1 / 33

BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

BẢO LÃNH NGÂN HÀNG. NHÓM: MANGA LỚP: NHH_K8. Sinh viên thực hiện. Vũ thị thùy Dung Trần thị thu Huyền Nguyễn thị Phượng Nguyễn thị kim Thoa Phạm thị bích Trang. Đầu tư Chứng khoán. Bảo hiểm. Cho vay. Ngiệp vụ Ngân hàng. Huy động vốn. Bảo lãnh. Cho thuê tài chính.

maj
Télécharger la présentation

BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. BẢO LÃNH NGÂN HÀNG NHÓM: MANGA LỚP: NHH_K8

 2. Sinhviênthựchiện • Vũthịthùy Dung • TrầnthịthuHuyền • NguyễnthịPhượng • NguyễnthịkimThoa • PhạmthịbíchTrang

 3. ĐầutưChứngkhoán Bảohiểm Chovay NgiệpvụNgânhàng Huyđộngvốn Bảolãnh Chothuêtàichính Nghiệp vụ Ngân hàng

 4. BảolãnhNgânhàng 1. Vấn đề cơ bản Nội dung 2. Cam kếtbảolãnh 3. Bảolãnhngânhàng trongngoạithương

 5. 2 1 3 4 5 Bảolãnh NH Kháiniệm Cơsởpháplý Chứcnăng Vấnđề cơbản Soạnthảo & pháthànhvănbản Loạihình

 6. 1. Vấn đề cơ bản bảo lãnh Luậtdânsự (điều 366-> 376), Luậtcác TCTD (điều 58-> 60) Cơ Sở Nghịđịnh 165/1999/NĐ_CP (về GD bảođảmthựchiện HĐ) Nghịđịnh 178 của NHNN Lý Pháp Nghịđịnh 283/2000/QĐ_NHNN 14

 7. Khái niệm Ngườiđược BL NH Ngườithụ hưởng 1.Vấn đề cơ bản bảo lãnh Bảolãnh NH là 1 trongcáchìnhthứccấp TD, đượcthựchiệnthông qua sự cam kếtbằng VB vớicácbêncóquyềnvềviệcthựchiệnnghĩavụ TC thaycho KH khi KH khôngthựchiệnđúngnghĩavụ cam kết cấp tín dụng hưởng tín dụng nghĩa vụ thực hiện cam kết bảo lãnh

 8. 1. Vấnđềcơbảnbảolãnh Chức năng Là công cụ tài trợ • Là công cụ bảo đảm

 9. 1.3. Chứcnăngbảolãnh Làchứcnăngquantrọngnhất Làcôngcụbảođảm NH pháthành BL dựatrên cam kết chi trảbồithường củangườiđược BL Làđiểmkhácbiệtcơbảogiữa BLNH & BL chứngtừ BL NH làchấtxúctácgiúpcác HĐ đượckýkết 1 cách thuậnlợi NH luônkiểmtra, giámsáttạoraáplựcthựchiệntốt HĐ, giảmthiểu vi phạmtừngườiđược BL

 10. 1.3. Chứcnăngbảolãnh Làcôngcụtàitrợ Đápứngcácyêucầupháttriển, mởrộngsảnxuấtkinhdoanh, giảmbớtsựcăngthẳngvềvốncủa DN Giúp KH hưởngnhữngthuậnlợivềNgânquỹnhưkhiđượcchovaythựcsự Tàitrợtàichínhchongườibảolãnh

 11. Cácloại BL ngânhàng Căncứphương thứcpháthành Căncứđiềukiện thanhtoán BL Theo Yêu Cầu BL Trực Tiếp B L Gián Tiếp Đồng Bảo lãnh BL Kèm Chứng Từ BL Kèm Phát Quyết 1.4. Cácloại BL Ngânhàng

 12. CácloạibảolãnhNgânhàng Dựatrênbảnchất BL Dựatrênmụcđích BL BL thực hiện HĐ BL Đồng Nghĩa Vụ BL Độc Lập BL Hoàn thanh toán BL trả chậm BL dự thầu Các loại BLTC khác 1.4. Cácloạibảolãnh NH

 13. Mộtsốdịchvụbảolãnhcủa NH techcombank Dịchvụ BL Dịchvụ BL Bảo Lãnh dự thầu Phát hành Trp doanh nghiệp Bảo Lãnh Vay vốn Bảo Lãnh thanh toán BL chất lượng sản phẩm BL thực hiện HĐ BL hoàn thanh toán 1.4. Mộtsốdịchvụ BL

 14. Bảo lãnh trực tiếp Bảo lãnh gián tiếp Đồng bảo lãnh 1.4. Phươngthứcpháthành BL

 15. Khái niệm Đồng BL Làloạibảolãnh trongđó NH chịutráchnhiệm PHBL trựctiếptheoyêucầucủangười được BL ( không qua TrungGian) BL trựctiếp BL giántiếp Làhìnhthứcbảo lãnhngânhàng trongđómột NH đóngvaitròđầu mối (Leading-bank) pháthànhbảo lãnhnhưngcó sựthamgiacủa cácngânhàng đồngminhkhác. Làloại BL trongđó ngườiđược BL sẽ yêucầu NH thứ 1 ( gọilà NH chỉthị) đềnghị NH thứ 2 (gọilà NH phát hành) đưara cam kết BL chuyểncho ngườithụhưởng 1.4. Phươngthứcpháthành BL

 16. 1.HĐ chínhkýkếtgiữa Ngườiđược BL & người thụhưởng 2.KH yêu cầu PHBL & cam kết bồi hoàn Sơ đồ BL trực tiếp 3a.KH PHBL & chuyển trực tiếp cho người TH Ngườiđược BL NH phát hành Người T/hưởng BL NH thông báo 1.4. Phươngthứcpháthành BL (3b) (3a) (2) 3b. NHPH có thể chuyển VB BL cho người TH thông qua NH thông báo (1)

 17. 1. HĐ gốc 2.KH yêu cầu NH phục vụ mình ra chỉ thị choNH chính PHBL Sơ đồ BL gián tiếp 3.NH thứ1 chỉthịcho NH thứ2 PHBL, đồngthời cam kếtbồihoàntrên BL đốiứng NH chỉthị NH pháthành Ngườiđược BL NH thôngbáo Người TH BL 1.4. Phươngthứcpháthành BL 4b 3 4a 4b 2 4a,4b.NH thứ1 pháthành BL 1

 18. Sơ đồ đồng bảo lãnh 1 HĐ gốc 2 Ngườiđược BL yêucầupháthành BL NH 1 3 NH chínhdànxếpđồng BL vớicácNhđồngminh NH pháthành NH thôngbáo 4a,4b NH chínhpháthành BL chongườithụhưởng, chuyểntrựctiếphoặc qua NH thôngbáo NH 2 NH 3 Ngườiđược BL Ngườithụhưởng BL 1.4. Phương thức phát hành BL 4b 3 4a 4b 2 h 1

 19. Tại sao BL là một hình thức cấp TD của NH??? Bởi vì những lí do sau: 1.5. Soạnthảovănbản BL Điềunày dc quyđịnhtrongluậtcáctổchứctíndụngviệtnam (ngày 12/12/1997) Kháchhàngmuốnđượcchấpnhậnbảolãnhphảiđạtđượccác điềukiệncấptíndụngvàtrải qua cácthủtụcnhưcáchình thứctíndụngkhác.

 20. 1.5. Soạnthảovănbản BL Cóvaitrò & chứcnăngtươngtựnhưcấp TD Đápứngkịpthờicácyêucầu pháttriểnvàmởrộngsảnxuất xủa DN. Làmgiảmbớtsựcăng thẳngvềnguồnvốnhoạtđộng của DN Làmộtlọaihìnhtàitrợngoại thương, nhằmchốngđỡnhững tổnthấtcủangườithụhưởng bảolãnh do sự vi phạmnghĩa vụcủabênđốitácliênquan..

 21. 1.5. Soạnthảovănbản BL Quytrìnhnghiệpvụ BLNH tươngtựnhưbấtkỳ quytrìnhtíndụngnào Kếtthúcgiaodịch BL. Chuẩnbịvàtiếpnhận hồsơyêucầu BL Xửlýcáctrườnghợp phátsinh Thẩmđịnhyêucầu BL vàraquyếtđịnhra quyếtđịnh Thựchiệnvàtheodõi tiếntrình BL

 22. 1 Căncứsoạnthảovănbản BL 1.5. Soạnthảo & pháthành VB BL • Do yêu cầu BL xuất phát từ phía hợp đồng nên nội dung của văn bản bảo lãnh không phải do ngân hàng tự “sáng tác “ mà phải dựa vào nội dung hợp đồng cũng như giấy đề nghị của khách hàng.Chỉ sau khi nhận dạng được hợp đồng một cách chính xác thì công việc soạn thảo văn bản BL mới được tiến hành. • Cho nên công việc soạn thảo văn bản bảo lãnh bao gồm các bước sau: ►Xem xét hợp đồng gốc ►Đưa ra nội dung của văn bản bảo lãnh.

 23. 3. Xác định mức tiền bảo lãnh tối đa của NH 5. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng 2. Đánh giá rủi ro có thể phát sinh trong hợp đồng 4. Nghĩa vụ của người được bảo lãnh Xemxéthợpđồnggốc 1. Bản chất của giao dịch

 24. Mụcđíchcủabảolãnh Thời hạn hiệu lực của HĐ Số tiền bảo lãnh Cáctrườnghợpmiễntrừtrách nhiêmcủa NH Các điêu kiện thanh toán Thamchiếuluậtápdụng Nội dung bảolãnh Chỉđịnhcácbênthamgia BL

 25. 2 Ngânhàngphảilàmcácviệcsau 1 Thu phí phát hành bảo lãnh từ người được BL Phát hành văn bản BL 2 3 Quảnlýtiềnkýquỹvào TK riêng 3 4 Tiến hành thủ tục nhân bảo đảm 4 Ghi giá trị bảo lãnh vào sổ theo dõi ( ngoại bảng) 1.6. Soạnthảo & pháthành VB BL

 26. Các TH NH được miễn thanh toán: 1 3. Thựchiện cam kết BL Ngânhàngphảicótráchnhiệmkiểmtrachứngtừđượcxuấttrìnhtrướckhilàmthủtụcthanhtoánđểtránhcácrủirokhôngđángcó. Tuynhiên, NH phảikiểmtrachứngtừmộtcáchtrungthực, kháchquan. Add Your Text 1.Kiểm trachứngtừtrướckhithanhtoán. Add Your Text Cósựthayđổitronghợpđồngchínhmàkhông dc NH bảolãnhchấpnhận Cósựdànxếpgiữangườihưởng BL vàngườiđược BL theohướngbùtrừnghĩavụchonhau. 2

 27. Thanh toán cho người thụ hưởng 1 2. 3 Đòi bồi hoàn từ phía người được bảo lãnh 3. Thựchiện cam kết BL Cóthểthanhtoánbằng: -Chuyểntiềnmặt -Ghicótàikhoảncủangườithụhưởngtạingânhàng. →tùytheothỏathuậntrongvănbản BL

 28. a 1 1 1 c Bảolãnhbảotrì BL dựthầu Nguồnluậtđiềuchỉnh Quytắcthốngnhấtvề BL hợpđồng URCG-1978 2 1 BL thựchiệnhợpđồng b Các loại hình BL ngoại thương Quytắcthốngnhấtvề BL theoyêucầu URDG-1992 2 3 BL thanhtoán Quytắcthốngnhấtvề BL nghĩavụ URCB-1993 a 3 Bảolãnhbảolưu 1 b Bảolãnhtiềnứngtrước 4. BL NH trongngoạithương

 29. Bênthụhưởng Bênđược BL c Mối quan hệ giữa các bên tham gia bảo lãnh 4 NH PH BL theochỉthị NHBL chỉthịcấp BL 4. Bảolãnhtrongngoạithương 1.Hợp đồngcơsởvàcácđiều khoảnquyđịnhvề BL ngânhàng 1 2. Đềnghịpháthànhbảolãnh ngânhàng 3 3b 2 3.Bảo lãnhngânhàngtrựctiếp 3a. Đốibảolãnhliênngânhàng 3a 3b.Bảo lãnhngânhànggiántiếp.

 30. d Nguyên tắc trong BL ngoại thương 1 Nguyêntắcvềtínhchấtđộclậpvớihợpđồnggốc 2 Nguyêntắcvềsựphùhợpchặtchẽvớicácđiềukiệnthanhtoán 4. Bảolãnhngoạithương

 31. 1. Ngăn chặn & hạn chế tổn thất của rủi ro không hoàn thành nghĩa vụ HĐ e Vaitròcủa BL ngoạithương 4 4. BL NH trongngoạithương 2. Khắc phục những rủi ro phát sinh do tình trạng thiếu thông tin về đối tác thương mại 3. Làràochắnchống đỡ & hạnchếthiệthạitừnhữngbấttrắccóthểxảyratrongquátrìnhthựchiệnnghĩavụ HĐ

 32. Hếtzoài….

 33. Ending Style Thank You !

More Related