1 / 7

Volejbal

Volejbal. Volejbal. Charakteristika Rozmery hracej plochy Sieť Zloženie a postavenie družstva Chyby družstva. Charakteristika hry. Volejbal spája niekoľko základných prelínajúcich elementov, ktoré svojím vzájomným pôsobením vytvárajú jedinečnú kolektívnu hru. Rozmery hracej plochy. Sieť.

maitland
Télécharger la présentation

Volejbal

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Volejbal Volejbal • Charakteristika • Rozmery hracej plochy • Sieť • Zloženie a postavenie družstva • Chyby družstva

  2. Charakteristika hry • Volejbal spája niekoľko základných prelínajúcich elementov, ktoré svojím vzájomným pôsobením vytvárajú jedinečnú kolektívnu hru.

  3. Rozmery hracej plochy

  4. Sieť

  5. Zloženie a postavenie družstva • V hre musí byť vždy 6 hráčov družstva • Postavenie hráčov, určuje poradie postupu hráčov (v smere hodinových ručičiek) • Postavenie hráčov je očíslované následovne: Traja hráči pri sieti sú prední, 4 (ľavý predný hráč), 3 (stredný predný hráč) a 2 (pravý predný hráč). Ostatní traja hráči sú zadní, 5 (ľavý zadný hráč), 6 (stredný zadný hráč) a 1 (pravý zadný hráč) ukážka

  6. Lopta dopadne celým objemom mimo čiar 4 DOTYKY družstva Hráč loptu drží alebo hodí Hráč udrie do lopty dvakrát Hráč sa dotkne siete Zadný hráč uskutoční útočný úder v prednej zóne Podávajúci hráč vykoná úder nohou Lopta dopadne do ihriska vrátane čiar 3 odbitia aj po blokovaní Hráč loptu odbije Hráč udrie do lopty raz Hráč sa dotkne siete mimo akcie Predný hráč uskutoční útočný úder v prednej alebo zadnej zóne Podávajúci hráč vykoná úder pažou a neprešliapne čiaru Chyby Správne Víťazí družstvo v sete, ktoré prvé dosiahne 25 bodov s rozdielom 2 bodov. Stretnutie vyhrá družstvo, ktoré vyhrá 3 sety.

  7. Postavenie hráčov po zmene Postavenie hráčov pred zmenou  2 1    3 6   4 5

More Related