1 / 14

SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA

SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA. L’espai (el racó) del Soci. Resultats de l’enquesta sobre reclamacions en cirurgia (2ª Part). Sessió del dia 12 d’abril de 2010. SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA.

mahon
Télécharger la présentation

SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA L’espai (el racó) del Soci Resultats de l’enquesta sobre reclamacions en cirurgia (2ª Part) Sessió del dia 12 d’abril de 2010

 2. SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA 6) Quins aspectes s’haurien de tenir en compte per avaluar un possible cas de mala pràctica quirúrgica? • Existència d’errors mèdics en el procés d’atenció • Defectes de qualitat assistencial tenint en compte els indicadors de procés • Defectes de qualitat assistencial tenint en compte els indicadors d'estructura • Defectes de qualitat assistencial tenint en compte els indicadors de resultats • Característiques bioètiques concurrents en el procés • Naturalesa de la patologia a tractar, de les alternatives de tractament, del risc específic del pacient per les seves condicions basals (edat, sexe, comorbiditats...) • Circumstàncies mèdico-legals, de peritatge, de naturalesa de la demanda, de tipus d’assegurança del reclamant i del reclamat...? • Altres, quins?

 3. SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA 6) Quins aspectes s’haurien de tenir en compte per avaluar un possible cas de mala pràctica quirúrgica?

 4. SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA 6) Quins aspectes s’haurien de tenir en compte per avaluar un possible cas de mala pràctica quirúrgica? • Altres, quins? • . Relació entre errors i anys exercici • . Si avaluem un cas de mala praxis, ens hem de centrar en si la praxis ha estat inadequada. • . Entorn del professional: no només metges, també: recursos, pressió assistencial, esta físic del demandat

 5. SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA 7) Creus que el registre en els llibres d’actes corresponents de les conclusions de les sessions de morbimortalitat podrien ser un factor pal·liatiu en casos de reclamacions o litigi per mala pràctica?

 6. SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA 8) Creus que seria interessant o convenient crear una comissió, per analitzar els casos de reclamacions, com ara el Consell d'Avaluació Científica i Ètica de la Pràctica Assistencial Quirúrgica (CACEPAQ)?

 7. SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA 9) En el marc de la Societat Catalana de Cirurgia, quins podrien ser els possibles membres d’aquest Consell?: • Cirurgians experts en: • - errors mèdics • peritatges mèdico-legals • qualitat assistencial (indicadors d'estructura, de procés i de resultat) • bioètica • cada patologia i intervenció en concret, a nomenar cada vegada, segons el cas. • Altres, quins?

 8. SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA 9) En el marc de la Societat Catalana de Cirurgia, quins podrien ser els possibles membres d’aquest Consell?: Cirurgians experts en: - Altres, quins? . Sobretot experts en temes judicials. . La roba bruta es renta a casa, per sortir fent un bon goig. . Cirurgians assistencials en actiu en institucions i dedicacions similars al cas presentat . Especialistes mèdics que tractin habitualment amb pacients postquirúrgics

 9. SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA 10) Creus que s’hauria d’evitar el corporativisme per mantenir la dignitat i el respecte de la nostra Societat?

 10. SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA 11) Creus que la Societat Catalana de Cirurgia hauria de garantir el compromís social de la nostra tasca, conservant la credibilitat i el caràcter altruista i filantròpic de la pràctica quirúrgica, inseparable del seu rigor científic?

 11. SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA 12) Vols aportar algun comentari general que creguis convenient sobre el tema de les reclamacions en cirurgia?

 12. SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA 12) Vols aportar algun comentari general que creguis convenient sobre el tema de les reclamacions en cirurgia? . Punts difícils de tractar i motiu de debat intens. . S’hauria de instaurar una pòlissa d'assegurances que garantís una demanda automàtica (voluntària) en contra del demandant si el demandat és absolt. . Debería existir una entidad (SCC o COMB) que se encargase contra la demanda judicial injustificada que provoca pérdida de tiempo, preocupación y puesta en duda de la profesionalidad. . En el cas de sentència no condemnatòria, el COMB i la SCC haurien d’actuar contra la part demandant, quan hagin prejutjat i sobretot si la seva opinió s’ha fet pública. També contra els mitjans de comunicació que difonen errors no provats. . Cal demanar la rectificació corresponent. . Cal associar una contrademanda per danys psicològics. -

 13. SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA 12) Vols aportar algun comentari general que creguis convenient sobre el tema de les reclamacions en cirurgia? . Cal implantar mesures d’autocorrecció, dignificar la professió i la SCC davant de l’opinió pública. . La SCC no es una entitat judicial, per tant el seu paper ha de ser consultiu. Pot emetre opinions i donar suport als seus membres injustament tractats. No crec que hagi de anar més enllà. . Moltes vegades e produeix el problema, error o resultat advers, NO per culpa directa del cirurgià. El cirurgià és un peça mes de l’entramat hospitalari. . Poder fer una taula rodona amb companys, metges implicats. . La participació dels propis companys com a factor per engegar processos de reclamacions. . Cal introduir rigor per part de la SCC. -

 14. SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA Esperem les vostres propostes Agraírem la vostra col·laboració

More Related