Download
obsah n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Obsah PowerPoint Presentation

Obsah

185 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Obsah

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Obsah 1.1 Hlavné etapy 1.2 Kľúčové problémy špecifické pre vyraďovanie 1.3 Hlavné oblasti a činnosti 1.4 Rozdiely medzi vyraďovaním a prevádzkou Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 2. 1. Proces vyraďovania Výučbové ciele: • Vysvetli hlavné úlohy vyraďovania. • Urči hlavné oblasti a činnosti vyraďovania. Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 3. 1.1 Hlavné etapy Vyraďovanie Pojem vyraďovanie sa vzťahuje na administratívne a technické úkony vykonané pre umožnenie ukončenia nejakého alebo celého štátneho dozoru z jadrového zariadenia (okrem úložiska, ktoré je podľa definície, predmetom uzavretia a nie vyraďovania). (IАЕА, “Decommissioning of nuclear power plants and research reactors”, Safety Standard Series WS-G-2.1, Vienna, 1999) Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 4. Proces vyraďovania Všetky hlavné činnosti v procese vyraďovania sú priamo alebo nepriamo dôležité z hľadiska bezpečnosti. Sú spojené s: • okamžitými vplyvmi/dopadmi na osobnú bezpečnosť; • nárazovými efektami na bezpečnosť počas realizácie nasledujúceho kroku činností, vrátane tých, u ktorých sa predpokladá, že budú vykonané po pomerne dlhej časovej odozve; • dopadom/vplyvom na obyvateľstvo a ŽP; • dopadom/vplyvom na budúce generácia. Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 5. Možnosti/stratégie vyraďovania • Okamžitá demontáž • Odložená demontáž (safe storage, safe enclosure) • Uloženie na mieste Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 6. Fáza dekontaminácia a demontáže Záveračná fáza Fáza prípravy Fáza dozoru a údržby Fáza prípravy Fáza dekontaminácia a demontáže Hlavné etapy vyraďovania Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 7. Fáza prípravy • špecifikácia plánu vyraďovania • vyvzenie paliva a odvoz rádioaktívnych materiálovytvorených počas prevádzky; • ohodnotenie množstva, ktoré produkované pri demontáži; • príprava na získanie povolení/súhlasov; • aktualizácia technickej dokumentácie jadrového zariadenia; • zavedenie zmien do systému QA; • vývoj programov prípravy a príprava inštruktorov pre udržanie kvalifikácie (rekvalifikáciu) personálu Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 8. Fáza dozoru a údržby • prevádzka a údržba zostávajúceho vybavenia a budov; • kontrola nad normálnou prevádzkou a stavom systémov • monitoring ŽP; • oboznámenie s vývojom technológii a získanými svetovými skúsenosťami; • klasifikácia vybavenia vo vzťahu k možnosti opätovného použitia; • čiastočné odstránenie vybavenia; • kontrola nad procesmi starnutia materiálov a hodnotenie zmien ich charakteristík; • návrh a výstavba zaraidení pre skladovanie RAO; • spracovanie a úprava RAO; • aktualizácia plánu vyraďovania; • príprava vybavenia spojeného s činnosťami prebiehacej etapy vyraďovania; • vývoj a realizácia prípravy. Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 9. Fáza dekontaminácie a demontáže • povoľovanie činností spojených s demontážov; • inštalácia vybavenia pre dekontamináciu a demontáž • dekontaminácia a demontáž • kvalifikácia vybavenia a materiálov • spracovanie, úprava, doprava a skladovanie RAO; • monitoring lokality a ŽP; • uvoľnenie lokality (prechod na konečnú fázu – dozor a uvoľnenie spod dozoru.) Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 10. Vyraďovanie blokov 1,2 KNPP: Základná koncepcia • Doba po prevádzke a prípravy • Bezpečné uzavretie (35 rokov) • Odložená demontáž (PHАRЕ Project BUL 9608-01-01 L001, Bеlgаtom– ЕWN, 2000) Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 11. 1.2 Kľúčové problémy špecifické pre vyraďovanie • Zodpovednosti • Legislatívny rámec • Bezpečnosť • Plánovanie • Ohľady na radiačnú ochranu a ochranu ŽP • Odpady Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 12. Kľúčové problémy: Zodpovednosti Štáty musia zaviesť opatrenia v ich národných legislatívnych rámcoch pre: • vyraďovanie, vrátane prípravy stratégii a plánov vyraďovania • ustanovenie dozorného orgánu pre kontrolu činností vyraďovania • ustanovenie mechanizmov financovania pre vyraďovanie • vývoj systému pre nakladanie s materiálom pochádzajúcim z vyraďovania Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 13. Kľúčové problémy: Zodpovednosti Prevádzkovateľ musí byť zodpovedný za všetky aspekty bezpečnosti a ochrany ŽP počas činností vyraďovanie, t.j.: •adekvátnu úroveň bezpečnosti • vykonávanie hodnotení dopadov na ŽP a bezpečnosť •pripraviť a zaviesť vhodné bezpečnostné postupy •aplikovať osvedčené technické praktiky •zabezpečiť, že personál je vhodne pripravovaný, kvalifikovaný a kompetentný •ustanoviť program riadenia kvality a •uchovávať a odovzdávať záznamy a správy ako je požadované dozorným orgánom Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 14. Kľúčové problémy: Legislatívny rámec Dozorný orgán musí stanoviť bezpečnostné a environmentálne kritéria pre vyraďovanie, vrátane: • podmienky pre ukončenie vyraďovania • limity a podmienky pre vyňatie spod dozoru pre zariadenia obsahujúce rádionuklidy a kritéria pre uvoľňovanie materiálov počas a po vyraďovaní • kritéria pre určenie kedy jadrové zariadenie, alebo časť zariadenia je trvale odstavená • požadovať základný prieskum lokality, vrátane rádiologických podmienok, pred stavbou pre získanie informácii, ktoré môžu byť použité pre porovnávacie účely s konečným stavom po vyraďovaní Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 15. Kľúčové problémy: Bezpečnosť Zabezpečiť ochranu zamestnancov, verejnosti a ŽP prostredníctvom: • Prostredníctvom bezpečnostného hodnotenia nebezpečenstiev, paliva uskladneného ako časť systému ochrany do hĺbky • Udržiavaním integrity miestneho bazénu s vyhoretým palivom • Vzatie do úvahy v bezpečnostnom hodnotení celkovej kontaminácie a aktivácie JZ pred odstránením RAO • Zváženie nových dodatočných nebezpečenstiev vytvorenými špecifickými činnosťami vyraďovania (dekontaminácie, demontáž a demolácia, odstránenie vybaveniaa systémov ...) • Definovaním a zavedením ochranných opatrení pre bezpečnosť práce, ochranu pred požiarmi a havarijné plánovanie Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 16. Kľúčové problémy • Plánovanie • adekvátne a včasné plánovanie činností vyraďovania vo veľkom rozsahu redukuje riziko a rádiologické následky, týkajúce sa činností vyraďovania • Ohľady na radiačnú ochranu a ochranu ŽP • je nevyhnutné aby národné požiadavky radiačnej ochrany boli v súlade s medzinárodnými základnými štandardmi ochrany • Odpady • Produkcia RAO musí byť čo najmenšia (aplikácia adekvátnych techník pre dekontamináciu a demontáž, recykláciu a opätovné použitie materiálov). Tieto problémy sú podrobne prebrané v kurze „Riadenie vyraďovania“. Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 17. 1.3 Hlavné oblasti a činnosti Medzi hlavné činnosti s dopadom na bezpečnosť počas vyraďovania patria: • Úvodná charakterizácia jadrového zariadenia • Vyvezenie paliva • Údržba a modifikácia kontajnmentu • Dekontaminácia • Demontáž • Nakladanie s RAO (spracovanie, úprava, skladovanie) a transport • Konečná rádiologická charakterizácia • Organizácia a administratíva Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 18. Hlavné oblasti a činnosti • Úvodná charakterizácia jadrového zariadenia • Vyvezenie paliva Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 19. Hlavné oblasti a činnosti • Údržba a modifikácia kontajnmentu • Dekontaminácia • Demontáž Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 20. Hlavné oblasti a činnosti (pokr.) • Nakladanie s RAO (spracovanie, úprava, skladovanie) a transport • Konečný rádiologický prieskum Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 21. 1.4 Rozdiely medzi vyraďovaním a prevádzkou Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 22. Rozdiely medzi vyraďovaním a prevádzkou(pokr.) Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 23. Rozdiely medzi vyraďovaním a prevádzkou(pokr.) Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 24. Odkazy 1. IАЕА, Decommissioning of nuclear power plants and research reactors, Safety Standard Series WS-G-2.1, Vienna, 1999 2. IАЕА, Decommissioning of Nuclear Facilities, DRАFT SАFЕTY RЕQUIRЕMЕNTS, DS333, Nov 2004 3. Transition from Operation to Decommissioning, IАЕА TRS No420 Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"