Download
bankovn v rov anal zy b bua 3 finan n rizika n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bankovní úvěrové analýzy B_BUA 3. Finanční rizika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bankovní úvěrové analýzy B_BUA 3. Finanční rizika

Bankovní úvěrové analýzy B_BUA 3. Finanční rizika

110 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Bankovní úvěrové analýzy B_BUA 3. Finanční rizika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bankovní úvěrové analýzy B_BUA3. Finanční rizika Finanční riziko v podniku Finanční rizika, základní typy Kategorie typů finančních rizik Právní riziko – pojmy a případy Informační asymetrie 1

 2. 1. Finanční riziko v podniku • Finanční riziko v podnikové praxi  je pravděpodobnost změny hodnoty podniku v důsledku neočekávaných událostí a vyplývá z nejistoty budoucích peněžních toků (výnosů) výnos očekávaný výnos odchylka skutečného výnosu skutečný výnos současnost (jistota čas (nejistota)

 3. Finanční riziko - výpočet • patří do skupiny podnikatelských rizik, společně s provozním (operačním) rizikem. • Finanční riziko lze obecně vyjádřit funkcí: • ∆V = ƒ(∆F1, ∆F2, ..., ∆Fn, t) + ε • V ... hodnota podniku • F1, F2, Fn ... rizikové faktory • t ... čas • Finanční riziko lze rozdělit na  • systematické riziko, které ve výše uvedeném vzorci odpovídá složce ƒ(∆F..., t) a  • specifické riziko (ε). • Jinak se též finanční riziko dělí na kategorie podle směrodatných rizikových faktorů.

 4. přičemž Hodnota podniku • je obecně dána vztahem: • V = Σ Ci / (1 + rt[i]) t[i] • Ci ... budoucí peněžní toky • t[i] ... čas do splatnosti i-tého peněžního toku (v letech)  • rt[i] ... sazba bezrizikového výnosu pro časový horizont daného peněžního toku. Při řízení finančních rizik zkoumáme nejistotu spojenou s hodnotou očekávaných peněžních toků a s jejich očekávaným průběhem v čase.

 5. ad 1. míra systematického rizika • určité investice nebo portfolia se vyjadřuje koeficientem beta. (míra citlivosti kursu cenného papíru vůči obecnému tržnímu riziku) • U akciových portfolií lze beta stanovit jako podíl kovariance mezi výnosem i-té akcie a tržním výnosem, a rozptylu výnosu celého trhu m: βi = σim / σm2 • σim ... kovariance mezi výnosem i-té akcie a výnosem tržního indexu. • σm2 ... rozptyl výnosu tržního indexu. • Z historických dat se beta odhaduje tak, že se provede lineární regrese řad (ri - re) a (rm - re), kde repředstavuje bezrizikový výnos(teoretická hodnota výnosnosti, které bylo by bylo v dané měně a lhůtě splatnosti možné dosáhnout s nulovým rizikem)

 6. Příklad Odhad koeficientu beta z historických cen • Vypočítáme koeficient beta akcií Českého Telecomu. Jako referenční trh použijeme burzovní index Pražské burzy PX-50, jako etalon bezrizikového výnosu pak sazby ukazatele mezibankovních depozit PRIBOR. • Vyjdeme z týdenních dat za čtyři měsíce v první polovině roku 2002, přičemž použijeme uzavírací kursy Českého Telecomu (Vi) a PX-50 (Vmi) v týdnech od března do června 2002 (tedy počínaje kursem z 8.3.2002), pro depozita pak vždy týdenní sazby PRIBOR (re) z konce předchozího týdne. V tabulce pak spočítáme týdenní výnosy: • ri = (Vi - Vi-1)/ Vi-1 a rmi = (Vmi – Vmi-1)/ Vmi-1 , stejně jako další údaje, nezbytné k výpočtu lineární regrese mezi závislou proměnnou (ri – re) a nezávislou proměnnou (rmi – re).

 7. Výpočet koeficientu β - dokončení • Beta vypočítáme pomocí obecného regresního vztahu β = (ΣxiΣyi - nΣxiyi) / ((Σxi)2 - nΣxi2) , přičemž v tomto případě bude xi = rmi – re a yi = ri – re ; počet pozorování n = 16. • Dosazením hodnot z tabulky zjistíme, že β = [(-0,0016).(-0,0495) – 16×0,04017] / [(-0,0495)2 – 16×0,05248], a tedy β = 0,77.

 8. Specifické riziko • Markowitzova teorie portfolia a z ní vycházející teorie rovnovážné ceny CAPM • závislost směrodatné odchylky σ (tedy celkového rizika) na počtu diverzifikovaných investic N lze znázornit následovně:

 9. 2. Finanční rizikazákladní typy • Riziko je měřitelná možnost, že situace v budoucnu bude jiná, než plánovaná. • Finanční riziko je potenciální finanční ztráta subjektu na finančním trhu (v budoucnosti) ve všech jeho segmentech (peněžní, úvěrový a kapitálový trh) • Cílem Risk managementu - specialistů řízení rizik je udržet riziko v předem stanovené úrovni pomocí vhodných metodik a nástrojů a při této míře rizika se snažit maximalizovat zisk.

 10. Finanční rizikapojmy • Riziko ztráty z finančního, nebo komoditního nástroje, nebo portfolia • Existující ztráta – očekávaná ztráta (expected loss) vyvolává vytváření opravných položek k aktivům • Neočekávaná ztráta (unexpected loss) – základ pro stanovení regulačního kapitálu banky

 11. Finanční rizikazákladní typy • Úvěrové riziko • Tržní riziko • Likvidní riziko • Operační riziko • Obchodní riziko • Kromě toho existuje systémové riziko v případě, že jakékoliv jedno z pěti předchozích rizik způsobí subjektivní potíže, které mají negativní dopad na mnoho dalších subjektů (větší část finančního systému

 12. Finanční rizika 1. Úvěrové riziko Credit risk – riziko ztráty ze selhání – default - patnera (dlužníka), tím, že nedostojí svým závazkům podle podmínek kontraktu a tím způsobí držiteli pohledávky (věřiteli) ztrátu

 13. Finanční rizika Úvěrové riziko Kategorie úvěrového rizika • Přímé úvěrové riziko • Riziko úvěrových ekvivalentů • Vypořádací riziko • Riziko angažovanosti

 14. Finanční rizika Úvěrové riziko 1. Přímé úvěrové riziko Direct credit risk – riziko ztráty ze selhání partnera u tradičních rozvahových položek v plné, nebo částečné hodnotě Úvěry, půjčky, vklady, dluhopisy, směnky apod. Nejstarší a nejdůležitější riziko na finančním trhu

 15. Finanční rizika Úvěrové riziko 2. Riziko úvěrových ekvivalentů • Credit equivalent exposure • Riziko ztráty ze selhání partnera v podrozvahových položkách • Úvěrové přísliby, poskytnuté záruky, potvrzené dokumentární akreditivy • Měření a výpočet prostřednictvím úvěrového ekvivalentu (konverzní faktor x jmenovitá hodnota transakce)

 16. Finanční rizika Úvěrové riziko 3. Vypořádací riziko - Settlement risk • Riziko ztráty ze selhání transakcí v procesu vypořádání ( dodávky) v situaci, kdy hodnota byla partnerovi dodána, ale hodnota od partnera není ještě k dispozici, nebo technické problémy přeruší vypořádání, přestože partner je schopen a ochoten dodávku, nebo vypořádání provést. • Vypořádání měnových obchodů + vypořádání koupě, či prodeje CP

 17. Finanční rizika Úvěrové riziko 4. Riziko angažovanosti - large credit exposure risk Také riziko koncentrace portfolia - portrfolio concentration risk Riziko ztráty z expozice vůči: • Jednotlivým partnerům • Skupinám partnerů, spřízněným osobám • Partnerům v jednotlivých zemích (country risk) • Ekonomickým sektorům • Jednotlivým kontraktům

 18. Finanční rizika2.Tržní riziko Market price risk Riziko ztráty ze změn tržních cen – hodnot finančních, nebo komoditních nástrojů v důsledku nepříznivých změn tržních podmínek.

 19. Finanční rizikaTržní riziko Čtyři hlavní kategorie: • Úrokové riziko – interest rate risk – riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na úrokové míry (dluhopisy) • Akciové riziko – equity risk – riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na ceny akcií

 20. Finanční rizikaTržní riziko Čtyři hlavní kategorie - pokračování: • Komoditní riziko – commodity risk – riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na ceny komodit (zlato) • Měnové (devizové) riziko - currency risk, foreign exchange, FX risk –riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na měnové kurzy (apreciace, depreciace měny)

 21. Finanční rizikaTržní riziko Vedlejší kategorie TR Korelační riziko – correlation risk nebo Bazické riziko – basis risk • Porušení historické korelace mezi rizikovými kategoriemi , nástroji, produkty, měnami a trhy • např. úrokové riziko v případě, že se IR nemění shodně pro aktiva a pasiva

 22. Finanční rizikaTržní riziko Vedlejší kategorie TR Riziko úvěrového rozpětí – credit spread risk Riziko ztráty ze změn rozpětí u cenných papírů různého úvěrového hodnocení (podnikových, státních) • ÚR je rozdíl mezi výnosností do splatnosti určitého CP a výnosností do splatnosti obdobného bezrizikového CP (rozdíl ve výnosnosti mezi podnikovým a státním dluhopisem) • Rozdíl mezi výnosností do splatnosti CP s a bez úvěrového rizika)

 23. Finanční rizika3. Likvidní riziko Liquidity risk – se dělí na dvě kategorie: • Riziko financování – funding risk • Riziko tržní likvidity – market liquidity risk

 24. Finanční rizikaLikvidní riziko 3.1 Riziko financování – funding risk Riziko ztráty v případě momentální platební neschopnosti (splnění závazku za cenu úvěru s vyšší úrokovou sazbou)

 25. Finanční rizikaLikvidní riziko 3.2 Riziko tržní likvidity – market liquidity risk • Riziko ztráty v případě malé likvidity trhu s finančními nástroji, která brání rychlé likvidaci pozic • Omezen přístup k peněžním prostředkům ke změně pozice ve prospěch rostoucích titulů, nebo k rychlému uzavření ztrátových pozic – rychlý prodej vyžaduje nízkou cenu vyvolávající ztrátu

 26. Finanční rizika4. Operační riziko • Operational risk • členění na tři kategorie: • Transakční riziko - transaction, execution risk • Riziko operačního řízení – operation control risk • Riziko systémů – systém risk

 27. Finanční rizika4. Operační riziko 4.1 Transakční riziko - transaction, execution risk Riziko ztráty z provádění operací v důsledku chyb: • v provedení operací • vzniklých ze složitosti produktů a procesní neschopnosti systémů • v zaúčtování obchodů • vypořádání obchodů • v nezáměrném poskytnutí komodit • v neadekvátní právní dokumentaci

 28. Finanční rizika4. Operační riziko 4.2 Riziko operačního řízení – operation control risk Riziko ztráty z chyb v řízení aktivit ve front, middle a back office • Neidentifikovatelné obchody nad limit • Neautorizované obchodování jednotlivými obchodníky • Podvodné operace vztahující se k obchodování a zpracování včetně chybného zúčtování a padělání • Praní peněz • Neautorizovaný přístup k systému a modelům • Závislost na omezeném počtu osob personálu • Nedostatek kontroly při zpracování obchodů

 29. Finanční rizika4. Operační riziko 4.3 Riziko systémů – systém risk • Riziko ztráty z chyb v systémech podpory • Chyby v softwaru • Chyby v matematických modelech • Nesprávné a opožděné informování top managementu • Chyby jednoho a více podpůrných systémů • Chyby v přenosu dat • Nesprávné plánování nahodilých událostí v případě výpadku systému nebo přenosu dat

 30. Finanční rizika4. Operační riziko • Operační riziko je obtížně kvantifikovatelné • Top management musí mít stálý přehled o aktivitách všech součástí banky, fondu, firmy • Pozor na zkušené pracovníky a jejich loajalitu (zneužití postavení) • Řešením je sofistikovaná platforma interní audit – controlling - IS

 31. Finanční rizika5. Obchodní riziko Business risk členění na 7 kategorií: • Právní riziko – legal risk • Riziko změny úvěrového hodnocení – credit rating risk • Reputační riziko – reputation risk • Daňové riziko – taxation risk • Riziko měnové konvertibility – currency converrtibility risk • Riziko pohromy – disaster risk • Regulační riziko – regulatory risk

 32. Finanční rizika5. Obchodní riziko 5.1 Právní riziko – legal risk • Riziko ztráty z právních požadavků partnera nebo z. právní neprosaditelnosti kontraktu • BASEL II zařazuje právní riziko do operačního rizika

 33. Finanční rizika5. Obchodní riziko 5.2 Riziko změny úvěrového hodnocení – credit rating risk • Riziko ztráty ze ztížení možnosti získat peněžní prostředky za přijatelné náklady • Při zhoršení ratingu

 34. Finanční rizika5. Obchodní riziko 5.3 Reputační riziko – reputation risk • Riziko ztráty z poklesu reputace na trzích • Ztráta goodwillu (dobré jméno, pověst podniku, výrobku nebo služby)

 35. Finanční rizika5. Obchodní riziko 5.4 Daňové riziko – taxation risk • Riziko ztráty ze změny daňových zákonů nebo nepředvídaného zdanění

 36. Finanční rizika5. Obchodní riziko 5.5 Riziko měnové konvertibility – currency converrtibility risk • Riziko ztráty z nemožnosti konvertovat měnu na jinou měnu jako následek změny politické nebo ekonomické situace • Omezení směnitelnosti měny ( currency board), nebo prudké znehodnocení měny – měnová krize

 37. Finanční rizika5. Obchodní riziko 5.6. Riziko pohromy – disaster risk Riziko ztráty z : • Přírodních katastrof • Války • Krachu finančního systému apod.

 38. Finanční rizika5. Obchodní riziko 5.7 Regulační riziko – regulatory risk • Riziko ztráty z nemožnosti splnit regulační opatření (např. kapitálovou přiměřenost) a z chyb v předvídání budoucích regulačních opatření

 39. Právní riziko – pojmy a případy • Vhodnost – suitability, riziko, že kontrakt nesplňuje požadovaný výsledek, partner provede nesprávnou interpretaci, prohlášení o podstatě kontraktu • Schopnost – capacity. Riziko, že partner nemá právní způsobilost sjednávat dané kontrakty – neplatnost • započtení – netting. Partneři mohou započíst pohledávky a závazky v případě úpadku (bankrotu) jednoho z nich

 40. Právní riziko – pojmy a případy • Kolaterál – collateral, partner požaduje finanční záruku za zapůjčené cenné papíry jako zajištění pro případ úpadku druhého partnera • Kolaterál představuje stanovený objem peněžních prostředků vypůjčovatele jako záruku za půjčené cenné papíry • Výše kolaterálu sestává z hodnoty půjčených cenných papírů a stanoveného navýšení

 41. Právní riziko – pojmy a případy • právní proveditelnost dokumentace – legal enforcebility of documentation, • Riziko, že podmínky dokumentace kontraktu nebyly v zemi dosud testovány soudním rozhodnutím

 42. Informační asymetrie • Information asymmetry • Jedna ze stran kontraktu ví více, než druhá (dlužník/věřitel) • Dlužník má vždy lepší informace o své schopnosti splácet, než věřitel • Banka má více informací o své finanční situaci, včetně kvality aktiv, než vkladatelé

 43. Informační asymetrie • Kdyby byli všichni účastníci trhu dokonale informováni, neměly by banky problémy se špatnými úvěry • Na špatné dlužníky doplácejí poctiví dlužníci, kteří platí vyšší úroky, které bankám částečně kompenzují ztráty ze špatných úvěrů

 44. Informační asymetrie Projevy podle Stieglitze a Spenceho (Nobelova cena) Negativní výběr – adverse selection, • lidé vystavení větším rizikům se obvykle více pojišťují • Pojištěnci znají obvykle lépe rizika, než pojišťovny • Pojišťovny se snaží odstranit info asymetrii tím, že v případě vyššího rizika požadují vyšší pojistné a u životního pojištění lékařské prohlídky

 45. Informační asymetrie Morální hazard – moral hazard, riziko, že přítomnost pojištění změní chování jedné nebo obou stran kontraktu • Povinné pojištění automobilů zvyšuje nehodovost • Pojištěná společnost je nedbalejší v protipožárních opatřeních • Špatně nastavené ( měkké podmínky) bonusy bankovních managerů vedou ke zvýšenému počtu rizikových aktivních obchodů, včetně úvěrů • Pomoc MMF zvyšuje pravděpodobnost vzniku finančních krizí