1 / 10

e-Deklaracje 2

2/13. e-Deklaracje 2. Portal Podatkowy. e-Deklaracje 2. Portal Podatkowy, jako nowoczesne narzędzie dwustronnej komunikacji administracji podatkowej. Portal Podatkowy Podstawa prawna. e-Deklaracje 2.

Télécharger la présentation

e-Deklaracje 2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 2/13 e-Deklaracje 2

  2. Portal Podatkowy e-Deklaracje 2 Portal Podatkowy, jako nowoczesne narzędzie dwustronnej komunikacji administracji podatkowej

  3. Portal PodatkowyPodstawa prawna e-Deklaracje 2 Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 183) o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw – w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) wprowadza następujące zmiany: Art. 3 pkt 14 Pojęcie portal podatkowyjako system teleinformatyczny administracji podatkowej służący do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  4. Portal PodatkowyIdentyfikacja użytkowników e-Deklaracje 2 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) : Art. 3f § 1. Identyfikacja podatników, płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich na portalu podatkowym następuje przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub przez zastosowanie profilu zaufanego ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).

  5. Portal PodatkowyProjekty rozporządzeń e-Deklaracje 2 Przygotowywane projekty rozporządzeń :

  6. Portal PodatkowyMetody uwierzytelniania profilu e-Deklaracje 2

  7. Portal PodatkowyLogowanie do konta podatnika e-Deklaracje 2

  8. Portal PodatkowyKonto Podatnika – przykładowy ekran e-Deklaracje 2

  9. Portal Podatkowy e-Deklaracje 2 Dziękuję za uwagę Maria Błaszczak 10 marca 2014

  10. Na żądanie podatnika, Administracja Podatkowa udostępni na koncie podatnika wstępnie wypełnione zeznanie (PFR) Podatnik będzie miał możliwość modyfikacji oraz akceptacji (podpisania) wstępnie wypełnionego zeznania (PFR) Portal PodatkowyKonto Podatnika – przykładowe ekrany c.d. e-Deklaracje 2

More Related