1 / 6

จัดบูธ เตรียมนำเสนอผลงาน

รวมภาพกิจกรรมการประกวดโครงการ “ วันมหกรรมอาชีพ สู่ประชาคมอาเซียน ” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. จัดบูธ เตรียมนำเสนอผลงาน. คณะกรรมการตรวจผลงาน. บริษัท พิกุลน้อย จำกัด. นำเสนอผลงานและตอบข้อคำถามกรรมการ. รางวัลแห่งความสำเร็จ. ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี.

maddox
Télécharger la présentation

จัดบูธ เตรียมนำเสนอผลงาน

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. รวมภาพกิจกรรมการประกวดโครงการ“ วันมหกรรมอาชีพ สู่ประชาคมอาเซียน” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

  2. จัดบูธเตรียมนำเสนอผลงานจัดบูธเตรียมนำเสนอผลงาน

  3. คณะกรรมการตรวจผลงาน บริษัท พิกุลน้อย จำกัด

  4. นำเสนอผลงานและตอบข้อคำถามกรรมการนำเสนอผลงานและตอบข้อคำถามกรรมการ

  5. รางวัลแห่งความสำเร็จ

  6. ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีถ่ายภาพหมู่ร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

More Related