w miejscowościach Wysoka, Wysocko, Stanisławów przyłączając te miejscowości do ujęcia Zdziechów. Na dzień dzisiejszy Urząd Miejski prowadzi inwestycję wodociągowania północnej części gminy. Wybudowana została już sieć wodociągowa dla Zastronia i Omięcina wraz ze stacją pompownia wody. W najbliższym czasie realizowana będzie przez Gminę inwestycja wodociągowania pozostałych miejscowości czyli Krzcięcina, Wilczej Woli i Korzyc. Wszystkie te miejscowości zostaną przyłączone do ujęcia w Zdziechowie. W skład ujęcia wody wchodzą: • Dwie studnie głębinowe • dwa zbiorniki zasobowe wody o poj. 100 m³ każdy • budynek hydroforni Dobowa produkcja wody wynosi obecnie ok. 100 m³.

 14. SUW Zdziechów i zbiorniki zasobowe wody

 15. Armatura SUW Zdziechów

 16. Zestaw hydroforowy SUW

 17. Podziemne zbiorniki wody o pojemności 300m³ każdy UJĘCIE WODY SADEK

 18. Ujęcie przed modernizacją

 19. Nowy zestaw hydroforowy

 20. UJĘCIE WODY – ULICA PIĘKNA Główne ujęcie wody dla mieszkańców miasta Budynek stacji wodociągowej oraz chlorowni wydajność studni 60m³/godz.

 21. Agregat prądotwórczy

 22. UJĘCIE WODY – ULICA IŁŻECKA Studnia rezerwowa dla miasta o wydajności 40m³/godz

 23. UJĘCIE WODY – ULICA WSCHODNIA Ujęcie uruchomione w 2005 roku. Zastosowana nowa technologia dezynfekcji za pomocą lamp ultrafioletowychWydajność studni 40m³/godz.

 24. ŚRODKI TRANSPORTU W SPÓŁCE

 25. BIOLOGICZNO MECHANICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

 26. Od 1998 roku Spółka „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu eksploatuje mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości średniej 3.500 m³ ścieków na dobę.

 27. IMHOFF PRZED ADAPTACJĄ

 28. IMHOFF PO ADAPTACJI

 29. LABORATORIUM BADAŃ WODY

 30. CERTYFIKAT ISO 9001-2008 Działalność usługowa w zakresie poboru prób, przeprowadzania analiz ilościowych oraz interpretacji i opiniowania uzyskanych wyników

 31. Spektrofotometr Spektrofotometr to urządzenie do analizy jakościowej wody i ścieków metodą fotokolorymetrycznego pomiaru apsorbcji światła

 32. INWESTYCJE 2001-2010 Przyłącza wodociągowe wybudowane i przyjęte do eksploatacji w latach 2001 do 2010.

 33. Sieci wodociągowe wybudowane przez gminę i spółkę

 34. Nakłady inwestycyjne w latach 2001-2010 Łączna wartość inwestycji i zadań modernizacyjnych w okresie 10 lat wyniosła 2.238.000 zł

 35. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ