1 / 74

Måluppfyllelse och ekonomiskt utfall

Uppstartsmöte 1 inför budget 2012. Måluppfyllelse och ekonomiskt utfall. 15 mars 2011. Ekonomiska omvärldsfaktorer Den svenska ekonomin återhämtar sig snabbt. BNP ökade år 2010 med höga 5,6 procent. Prognos 3,8 procent 2011 och 2,9 procent 2012.

malia
Télécharger la présentation

Måluppfyllelse och ekonomiskt utfall

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Uppstartsmöte 1 inför budget 2012 Måluppfyllelse och ekonomiskt utfall 15 mars 2011

 2. Ekonomiska omvärldsfaktorer Den svenska ekonomin återhämtar sig snabbt. BNP ökade år 2010 med höga 5,6 procent. Prognos 3,8 procent 2011 och 2,9 procent 2012. Den ökade globala efterfrågan har varit viktig för vändningen i svensk ekonomi. När världshandeln nu återhämtar sig växer exporten och produktionen i den svenska industrin snabbt.

 3. Styraxel Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen uppdrag Tjänstemannaorganisation Kommunchef Samhälls- byggnad K U N D Medborgar- service - en väg in - K U N D Produktion ÄO & RCVF Barn- o utbildnings- verksamhet RCB RCV nöjd stöd Gemensam service

 4. Övergripande mål

 5. Utvecklingsområden - Tydlighet kring uppdrag & organisation - Förtroendefrågor – främst till ledning - Friskvård - Arbetsmiljö, mer strukturerat arbete kring detta område Främst fysisk arbetsmiljö - Coachande ledarskap Synliga chefer Tydliga chefer - Mötesteknik/meningsfulla möten - Informationsspridning Röda trådar medarb.enk.

 6. Aktiviteter/åtgärder Klart ledarskap Utveckla APT Kommunikationsstrategi Synliggöra LG Skapa ”systematiskt arbetsglädjearbete” Prata ”gjorda mål” Översyn av samverkanssystemet Bevara Samarbete Delaktighet Engagemang Påverkan Trivsel

 7. SCB Medborgar- undersökning Tierps kommun som en plats att leva och bo på, 500 svar Helhetsbetyg = 58 (gräns för ”nöjd” 55) Betyg = 6,2 av 10 (6-8 ”nöjd”) 40 % kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till Tierp 21 % vill avråda flytt till Tierp

 8. Beredningarnas arbete • - FN:s barnkonvention • Handikappolicy • Ny översiktplan. • Äldre 2020 • Hållbar utveckling • Beredningarnas utmaning är att fortsatt hitta nya arbetssätt för att engagera och träffa medborgare.

 9. Den totala sjukfrånvaron 2010 var 4,8 %

 10. Resultaträkning (tkr)

 11. Driftredovisning och finansiering 2010

 12. Medborgarservice Kund • Mål • 90% nöjda kunder • Måluppfyllelse • Nöjd-kund-undersökning • 100 % nöjda

 13. Mål Utveckla företagarservice Måluppfyllelse Uppfyllt men ständigt pågående Medborgarservice Kund

 14. Medborgarservice

 15. Medborgarservice

 16. Mål Förkortade ledtider för ärendehantering Utveckla och lägga ut tjänster som kan utföras via webben Måluppfyllelse Påbörjat Medborgarservice Process

 17. Ledtid 2010 2009 Högst 3 veckor 62 % 69 % Högst 4 veckor 75 % 81 % Högst 5 veckor 87 % 89 % Högst 6 veckor 92 % 92 % Medborgarservice Ledtider för planenliga bygglov

 18. Mål Minska sjukfrånvaron Måluppfyllelse 5,51 % sjukfrånvaro (målet 3,21%) Medborgarservice Medarbetare

 19. Mål Bedriva verksamheten så att största möjliga nytta uppnås med tillgängliga resurser Måluppfyllelse + 55 tkr Intäkter: -669 tkr (lägre) Kostn.: +665tkr (lägre) Investeringar +111 tkr Medborgarservice Ekonomi

 20. Medborgarservice Tjänstegarantier • Kunder som kontaktar Kundservice ska få en återkoppling inom 24 timmar. Utfall: 6 trisslotter • Planenliga bygglov – beslut inom 5 veckor. Utfall: 67 av 77 ärenden uppfyllde garantin. Kompensation har givits under 2010.

 21. Årsredovisning 2010 Produktion - Barn & ungdom

 22. KUND Mål Erbjuda barn plats inom 4 månader i en god pedagogisk verksamhet utifrån föräldrars önskemål Måluppfyllelse Föräldrar har erbjudits plats för sina barn inom önskad tid men inte alltid utifrån önskemål Förskola

 23. PROCESS Mål Barns kunskaper och färdigheter ökar. Förstärka integrationen i förskolan. Måluppfyllelse Det medvetna arbetet med språket och NTA lådor har ökat barnens intresse för naturvetenskap och teknik. Integrationen har stärkt barnens sociala utveckling Förskola

 24. MEADRBETARE Mål Stärka det pedagogiska ledarskapet. Måluppfyllelse Pedagogernas kompetensutveckling ger förutsättningar för att stimulera och utmana barnen i deras utveckling t.ex. NTA, utematte och reviderad läroplan. Deltagande i Förskolelyftet. Förskola

 25. EKONOMI Mål Effektivisera lokalanvändningen mellan olika verksamheter. Budget i balans. Måluppfyllelse En ökad samordning av lokalerna med en förskola i skolans lokaler uppfyllt. Resultat + 500 tkr Förskola

 26. KUND Mål Elever ska känna lust och intresse för att utveckla sitt lärande. Föräldrar ska ges möjlighet till inflytande. Måluppfyllelse Många elever är motiverade men utmaningarna behöver öka. Genom Unikum ges ett ökat inflytande Grundskola

 27. PROCESS Mål Elevernas kunskaper och färdigheter ökar och kommer till uttryck i förbättrade resultat Måluppfyllelse 32 % av eleverna når inte målen i alla ämnen efter avslutad grundskola 82,6 % av eleverna i åk 9 hade gymnasiebehörighet, i riket var det 88,2 % Resultaten i de nationella proven i åk 9 försämrades i Sv Resultaten i de nationella proven i åk 5och åk 3 förbättrades Grundskola

 28. MEDARBETARE Mål Stärka det pedagogiska ledarskapet Måluppfyllelse Skolledare utmanar ledarskapet i klassrummet. Krav på pedagogisk planering och struktur ökar. Kompetensutveckling i olika ämnen genom Lärarlyftet. Utbildning kring NTA. Grundskola

 29. EKONOMI Mål Ändamålsenlig verksamhet inom ramen för budgeterade medel och ökad effektivitet i lokalanvändningen mellan olika verksamheter. Måluppfyllelse Samordning har skett mellan grundskolan, förskolan och gymnasiet. Kostnader för elever i annan kommun ökar. Kostnader för kost i egen regi ca 2 milj mer än budgeterat Resultat – 1 300 tkr Grundskola

 30. KUND Mål Elever ska känna lust och intresse för att utveckla sitt lärande. Förbättra elevernas resultat i alla årsklasser så att fler studerande avslutar skolan med slutbetyg samt förbättra betygen i de nationella proven Måluppfyllelse Genomförda elevenkäter visar på en god arbetsmiljö och hög trivsel med skolan och undervisningens innehåll. 86 % av eleverna erhöll slutbetyg. 70 % behöriga till universitet och högskola Gymnasieskola

 31. PROCESS Mål En lärande organisation med genomtänkt och flexibel pedagogik som siktar mot en jämlik skola känd för lustfyllt lärandesamverkan över programgränserna Måluppfyllelse Lärartätheten är i stort sett oförändrad. Organisationen av gymnasieskolan är under förändring. Implementeringsarbetet med GY 11 fortskrider. Gymnasieskola

 32. MEDARBETARE Mål Ytterligare höja personalens kompetens och utveckla deras professionella förhållningssätt. Måluppfyllelse Inom lärarlyftet studerades data, geometri, SvA och estetiska lärprocesser Gymnasieskola

 33. EKONOMI Mål Ändamålsenlig verksamhet inom ramen för budgeterade medel. Måluppfyllelse Från början av december har insatser för att öka gruppstorleken genomförts. Resultat bör kunna ses under 2011. Antalet elever från andra kommuner har minskat kraftigt sannolikt beroende på en ökad konkurrens. 41,8% av kommunens grundskoleelever har tagits in på utbildningar utanför kommunen. Underskott 8 800 tkr Gymnasieskola

 34. Årsredovisning 2010 Produktion - Äldreomsorg

 35. Äldre 2020 Valfrihetssystem – hemtjänstens serviceinsatser Upphävda föreskrifter om skyddsåtgärder Fortsatt volymökning inom hemtjänsten, 28,5 % Fortsatt volymökning inom personlig assistans, 12,4 % En sammanhållen hemtjänstorganisation Förändrad hälso- och sjukvårdsorganisation Viktiga händelser

 36. Kostorganisation i egenregi Avveckling av äldreboendet Forshem Ett samarbetsprojekt med Samhall Medarbetarundersökning Organiserat chefsstöd utanför kontorstid Reducerat antalet årsarbetare inom ÄO med 24,78 Reducerat antalet årsarbetare inom RCVF med 1,6 Möjligheter till heltidstjänster Forts…

 37. Mål: Nöjdkundindex 85 % Måluppfyllelse: Ej uppfyllt, ca 75 % Kund

 38. Mål: Att identifiera och standardisera viktiga processer Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt Process - ÄO och RCVF

 39. Mål: Medarbetarindex 90 % Måluppfyllelse: Ej uppfyllt, 85 % trivs på jobbet Mål: Minska sjukfrånvaron till 6 % Måluppfyllelse: Uppfyllt, sjukfrånvaron 5,89 % Medarbetare

 40. Mål: Ett nollresultat för äldreomsorgen Måluppfyllelse: Uppfyllt, + 1 153 tkr Mål: Ekonomisk balans inom de olika verksamhetsområdena Måluppfyllelse: Ej uppfyllt Ekonomi

 41. Årsredovisning 2010 Produktion - RCVF

 42. Mål: Nöjdkundindex 85 % Måluppfyllelse: Uppfyllt Kund

 43. Mål: Medarbetarindex 90 % Måluppfyllelse: Ej uppfyllt, 85 % trivs på jobbet Mål: Minska sjukfrånvaron till 6 % Måluppfyllelse: Uppfyllt, sjukfrånvaron 5,90 % Medarbetare

 44. Mål: Ett nollresultat för RCVF Måluppfyllelse: Uppfyllt, + 499 tkr Mål: Ekonomisk balans inom de olika verksamhetsområdena Måluppfyllelse: Ej uppfyllt Ekonomi

 45. Årsredovisning 2010 Kultur och fritid

 46. Kund • Mål • 80% nöjda kunder • Måluppfyllelse • Målet är uppfyllt • Få klagomål • Hög nöjdhet fritidsklubbar • Hög nöjdhet Konst på väg

 47. Mål Ökad kreativitet och nya inlärningsprocesser hos barn och unga Måluppfyllelse Öppen scen, Ung kultur möts, rockkarusell mm Naturskola Skapande skola Kulturskola ”Läskonster” , projekt m. skola, bibliotek, kultur Process

 48. Aspenbadet började byggas Fritidsgårdar i föreningsdrift Evenemangsdatabas Samarbete med Ungdomsnätverket Smultronställen i naturen Projekt inom naturvård Axplock 2010

 49. Mål Max 3 % sjukfrånvaro Måluppfyllelse 2,86 % sjukfrånvaro Medarbetare

More Related