1 / 64

Nesimetrinis karas

Nesimetrinis karas. N. Ž. G. Nesimetrinis karas. N. Vyriausybė. Ž. G. V. Norėti. N. Trejybė. G. GP. Gyventojai. Ginkluotosios Pajėgos. Ž. G. Pergalės Trikampis. Žinoti. Galėti. Strat. Y. Tikslai M etodai P riemonės. “Atskirų mūšių organizavimas ir vedimas, jų

makya
Télécharger la présentation

Nesimetrinis karas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Nesimetrinis karas N Ž G

 2. Nesimetrinis karas N Vyriausybė Ž G V Norėti N Trejybė G GP Gyventojai Ginkluotosios Pajėgos Ž G Pergalės Trikampis Žinoti Galėti

 3. Strat. Y TikslaiMetodaiPriemonės “Atskirų mūšių organizavimas ir vedimas, jų derinimas su bendru karo tikslu.” Op. Vertybės Faktoriai DOKTRINA TEORIJA ISTORIJA Takt. • Laikas, vieta, veiksmas • Tikslai, metodai, priemonės X N.B. Carl von Clausewitz

 4. Apie karą Karas: ...prievartos aktas, turintis tikslą priversti priešininką vykdyti mūsų valią ... yra tik politikos tęsimas kitomis priemonėmis Carl von Clausewitz • Veiksmai, kurių tikslas – silpninti karinę, ekonominę ar politinę valstybės galią griaunant jos piliečių moralę, lojalumą valdžiai ir pasitikėjimą. • Ardomoji veikla(AAP-6) • Kautis ir laimėti visus mūšius nėra tobulybė, tobulybė – įveikti priešo pasipriešinimą be mūšio. • Sun Tzu

 5. N Ž G Kaip atgauti simetrija nesimetriniam kare?

 6. Svorio centras (angl. Centre Of Gravity) – tai charakteristika, galimybė ar vietovė, iš kurių valstybė, sąjungos, karinės pajėgos ar kitos grupuotės įgyja veiksmų laisvę, fizinę jėgą arba ryžtą kovoti.(Lietuvos karinė doktrina) kartais priešas būni pats... CV „Mąstymas jau yra menas“

 7. Simetrinis/nesimetrinis V.GP.G. PriemonėsMetodaiTikslai Ž N.B. antonimai

 8. Simetrinis/nesimetrinis N.Ž.G. PriemonėsMetodaiTikslai Ž N.B. antonimai

 9. Valerijus ŠErelis 5.56x100 šovusių į galvą, arba, auliniais batais, pramintų minčių.

 10. Į galvą šovusi mintis neturėtų išeiti kiaurai. • Visada yra antra(s). • Už baltą žirgą ir murziną raitelį. • Taip skubu, kad net nosis bėga. • Aš teigiamas herojus, išleiskite mane. • Kurmių akiniai ružavais stiklais. • Debesys pradėjo kauptis,o aš išsiblaškęs. • Kuris krūvis populiaresnis? • Jeigu kas nors sako, kad vilties nėra, jis tik nori kad taip būtų. • Gili mintis beveik mina. • Tu nieko nepakeisi ir jeigu nieko nedarysi –nieko nepakeisi dar labiau.

 11. Pergalė - tik laikas. • Lauktas svečias durų neišspiria. • Be ryšio - tai daugiskaita. • Šviesa tunelio gale – veidrodis. • Apšvietė ar apšvitino? • Kažin, ar dirva žino, ką augina? • Tobulas smegenų plovimas vykdomas savarankiškai. • Meilės dvikampis. • Dalinant po lygiai, pusės nesveikos. • Nenusišnekėjau o nusirašiau. • Nesekite manęs, aš einu ne ten… • Jeigu dar būtų laiko, išviso nieko nebūtų padaryta.

 12. DOKTRINA TEORIJA ISTORIJA Istorija bus man palanki, nesašketinująrašyti. VinstonasČerčilis

 13. Field MarshalHelmuth Karl Bernhard von Moltke • 1871 metais pasibaigus Prancūzijos–Prūsijos karui, nepaprastai pagarsėjo karą laimėjęs prūsų maršalas Helmutas fon Moltkė. • Paklaustas, kas yra jo sėkmės šaltinis, atsakė: „Klauzevicas. Į karą visuomet pasiimu tris knygas: Bibliją, „Iliadą“ ir Klauzevico „Apie karą“. “ (1800 - 1891)

 14. Napoleonas Bonapartas 1769 08 15 – 1821 05 15 Frydrichas II (Frydrichas Didysis) 1712 01 24 – 1786 08 17 Septynerių metų karas (1756-1763). Prūsija (+) prieš Austrijos, Prancūzijos, Rusijos, Saksonijos ir Švedijos koaliciją. Status quo: ante bellum Korsika, Paryžius, Tulonas Austerlicas, Madridas Kaunas, Vilnius, Borodino, Maskva Vaterlo

 15. 1750.08.18 – 1825.05.07 1756 01 27– 1791 12 05 Antonio Salieri Volfgangas Amadėjus Mocartas

 16. Antoine-HenriJomini 1779.03.06.- 1869.03.24.) 1780-06-01 – 1831-11-16

 17. Karlas fon Klauzevicas • Karlo tėvas – Fridrichas fon Klauzevicas, 7-erių metų karo 1756-1763 veteranas • Nassau-Ufingen pulkas • Atleistas iš tarnybos 27-erių, tačiau nepamirštas draugų • Vaikai: Gustav, Friedrich, Wilhelm, Charlotte, Carl 1780 06 01 ir Johanna;visi sūnūs, išskyrus Gustavą, pasirinko kariuomenę. • Fridrichas, Vilhelmas ir Karlas tapo generolais. • 1792, kai 12-metis Karlas istojo įRegiment Princ Ferdinand (Duke of Brunswick),Vilhelmas jau 5 metus tarnavo tame pulke, buvo LTN • Karlas ne iškart tapo karininku. Pirmasis laipsnis - Fahlenjunker (galima prilyginti grandiniui), turėjo nešti štandartą, vėliavą. • Karlo pirmoji karinė patirtis - Reino kampanija. • Pasiuntinukas „Mainco apgultis“1793 balandžio 14 – liepos 23

 18. Karlas fon Klauzevicas • 1801 m. įstojo į Kriegsakademie; įstoti nebuvo sunku, užtat mokytis - sudėtinga, trūko išsilavinimo ir pinigų. • Gerhard von Scharnhorst - ‘unusually rear judgement’. • Pirmas iš 40 kursiokų. • Militarische Gesellschaftnarys (vienas iš 9) iš 188 - 1805 (pagrindinė idėja – mobilizacija). • Domėjosi Imanuelio Kanto (1724–1804 )darbais.

 19. Karlas fon Klauzevicas • 1805 m. • 1806 m. - Jėnos mūšis, princo Augusto adjutantas, karo belaisvis • Reformos • 1810 m. vedė Marie von Clausewitz (neé Countess von Brühl) (susipažino 1803 m.) • Prūsijai sudarius sąjungą su Napoleonu, tarnavo Rusijos kariuomenėje. • 1812 m. Borodino mūšis

 20. 1806 - 1814 quadriga

 21. Mįslė • Škotų kilmės rusų karininkas • Gimimo vieta – Pamūšis (Pakruojo r.sav.), Lietuva • Borodino • “Paryžiaus Princas” • Žuvo Isenberge (Įsrutyje), Rytų Prūsijoje • Palaidotas Jõgeveste, Estijoje

 22. Barklajus de Tolis(1761-1818)

 23. Question • Prancūzijos maršalas (vienas iš 18) • Borodino • Jo štabo viršininkas - Anri de Žomini (Henri de Jomini) • “Maskvos Princas” • Lietuvą paliko paskutinis • Vaterlo • Įdomiai sušaudytas • Palaidotas Paryžiuje

 24. Mišelis Nėjus

 25. Karo teoretikas “Karo menas” Karlo konkurentas Napoleonas Rusai Gerai analizuodavo ir ieškodavo TA Rašė apie logistiką, marinistiką (Karlas fon Klauzevic - ne) Anri de Žomini (Henri de Jomini) (1779 – 1869)

 26. Karlas fon Klauzevicas • 1812-12-29Požėrūnų malūne -Tauragės konvencija • York • Koalicija: Prūsija, Rusija ir Jungtinė Karalystė. • 1815 m. Rusų-Vokiečių Legionas, integruotas į Prūsijos kariuomenę • Fon Klauzevicas paskirtas III-iojokorpuso štabo viršininku • Mūšiai, įskaitant Vaterlo • 1818 m. suteiktas generolo majoro laipsnis; Karlas fon Klauzevicas paskirtas vadovauti Kriegsakademie • 1830 m. - revoliucijų metas. Naujo karo grėsmė. Karlas fon Klauzevicas - armijos štabo viršininkas. • Lenkijos siena. Cholera. Cordon sanitaire. • 1831 m. susirgo ir mirė.

 27. Marie von Clausewitz (1779–1836) Našlė pabaigė ir publikavo “Karo filosofijos” opusmagnum, (pradėtas 1816-aisiais).

 28. Teorija Pirmoji bet kokios teorijos užduotis – susisteminti ypač painias sampratas ir vaizdinius; tik susitarus dėl pavadinimų ir sampratų galima tikėtis aiškiai ir lengvai išsiaiškinti visus klausimus ir tikėtis, kad laikaisi tos pačios nuomonės kaip ir skaitytojas. - Karlas fon Klauzevicas

 29. Klauzevico palikimas Svarbiausia: • “Apie karą” • Strategija – taktika • Karas – menas ar mokslas? • Reguliarus/nereguliarus • Svorio centras, Schwerpunkt, CoG • Trejybė • Kulminacinis taškas • Moralė • Ir t.t.

 30. Apie karą

 31. Apie karą • APIE KARO PRIGIMTĮ (ON THE NATURE OF WAR ) • APIE KARO TEORIJĄ (ON THE THEORY OF WAR ) • APIE STRATEGIJĄ (OF STRATEGY IN GENERAL) • MŪŠIS (THE COMBAT ) • GINKLUOTOSIOS PAJĖGOS (MILITARY FORCES ) • GYNYBA (DEFENCE ) • PUOLIMAS (THE ATTACK ) • KARO PLANAS (PLAN OF WAR)

 32. Apie karą Karas negali būti gyvosios jėgos veiksmas prieš negyvąją masę, o esant visiškai pasyviai vienai šaliai, jis visiškai neįsivaizduojamas. Karas visada yra dviejų gyvųjų jėgų susidūrimas; todėl abi šalys turi siekti galutinio karo veiksmų tikslo (priešo sutriuškinimo).

 33. Apie karą Karas: • Dvikova • ...prievartos aktas, turintis tikslą priversti priešininką vykdyti mūsų valią • ... niekada nėra izoliuotas aktas • Karas nėra vienas smūgis, tai ilgalaikis procesas

 34. Apie karą Karas: • ... yra tik politikos tęsimas kitomis priemonėmis • ... ne tik politinis aktas, bet ir tikras politikos ginklas, politinių santykių tęsinys • ... priemonė, o priemonės niekada negalima įsivaizduoti be tikslo.

 35. Strategija – taktika Ar Napoleonas buvo geras strategas?

 36. Karo lygmuo? Laikas, vieta, veiksmas Tikslai, metodai, priemonės Strategija – taktika 10/23/2014 43

 37. Strategija – taktika “Strategija - tai menas naudoti laiką ir erdvę” - Napoleonas “Taktika ir strategija viena su kita susijusios laiku ir erdve, bet kartu skirtingos savo veiklos esme.” “Atskirų mūšių organizavimas ir vedimas, jų derinimas su bendru karo tikslu.” “Praktika - teorija, taktika – strategija.” - Karlas fon Klauzevicas Nugalėti ar sunaikinti?

 38. Karo lygmuo Tikslai, metodai, priemonės

 39. Karas – menas ar mokslas?

 40. Menas ar mokslas? “Karas yra menas, todėl negali būti įspraustas į jokią formulę“ - Gen. Džordžas S. Patonas jaunesnysis  

 41. Menas ar mokslas? • Veikale „Apie Karą“ irgi keliamas klausimas. „Karo menas ar karo mokslas?“ - taip vadinasi antrosios dalies “Apie karo teoriją” 3 skyrius. • 95-ajame psl., iškarto po pavadinimo skliausteliuose: „Įgūdžiai ir žinios. Mokslo tikslas – tik žinios, meno tikslas – įgūdžiai“. • Angliškoji versija: „Ability and knowledge. The object of science is knowledge; the object of art is creative ability”. • Toliau fon Klauzevicas teigia: „Iš tikrųjų, knyga negali išmokyti, kaip ką daryti, todėl „menas“ negali puikuotis ant jos viršelio“.

 42. Menas ar mokslas? Karlas fon Klauzevicas filosofuoja, kad karas nėra nei menas, nei mokslas - tai žmogaus egzistencijos dalis, žmonių bendravimo aktas. „Karas - tai interesų konfliktas, kuris sprendžiamas liejant kraują, tai ir yra skirtumas, tarp karo ir kitų konfliktų. Vietoje karo lyginimo su menu, geriau tai lyginti su prekyba, tai irgi yra interesų ir veiklos konfliktas, tačiau karas vis tiek lieka arčiau politikos, kas savo ruožtu lyg ir prekyba, bet platesniu mastu“.Tas „platesnis mastas“, galėtu būti lyginamas su didmenine prekyba. „Politika - tai įsčios kur Karas vystosi, kur jo kontūrai jau egzistuoja paslėptoje, užuomazginėje formoje, kaip gyvųjų organizmų bruožai jų embrionuose.“

 43. Menas ar mokslas? „Jei mes jau įpratome apibendrinti žinias, reikalingas menams (kai kurios atšakos gali būti visiškai savarankiški mokslai) terminu „meno teorija“, arba tiesiog „menu“. Būtų tikslinga laikytis šio skirtumo pagrindo ir vadinti „menu“ tai, kieno tikslas yra kūrybiniai gebėjimai, kaip pvz. architektūra. Terminas „mokslas“ turi būti paliktas disciplinoms, tokioms kaip matematika ar astronomija, kur tikslas - tik žinios.“ Jeigu sekundę susimąstytume, kas yra „karo meno teorija“, tai suprastume, kad tai nėra nei „karas“, nei „menas“, tačiau tai parodo, kiek „mokslo“ gali būti mene. Dar galima karo meną ir karo mokslą paskirstyti į karalystes, tada strategija priklausytų menų karalystei, o taktika – mokslų.

 44. Karas Reguliarus/nereguliarus „Mąstymas jau yra menas“

More Related