1 / 17

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler. CEMİYETLER. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler. CEMİYETLER. YARARLI CEMİYETLER. ZARARLI CEMİYETLER. 1. Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler 2. Milli Varlığa Düşman Cemiyetler. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler.

makya
Télécharger la présentation

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler CEMİYETLER

 2. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler CEMİYETLER YARARLI CEMİYETLER ZARARLI CEMİYETLER 1. Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler 2. Milli Varlığa Düşman Cemiyetler

 3. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler Azınlıklar Tarafından Kurulan Zararlı Cemiyetler Bu cemiyetler Anadolu’da yaşayan Rumlar ve Ermeniler tarafından kurulmuştur. İtilaf Devletleri’nin desteğini almışlardır. Anadolu’da kendilerine ait bağımsız devlet kurmak amacındadırlar.

 4. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler MAVRİ MİRA CEMİYETİ Rum Patrikhanesi’nin desteğini aldı. Amacı: Bizans İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmaktı. Ege Bölgesi’nde çeteler kurarak Yunanlılara destek verdi.

 5. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler ETNİK-İ ETERYA CEMİYETİ Bu cemiyet, Yunanistan’ın bağımsız olmasını sağlayan cemiyettir. Anadolu’daki Yunan işgalini desteklemiştir.

 6. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler PONTUS RUM CEMİYETİ Amacı, Pontus Rum İmparatorluğu’nu yeniden kurmaktı.

 7. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler HINÇAK ve TAŞNAK CEMİYETİ Ermeniler tarafından kuruldu. Amacı; Doğu Anadolu’yu içine alan büyük bir Ermeni Devleti kurmaktı.

 8. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler MİLLİ VARLIĞA DÜŞMAN CEMİYETLER Bu cemiyetler Türkler tarafından kurulmuştur. Milli varlığa düşmandırlar.

 9. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler KÜRT TEALİ CEMİYETİ İstanbul’da kurulmuştur. Amacı, Doğu Anadolu’da bir devlet kurmaktır.

 10. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler İSLAM TEALİ CEMİYETİ Milli mücadeleye karşı İngilizlerleişbirliği yapmıştır. Saltanatın ve halifeliğin devam etmesini amaçlamıştır.

 11. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler HÜRRİYET ve İTİLAF FIRKASI İttihat ve Terakki yönetimine karşı olarak kurulmuştur. Milli Mücadele’ye karşıdır.

 12. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler İNGİLİZ MUHİPLERİ CEMİYETİ Üyeleri arasında Padişah Vahdettin, Sadrazam Damat Ferit Paşa gibi önemli Osmanlı yöneticileri vardır. Amacı, halifeliği koruyarak İngiliz mandası altında yaşamaktır.

 13. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler WİLSON PRENSİPLERİ CEMİYETİ 1919’da kurulmuştur. Amacı, Amerikan mandası altına girerek Osmanlı Devleti’nin ayakta kalmasını sağlamaktır.

 14. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler MİLLİ CEMİYETLER Türk halkının desteğiyle bölgesel olarak kurulmuşlardır. Halkın desteğini sağlamak için kongreler düzenlemiş ve genelgeler yayınlamışlardır. Sivas Kongresi’nde hepsi Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti olarak birleşmiştir.

 15. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler MİLLİ CEMİYETLER 1. Trakya PaşaeliMüdafaa-i Hukuk Cemiyeti 2. İzmir Müdaafa-i Hukuk Cemiyeti 3. Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 4. Kilikyalılar Cemiyeti

 16. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler MİLLİ CEMİYETLER 5. Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyeti 6. Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti 7. Milli Kongre Cemiyeti 8. Redd-i İlhak Cemiyeti

 17. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cemiyetler

More Related