1 / 22

Exchange 4

Exchange 4. "Čista životna sredina za bolji život" Upravljanje čvrstim otpadom (primarna separacija otpada) i zaštita životne sredine Dimitrovgrad - Babušnica. Životna sredina. Elementi životne sredine. Vrste zagađenja životne sredine i posledice. Zagađenje zemljišta. Zagađenje vode.

mahola
Télécharger la présentation

Exchange 4

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Exchange 4 "Čista životna sredina za bolji život" Upravljanje čvrstim otpadom (primarna separacija otpada) i zaštita životne sredine Dimitrovgrad - Babušnica

 2. Životnasredina

 3. Elementi životne sredine

 4. Vrste zagađenja životne sredine i posledice Zagađenje zemljišta Zagađenje vode Zagađenje vazduha 3 2 1 Ozonske rupe Globalno zagrevanje Efekat staklene bašte Kisele Kiše Povećanje emisije ugljen-dioksida

 5. Izvori zagađenja životne sredine

 6. Podelaotpada

 7. Prosečni sastav čvrstog otpada u Srbiji

 8. Razlaganječvrstog otpada

 9. Postoječetiriključnaprincipakada je u pitanjuotpad:

 10. Hijerarhija u upravljanjuotpadom

 11. Sakupljanjeirazdvajanjeotpada Sakupljanje čvrstog otpada može da bude: Zajedničko (sakupljanje svih vrsta otpada zajedno i zajedničko odvoženje do mesta tretmana) Odvojeno (sakupljanje otpada odvojeno po vrstama: otpad od hrane, otpad kao sekundarna sirovina, ostali otpad...)

 12. Vozila za sakupljanje i transport otpada Teretni trotočkaš za sakupljanje otpada: Nosivost do 700 kg Dimenzije 3.17m x 3.37m x 1.63m

 13. Kontejneri za odlaganje PET ambalaže i stakla Kontejner za odlaganje PET ambalaže Kontejner za odlaganje stakla Šta je PET (C10H8O4)? (Poli) Etilen-tereftalat, je polimerni (plastični) materijal koji se najviše koristi za proizvodnju vlakana koja se koriste u tekstilnoj industriji i tada se najćešće zove Poliester.Kada se poliester (jedna vrsta plastike) koristi za proizvodnju ambalaže za jednokratnu upotrebu, najčešće za pakovanje hrane ili boce za bezalkoholna pića, vodu i pivo, koristi se naziv PET ambalazaUpotrebljena ambalaža od PET-a jeste otpad, ali nije đubre, jer se PET može potpuno reciklirati kroz proces reciklaže i vratiti u ponovnu upotrebu.

 14. Kontejneri za odlaganje baterija i guma Kontejner za odlaganje guma Zapremina 20 Cilindrični kontejner za skladištenje baterija Dimenzije: veći 95 x 20 cm manji 37x 14 cm Napravljeni su od sprecijalnog materijala, sa funkcijom zaštite od požara. Zbog izuzetnog oblika i dizajna mogu se smestiti u svaku prostoriju.

 15. Kompostiranje Kompostiranje se definiše kao brzo, ali delimično, razlaganje vlažne, čvrste organske materije, otpada od hrane, baštenskog otpada, papira, kartona, pomoću aerobnih mikroorganizama i pod kontrolisanim uslovima. Kao proizvod dobija se koristan materijal, sličan humusu, koji nema neprijatan miris i koji se može koristiti kao sredstvo za kondicioniranje zemljišta ili kao đubrivo.

 16. Reciklaža (RE+CYCLE = ponovno kruženje) Šta je recikliranje? Zašto recikliramo?

 17. Svrha reciklaže je: • smanjiti troškove zbrinjavanja otpada • upotrebiti otpadne materijale kao sirovinu za proizvodnju • uštedeti energiju • sprečiti zagađenje okoline Komponente otpada koje se recikliraju su: • metal (čelik, aluminijum), papir • plastika, staklo, stare automobilske gume, određene vrste baterija • akumulatori, biorazgradiv otpad Opštiefektireciklažesu: • smanjenjekorišćenjaograničenihprirodnihresursa, • smanjenjekoličineotpadakojitrebaodložitinadeponije, • ostvarenjeekonomskedobiti, • obezbeđivanjesekundarnih sirovina, • uštedaenergije, • smanjenjetroškovaproizvodnje • otvaranjenovih radnih mesta i • očuvanježivotnesredine.

 18. Šta sve možemo da recikliramo ? Metal: limenke od pića, konzerve od hrane, pakovanja od dezodoransa, sprejeve, kutije, ram od starog bicikla, aluminijumske folije, poslužavnike, poklopce od aluminijuma. Plastiku: plastične boce od pićaideterdženata, gajbice, zatvarače, plastične folije. Staklenu ambalažu: sve staklene boce, svu staklenu ambalažu za hranu, ali ne i staklene sijalice, ogledala, prozorska stakla Karton: kartonske kutije, braon karton, braon karton za uvijanje, braon kartonske kese, sav karton kupljenih proizvoda, kartonska ambalaža za pića (mleko, jogurt, sokove...). Papir: sveske, ispisane listove papira, novine, časopise, reklamne poruke, papir za kopiranje u boji, koverte, račune, priznanice.

 19. Odlaganjeotpadanadeponije - deponovanje • Kućne otpatke koje ne možemo više da koristimo moramo odneti na mesto gde neće nikog trovatiniti smetatii gde će biti trajno zbrinute. A ta mesta su DEPONIJE. • Vrstedeponija • Deponije koje su nastaleneodgovornim odlaganjemi bacanjem otpadakauz reke i izletišta– DIVLJE DEPONIJE • Deponije koje zvanično koriste komunalna preduzeća, iako se na njima ne primenjujunikakve mere zaštite okoline – ZVANIČNE DEPONIJE • SANITARNE DEPONIJE koje se grade u novije vreme da se zaštiti životna okolina

 20. DIVLJE DEPONIJE - ĐUBRIŠTA MODERNE SANITARNE DEPONIJE

 21. Zašto bi trebalo da učimo o ekologiji u zaštiti životne sredine?

 22. HVALA NA PAŽNJI

More Related