Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Мотивация на българския полицай PowerPoint Presentation
Download Presentation
Мотивация на българския полицай

Мотивация на българския полицай

248 Views Download Presentation
Download Presentation

Мотивация на българския полицай

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Мотивация на българския полицай

 2. Резюме

 3. Цели на изследването: Оценка на условията на труд на полицейския служител по отношение на: • Здравословно състояние; • Кариерно развитие; • Нерегламентиран натиск върху полицейските служители; • Оборудване и техническа обезпеченост; • Извънреден труд и отпуск; • Методология: Количествено изследване сред полицейски служители от сектори “Гранична полиция”, “Жандармерия”, “Охранителна полиция”, “Криминална полиция” и “Борба с организираната престъпност”; • Метод за събиране на информация - анкета за самостоятелно попълване; • Обем на реализираната извадка - 585 лица; • Тип извадка – квотна, отразява структурата на полицията по сектори (т.е. делът на сектори “Гранична полиция”, “Жандармерия”, “Охранителна полиция”, “Криминална полиция” и “Борба с организираната престъпност” в извадката съвпада с този в полицията като цяло); • Период на провеждане – декември 2011г. – февруари 2012г.;

 4. Социално – демографски характеристики на полицейските служители (1) База: Цялата извадка n=585

 5. Социално – демографски характеристики на полицейските служители (2) База: Цялата извадка n=585

 6. Резултати

 7. Здравословно състояние

 8. Половината полицаи имат здравословни проблеми понастоящем, най-много са те в жандармерията, най-малко – в БОП. Логично, с нарастване на възрастта, здравословните проблеми се увеличават В9. Имате ли здравословни проблеми понастоящем? База: Цялата извадка, n=585

 9. Близо ¼ от полицаите имат хипертония, развита след постъпването в полицията, всеки десети има язва или сърдечно съдови заболявания, почти толкова са бъбречните заболявания. Всеки седми има по повече от едно хронично заболяване. В11. Развили ли сте някое от следните хронични заболявания след като постъпихте на работа в полицията? База: Цялата извадка, n=585 * Малка база ** Много малка база

 10. Общо 60% от полицаите не са ползвали болнични, а всеки пети е ползвал над 5 дни през последната година В12. Приблизително какъв е размерът на болничните, които ползвахте през последната година? База: Цялата извадка, n=585 * Малка база ** Много малка база

 11. Кариерно развитие и обучение

 12. Преобладават нелегитимните фактори за развитие в кариерата - полицаите посочват най-често връзките на високо ниво към които може да се добавят и близките отношения с началниците. Всеки 4-ти изобщо е песимист по отношение на кариерното развитие в полицията (в БОП и гранична полиция – всеки 3) В7. Според вашия опит и наблюдения, какви са възможностите за кариерно развитие в полицейската служба, в която работите? База: Цялата извадка, n=585

 13. Всеки четвърти полицаи не е преминавал никаква форма на обучение след постъпване в полицията (в жандармерията – всеки трети). Една четвърт са били обучавани в рамките на последната година, а близо половината – преди две и повече години В8. Преминавали ли сте през някаква форма на обучение след постъпване в полицията и ако “ДА”, кога беше това (последното обучение)? * Малка база ** Много малка база База: Цялата извадка, n=585

 14. Езиковото е най-търсеното допълнително обучение. Служителите в БОП и криминална полиция имат по-голяма нужда от повишаване на квалификацията по специалността, докато за охранителна полиция и жандармерията на по-преден план е обучението в нормативната база, касаеща дейността на полицията В9. Имате ли необходимост от допълнително обучение/квалификация и каква? База: Цялата извадка, n=585

 15. Нерегламентиран натиск

 16. Близо половината от полицаите декларират, че знаят за нерегламентиран натиск от страна на висшестоящите В13. Имате ли колеги, за които знаете, че са били подложени на различни форми на нерегламентиран натиск от страна на висшестоящите? * Малка база ** Много малка база База: Цялата извадка, n=585

 17. Най-често споменаваната форма на натиск е отказът от поемане на отговорност от страна на висшестоящите, а след това с еднаква тежест са изкуствените бюрократични спънки, натиска за отчитане на резултати и “чадъра” върху определени случаи В14. Кои са формите на натиск, за които сте чували? * Малка база ** Много малка база База: Цялата извадка, n=585

 18. Оборудване и техническа обезпеченост

 19. Полицаите от всички служби декларират много високо ниво на неудовлетвореност от обезпечаването с облекло и обувки. В1. Моля, посочете доколко са удовлетворени нуждите Ви като служител на МВР за всяка от посочените области – Облекло (униформи, обувки)?/Моля, използвайте 7 степенна скала, където 1 е „Изобщо не съм удовлетворен”, а 7 – „Напълно удовлетворен”/ * Малка база ** Много малка база База: Цялата извадка, n=585

 20. Ниска е удовлетвореността и от снаряжениетокато тук разликите между отделните служби са съществени - в жандармерията всеки 4 от 5 запитани е недоволен, а в БОП – малко над половината В1. Моля, посочете доколко са удовлетворени нуждите Ви като служител на МВР за всяка от посочените области - Снаряжение?/Моля, използвайте 7 степенна скала, където 1 е „Изобщо не съм удовлетворен”, а 7 – „Напълно удовлетворен”/ * Малка база ** Много малка база База: Цялата извадка, n=585

 21. Оборудването с бронежилетки е също е сред неудовлетворените нужди за близо ¾ от полицаите. Тук най-ниска е удовлетвореността сред служителите в криминална полиция В1. Моля, посочете доколко са удовлетворени нуждите Ви като служител на МВР за всяка от посочените области - Бронежилетки?/Моля, използвайте 7 степенна скала, където 1 е „Изобщо не съм удовлетворен”, а 7 – „Напълно удовлетворен”/ * Малка база ** Много малка база База: Цялата извадка, n=585

 22. Очевидно необходимостта от техническо оборудване също е сред незадоволените нужди на полицаите като охранителна полиция и жандармерия се открояват В1. Моля, посочете доколко са удовлетворени нуждите Ви като служител на МВР за всяка от посочените области - Техническо оборудване (компютри, периферия)?/Моля, използвайте 7 степенна скала, където 1 е „Изобщо не съм удовлетворен”, а 7 – „Напълно удовлетворен”/ * Малка база ** Много малка база База: Цялата извадка, n=585

 23. Нуждата от консумативи е належаща за 84% от полицаите. Проблемът се възприема като най-остър в гранична и охранителна полиция В1. Моля, посочете доколко са удовлетворени нуждите Ви като служител на МВР за всяка от посочените области - Консумативи (хартия, канцеларски материали)?/Моля, използвайте 7 степенна скала, където 1 е „Изобщо не съм удовлетворен”, а 7 – „Напълно удовлетворен”/ * Малка база ** Много малка база База: Цялата извадка, n=585

 24. Броят на автомобилите и тяхното състояние не е сред сериозните източници на недоволство в гранична полиция за разлика от охранителна и криминална полиция В1. Моля, посочете доколко са удовлетворени нуждите Ви като служител на МВР за всяка от посочените области - Брой автомобили/Сътояние на автомобилите?/Моля, използвайте 7 степенна скала, където 1 е „Изобщо не съм удовлетворен”, а 7 – „Напълно удовлетворен”/ База: Цялата извадка, n=585 * Малка база ** Много малка база

 25. Недостигът на гориво е посочен като проблем от над 2/3 от полицаите в жандармерия, охранителна и криминална полиция В1. Моля, посочете доколко са удовлетворени нуждите Ви като служител на МВР за всяка от посочените области - Гориво за автомобилите?/Моля, използвайте 7 степенна скала, където 1 е „Изобщо не съм удовлетворен”, а 7 – „Напълно удовлетворен”/ * Малка база ** Много малка база База: Цялата извадка, n=585

 26. Основната заплата е незадоволителна за мнозинството полицаи В1. Моля, посочете доколко са удовлетворени нуждите Ви като служител на МВР за всяка от посочените области – Основна заплата?/Моля, използвайте 7 степенна скала, където 1 е „Изобщо не съм удовлетворен”, а 7 – „Напълно удовлетворен”/ * Малка база ** Много малка база База: Цялата извадка, n=585

 27. Полицаите в БОП и гранична полиция са най-чувствителни на тема “заплащане на извънреден труд” В1. Моля, посочете доколко са удовлетворени нуждите Ви като служител на МВР за всяка от посочените области – Допълнително заплащане за извънреден труд?/Моля, използвайте 7 степенна скала, където 1 е „Изобщо не съм удовлетворен”, а 7 – „Напълно удовлетворен”/ * Малка база ** Много малка база База: Цялата извадка, n=585

 28. Вещевото доволствие се възприема като един от най-острите проблеми в охранителна и гранична полиция В1. Моля, посочете доколко са удовлетворени нуждите Ви като служител на МВР за всяка от посочените области – Пари за облекло (вещево доволствие)?/Моля, използвайте 7 степенна скала, където 1 е „Изобщо не съм удовлетворен”, а 7 – „Напълно удовлетворен”/ * Малка база ** Много малка база База: Цялата извадка, n=585

 29. Двама от трима униформени полицаи са недоволни от времетраенето на извънредния труд като разликите между различните служби са несъществени В1. Моля, посочете доколко са удовлетворени нуждите Ви като служител на МВР за всяка от посочените области – Времетраене на извънредния труд?/Моля, използвайте 7 степенна скала, където 1 е „Изобщо не съм удовлетворен”, а 7 – „Напълно удовлетворен”/ * Малка база ** Много малка база База: Цялата извадка, n=585

 30. Условията на работното място в по-малка степен са източник на неудовлетвореност в сравнение с останалите фактори В1. Моля, посочете доколко са удовлетворени нуждите Ви като служител на МВР за всяка от посочените области – Условия на работното място (отопление, осветление)?/Моля, използвайте 7 степенна скала, където 1 е „Изобщо не съм удовлетворен”, а 7 – „Напълно удовлетворен”/ * Малка база ** Много малка база База: Цялата извадка, n=585

 31. Медицинското обслужване в МВР болница и нейните клонове в страната се възприема като незадоволена нужда от близо 2/3 от полицаите. В1. Моля, посочете доколко са удовлетворени нуждите Ви като служител на МВР за всяка от посочените области – Медицинското обслужване в МВР болница и нейните клонове в страната?/Моля, използвайте 7 степенна скала, където 1 е „Изобщо не съм удовлетворен”, а 7 – „Напълно удовлетворен”/ * Малка база ** Много малка база База: Цялата извадка, n=585

 32. Микроклиматът е единствената област, в която удовлетворението е повече от неудовлетворението В1. Моля, посочете доколко са удовлетворени нуждите Ви като служител на МВР за всяка от посочените области – Взаимоотношения с преките ръководители (микроклимат)?/Моля, използвайте 7 степенна скала, където 1 е „Изобщо не съм удовлетворен”, а 7 – „Напълно удовлетворен”/ * Малка база ** Много малка база База: Цялата извадка, n=585

 33. Извънреден труд и отпуск

 34. Четирима от петима полицаи работят извънредно поне 1 ден седмично. БОП и Криминална полиция са двете служби, в които извънредният труд е най-интензивен (съответно 40% и 42% работят извънредно 2 и повече дни в седмицата) В2. Колко често Ви се налага да работите извънредно? * Малка база ** Много малка база База: Цялата извадка, n=585

 35. Общо 1/3 от полицаите декларират, че извънредния труд, който полагат не се отчита коректно като най-голям дял подобни отговори (50%) има в БОП В3. Отчита ли се коректно извънредният труд, който полагате? * Малка база ** Много малка база База: Цялата извадка, n=585

 36. Мнозинството полицаи (общо 87%) работят до 9 часа извънредно на седмица – от 80% в жандармерията, до 94% в гранична полиция В4. Средно, по колко часа допълнителен труд на седмица полагате? Средно – 5,8 часа Средно – 5,9 часа Средно – 6 часа Средно – 6 часа Средно – 5,2 часа Средно – 8,1 часа * Малка база ** Много малка база База: Цялата извадка, n=585

 37. Над 1/3 от полицаите декларират, че извънредния труд, който полагат не се заплаща коректно В5. Заплаща ли се коректно извънредният труд, който полагате? * Малка база ** Много малка база База: Цялата извадка, n=585

 38. Неизразходваният отпуск е над 30 дни за мнозинството от полицаите В6. Какъв е размерът на платения отпуск, който ви се полага (заедно с неизразходвания от минали години, ако имате такъв)? * Малка база ** Много малка база База: Цялата извадка, n=585

 39. Основни изводи и обобщения (1) • Картината, която очертават резултатите от изследването е изключително тревожна. Ако условно разграничим няколко фази на понижаване на мотивацията: 1) висока мотивация – 2) намаляване на мотивацията до безразличие – 3) недоволство – 4) силно недоволство – 5) начало на процеси на разпад и дезинтеграция, сегашната ситуация в полицията би могла да се окачестви като последна фаза на недоволство: • Изследването регистрира безпрецедентно ниско равнище на удовлетвореност на полицаите от обезпечеността им със задължително за тяхната работа оборудване – облекло, снаряжение, бронежилетки, компютри, автомобили и гориво за тях. Почти парадоксално е, че най-масовите полицейски служби – охранителна и гранична полиция - са най-недоволни от липсата на консумативи (хартия и канцеларски материали);

 40. Основни изводи и обобщения (2) • Основната заплата и заплащането на извънредния труд също са далеч от желаното според мнозинството от полицаите; • 9 от 10 полицаи работят извънредно като най-интензивен е извънредният труд в Криминална полиция и БОП. Всеки трети се съмнява, че извънредният труд се отчита и заплаща коректно; • Неизразходваният платен отпуск е над 30 дни за мнозинството от полицаите; • Що се отнася до факторите за развитие в кариерата, сред тях преобладават нелегитимните - полицаите посочват най-често връзките на високо ниво към които може да се добавят и близките отношения с началниците. Всеки 4-ти изобщо е песимист по отношение на възможностите за кариерно развитие в полицията (в БОП и гранична полиция – всеки 3);

 41. Основни изводи и обобщения (3) • Всеки четвърти полицаи не е преминавал никаква форма на обучение след постъпване в полицията (в жандармерията – всеки трети). Най-търсеното допълнително обучение е езиковото. Служителите в БОП и криминална полиция имат по-голяма нужда от повишаване на квалификацията по специалността, докато за охранителна полиция и жандармерията на по-преден план е обучението в нормативната база, касаеща дейността на полицията.; • Половината полицаи имат здравословни проблеми понастоящем, най-много са те в жандармерията, най-малко – в БОП. Логично, с нарастване на възрастта, здравословните проблеми се увеличават. Близо ¼ от полицаите имат хипертония, развита след постъпването в полицията, всеки десети има язва или сърдечно съдови заболявания, почти толкова са бъбречните заболявания. Всеки седми има по повече от едно хронично заболяване; • Общо 60% от полицаите не са ползвали болнични, а всеки пети е ползвал над 5 дни през последната година;

 42. Основни изводи и обобщения (4) • Близо половината от полицаите декларират, че знаят за нерегламентиран натиск от страна на висшестоящите.Най-често споменаваната форма на натиск е отказът от поемане на отговорност от страна на висшестоящите, а след това с еднаква тежест са изкуствените бюрократични спънки, натиска за отчитане на резултати и “чадъра” върху определени случаи;

 43. Благодаря за вниманието! Стоян Михайлов, Управляващ съдружник Junction Bulgaria Stoyan.Mihaylov@junction.bg Тел: +359 (0)2 4185486 Мобилен: 0896 87 55 33