Download
strategische toekomstvisie stein n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Strategische toekomstvisie Stein PowerPoint Presentation
Download Presentation
Strategische toekomstvisie Stein

Strategische toekomstvisie Stein

116 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Strategische toekomstvisie Stein

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Strategische toekomstvisie Stein Raadsbijeenkomst 30 juni 2011

 2. Aanpak Stein: interactief - gefaseerd - transparant

 3. Programma vanavond • Afronding 2e dialoogronde: opmerkingen uit raad verwerkt • Resultaten 3e dialoogronde: • a. Terugblik op 2 debatten, klankbordgroep, burgerpanel • b. Actieprogramma • Openstaande discussiepunten • Opgave • Missie • Motto • Raadsbesluit 15 september

 4. Afronding 2e dialoogronde

 5. Resultaten 2e dialoogronde

 6. Koersbepalingraadsbijeenkomst 7 april 2011 Algemeen: instemminghoofdkeuzes, met de volgendeaandachtspuntenvoor de 3e dialoogronde: Keuze 1:  - hetwoord 'zorgzame' moetniettebetuttelendwordenuitgelegd - onderambitieshetwoord 'actief' toevoegenvoorfaciliterendeoverheid Keuze 2: - voorzieningenookregionaalafstemmen - wat is kwaliteit? naderuitwerken van criteria! - openbareruimte is strategischeambitie Keuze 3: - 'nieuwe' economische motor aanvullendaanhuidigeeconomischedragers - plek van huidigeeconomischedragerscqspeerpuntenheroverwegen, staannu op eenverkeerdeplaatsonderambities

 7. Koersbepalingraadsbijeenkomst 7 april 2011 • Keuze 4: • digitalesamenwerkingtoevoegen • Keuze 5: geenopmerkingen • Missieherformuleren, ingrediënten: kwaliteit van de kernen, bewust en trots, dragenerinbijdat Stein deeluitmaakt van regionaalnetwerk • Motto: op zichgoedezin, suggestiewordtgedaanomhet motto in eenprijsvraaguittezetten. • Samenvattend: • In de 3e dialoogrondehetbegripkwaliteitnaderinvullen, missieherformuleren en motto alsprijsvraaguitzetten

 8. Hoofdkeuze 1 Stein investeert in: “eensolidaire, ondernemende, gevarieerdesamenleving”

 9. Hoofdkeuze 2 Stein investeert in: “Kwaliteit van wonen en voorzieningen in de gemeente”

 10. Hoofdkeuze 3 Stein investeert in: “Stein investeert in een versterking en verbreding van het economisch profiel, door een betere benutting van de toeristisch-recreatieve potenties rondom natuur, landschap, cultuur en cultuurhistorie, sport en evenementen”

 11. Hoofdkeuze 4 Stein investeert in: “Baanbrekendesamenwerking in en tussen de dorpen én met de regio”

 12. Hoofdkeuze 5 Stein investeert in: “Bewustwording van eigenkwaliteiten en draagt die met trots uit”

 13. Resultaten 3e dialoogronde

 14. Klankbordgroep 1 juni 2011 ‘Investeer in koplopers’ ‘Stein met de dorpen langs de Maas als parelketting’ Economische crisis goed? ‘Stein moet zich vooral profileren als gemeente waar het gewoon lekker wonen is onder andere nabij de  Grensmaas’ ‘multifunctionele gebouwen moeten 24 uur bruikbaar zijn’ Wie is je doelgroep?

 15. Burgerpanel 4 juni 2011

 16. Debatavond Berg aan de Maas 8 juni 5 stellingen, levendige discussie! Jong en oud samen! Accomodaties en verenigingen: initiatief van onderop Stein the best keptsecret? Trots uitdragen

 17. Jongerendebat Groenewald 15 juni 2011 Communicatie gemeente burger Carrière in Stein? Jongerencentra: wie is je doelgroep?

 18. Uitvoering strategisch visie: acties • Acties: • Nodig om visie concreet te maken, niet vrijblijvend, visie begint nu! • Het is een groslijst, nog niet gefaseerd, nog niet geprioriteerd • Acties voor de komende 3 à 4 jaar • Strategische visie basis nieuwe programmabegroting: ambities en acties worden speerpunten

 19. 1. Sociale vitale dorpen • Stein investeert in: • ‘eensolidaire, ondernemende, gevarieerdesamenleving’ • Actie: • 1.Onderzoek eigen (vrijkomende) accomodaties in toekomst voor gebruik als centrale, multifunctionele, ontmoetingsplaats. • Rol gemeente: faciliterend en kaderstellend (met name financiële randvoorwaarden) • Proefproject multifunctionele ontmoetingsplek met particulieren • Burgerinitiatief, lokaal ondernemerschap en vrijwilligerswerknoodzakelijk. • (uit: deskundigenatelier, klankbordgroep, burgerpanel)

 20. 1. Sociale vitale dorpen Acties: 2. MKB-ondernemers faciliteren bij vestiging passende kleinschalige bedrijvigheid in dorpen (vitaliteit). Regelgeving aanpassen waar nodig! (bestemmingsplan, vergunningverlening) (uit: deskundigenatelier) 3. Nieuwe kleinschalige woonconcepten, waarbij jongeren (kinderen) voor ouderen (ouders) zorgen: faciliteren. Indien nodig: bestemmingsplanregels aanpassen. (uit deskundigenbijeenkomsten sociale vitale kernen en woon- en leefomgeving).

 21. 2. Aantrekkelijk woon- en leefomgeving Stein investeert in: ‘Kwaliteit van wonen en voorzieningen in de gemeente’ Acties 4. nieuwe ruimtelijke structuurvisie, uitwerken ruimtelijke ambities uit strategische visie (uit: deskundigenatelier woon- en leefomgeving en klankbordgroep). • 5. Doorontwikkelen burgerparticipatie: • Pilotdorps en/of wijkplatform inrichten • (uit deskundigenbijeenkomsten, burgerpanel)

 22. 2. Aantrekkelijk woon- en leefomgeving Acties: 6. Transformatie verouderde woonwijken/vrijkomende en/of leegstaande gebouwen: 1 erbij 1 eraf! Eventueel: zoeken naar mogelijkheden voldoende en betaalbare wooneenheden voor de jongeren (18 t/m 24 jaar), jonge gezinnen en (terugkerende) ouderen. (uit SJAR advies, jongerendebat en deskundigenatelier sociale vitale kernen) 7. Groenstructuurvisie integraal uitvoeren. Ook kijken naar andere financieringsmogelijkheden! (uit deskundigenbijeenkomst woon- en leefomgeving en MRB brainstorm actieprogramma). IP Catsop: inzet groen blauwe diensten Rotonde verhuur

 23. 3. Bereikbare en bedrijvige gemeente • Stein investeert in: • ‘een versterking en verbreding van het economisch profiel, door een betere benutting van de toeristisch-recreatieve potenties rondom natuur, landschap, cultuur en cultuurhistorie, sport en evenementen’. • Acties • 8. Ontwikkelen representatieve inrichting entree Stein vanaf A2 en A76. • (uit bijeenkomst woon- en leefomgeving en • interviews 1e dialoogronde). • Mogelijke ideeën: • Digitale lichtkrant • Billboards • Zeildoeken aan gebouwen • Project landschappelijke inrichting A2 • zone loopt al

 24. 3. Bereikbare en bedrijvige gemeente • Acties • 9. duidelijke bebording voor toeristische routes, aansluiting op Belgische netwerk. (uit interviews eerste dialoogronde, deskundigenatelieren gesprek met toeristische werkgroep). • 10. (digitaal) bedrijvenloket (uit deskundigenatelier economische kansen en programma Dienstverlening centraal). • 11. Samenwerking werkgroep Recreatie en Toerisme intensiveren (uit bijeenkomst economische kansen, debat en gesprek met werkgroep toerisme en recreatie). • 12. nieuwe initiatieven ontwikkelen met ondernemers- • vereniging (uit deskundigenatelier)

 25. 3. Bereikbare en bedrijvige gemeente Actie 13. Overleg Chemelot - Sittard-Geleen: ontwikkeling campus en betekenis/kansen voor Stein bepalen (uit deskundigenatelier economische kansen en woon- en leefomgeving).

 26. 4. Dienstverlenende gemeente • Stein investeert in: • ‘Baanbrekende samenwerking in en tussen de dorpen én met de regio’ • Acties • 14. Dienstverlening Centraal • 15. Interactief werken! (uit burgerpanel en debat olv Felix Meurders). • 16. Protocol op voor werkwijze van de “faciliteren- • de overheid” (Dienstverlening Centraal). • Voorbeeld: doorontwikkeling WMOloket

 27. 4. Dienstverlenende gemeente Acties: 17. Samenwerking Westelijke Mijnstreek, samenwerking Zuid Limburg (uit klankbordgroep en gesprek dhr. Ortjens, regiobranding Zuid Limburg).

 28. 5. Trots en bewust van eigen kwaliteiten • Stein investeert in: • ‘Bewustwording van eigen kwaliteiten en draagt die met trots uit’ • Acties: • 18. Doorontwikkelen burgerparticipatie: burgerpanel. • 19. Externe klankbordgroep (uit burgerpanel en klankbordgroep). • 20. Project “Stein op de kaart” (uit: burgerpanel en deskundigen- • atelier)

 29. 5. Trots en bewust van eigen kwaliteiten • Actie • 21. Ambassadeurs Het Stein van Morgen (uit: deskundigenatelier, debat Felix Meurders) • 22. Subsidieregeling evenementen (voorbeeld triathlon Stein, MRBwerksessie) • 23. website Het Stein van Morgen met speciale jeugdpagina. (uit SJAR, jongerendebat Groenewald). • 24. Promotie ook bij Regiobranding Zuid-Limburg

 30. Openstaande discussiepunten: • Opgave • Missie • Motto

 31. Opgave Missie Motto Opgave Stein staat de komende jaren voor de opgave om enerzijds op lokaal niveau de identiteit en kwaliteiten van haar dorpen zoveel mogelijk te behouden en te vernieuwen, en om anderzijds op regionaal niveau actief mee te doen met de intergemeentelijke samenwerking, economische ontwikkeling (o.a. Brainport 2020) en in te spelen op de demografische ontwikkeling.

 32. Opgave Missie Motto Missie In dat krachtenveld kiest de gemeente positie, stelt zich actief en onderscheidend op met een duidelijke boodschap. Stein zet doelbewust in op de eigenheid en sociale samenhang van haar dorpen en de streek. Ook in de toekomst is Stein dan die attractieve, prettige en groene woongemeente, die bewoners bindt en nieuwe bewoners aantrekt. Dit doet ze, door zich regionaal nadrukkelijk te profileren als ‘een eigenzinnige gemeente in de Zuid Limburgse Maasvallei, waar het lekker dorps wonen is met kwalitatief hoogwaardige voorzieningen en ruimte voor ondernemerschap en particulier initiatief’.

 33. Opgave Missie Motto Mogelijke motto’s: mogelijkheden: Stein: 5 parels in de Maasvallei Stein: een gemeente met pit Stein good! Stein goodleave! Stein, goed wonen en ondernemen Goed leven in de Maasvallei. Stein!

 34. Tot slot • “Het Stein van Morgen” is in gang gezet • Groeiende betrokkenheid bevolking • Interactief planproces werkt • In- en extern netwerk opgebouwd • Raad heeft koers uitgezet • Vastellen toekomstvisie september 2011 • Bepalend voor beleidsbeslissingen • Bouwen aan Toekomstvisie gaat door!

 35. Raadsvergadering 15 september • Publieksversie strategische visie: kernwaarden, hoofdkeuzes, opgave, missie,motto, ambities en acties per hoofdkeuze • ‘Raad heeft in 1e raadsbijeenkomst gevraagd om visie in begrijpelijke taal en beelden’ • Achtergronddocument: aanleiding strategische visie, interactief traject, Stein nu, ontwikkelingen in de toekomst, uitwerking publieksversie • Begeleidende brief aan raad: • Opdracht bestuurskrachtmonitor • Evalueren interactief proces

 36. Koersbepaling Raad 30 juni 2011 • Acties: • Eigen (vrijkomende) accomodaties/plekken onderzoeken: ‘eigen’weglaten • Akkoord • Akkoord • Akkoord • Akkoord; pilot dorps/wijkplatform: niet alleen reactief/probleemgericht, maar pro actief en gericht op vitaliteit van betreffende wijk/dorp • Akkoord • Akkoord • Akkoord • Akkoord • Akkoord • Akkoord • Akkoord 13. Akkoord actie 11 t/m 13 actiever verwoorden Nieuwe actie: de gemeente gaat de economische infrastructuur van Stein actief uitdragen 14. Akkoord 15. Akkoord 16. Akkoord 17. Akkoord 18. Akkoord 19. Akkoord 20. Akkoord 21. Akkoord 22. Akkoord 23. Akkoord 24. Akkoord

 37. Koersbepaling Raad 30 juni 2011 • Opgave: • Stein staat de komende jaren voor de opgave om enerzijds op lokaal niveau de identiteit en kwaliteiten van haar dorpen zoveel mogelijk te behouden en te vernieuwen, en om anderzijds op regionaal niveau actief mee te doen met de intergemeentelijke samenwerking, economische ontwikkeling (o.a. Brainport 2020) en in te spelen op de demografische ontwikkeling. • Kortere zinnen, minder beleidsmatig, ‘eu-regionaal’ • Toevoegen: behouden, ‘versterken’ en vernieuwen • Missie: akkoord • Motto: oproep aan iedereen om voor 14 september motto’s aan te leveren aan projectleider Annemarie Janssen: Annemarie.Janssen@gemeentestein.nl