1 / 11

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – สปป. ลาว จังหวัดอำนาจเจริญ

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – สปป. ลาว จังหวัดอำนาจเจริญ. แผนที่จังหวัดอำนาจเจริญ. จุดผ่อนปรนการค้า. ไป จ.มุกดาหาร. สปป. ลาว. อ.ชานุมาน. อ.เส นางค นิคม. ไป อ. เขมราฐ. อ.ปทุมราชวงศา. อ.เมือง. ไป จ.ยโสธร. อ.ลืออำนาจ. อ.พนา. อ.หัวตะพาน. ไป จ.อุบลราชธานี.

malini
Télécharger la présentation

ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – สปป. ลาว จังหวัดอำนาจเจริญ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว จังหวัดอำนาจเจริญ

  2. แผนที่จังหวัดอำนาจเจริญแผนที่จังหวัดอำนาจเจริญ จุดผ่อนปรนการค้า ไป จ.มุกดาหาร สปป.ลาว อ.ชานุมาน อ.เสนางคนิคม ไป อ.เขมราฐ อ.ปทุมราชวงศา อ.เมือง ไป จ.ยโสธร อ.ลืออำนาจ อ.พนา อ.หัวตะพาน ไป จ.อุบลราชธานี

  3. จุดผ่อนปรนการค้า บ้านยักษ์คุ อ.ชานุมาน จุดขนส่งสินค้าข้ามแดน การสัญจรไป-มา ของประชาชนไทย -ลาว วิธีการขนส่งสินค้าข้ามแดน

  4. บรรยากาศการซื้อขายสินค้า และขนส่งสินค้า ณ จุดผ่อนปรนการค้า บ้านยักษ์คุ

  5. ด่านประเพณี-จุดจอดเรือจังหวัดอำนาจเจริญ - แขวงสะหวันนะเขต 3. ปากห้วยยาง 1. บ้านนาสีดา 2. บ้านคันสูง

  6. ด่านประเพณี-จุดจอดเรือจังหวัดอำนาจเจริญ – แขวงสะหวันนะเขต(ต่อ) 6. บ้านบุ่งเขียว 5. บ้านหินขัน 4. บ้านโคกสารท่า

  7. แหล่งท่องเที่ยว อ.ชานุมาน ภูถ้ำพระ แก่งหินขัน แก่งคันสูง น้ำตกตาดใหญ่

  8. แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

  9. ด่านผ่านแดนชั่วคราว เหล่าหมากหูด- เฮือนหิน ตรวจคนเข้าเมือง ที่ทำการด่าน ทางขึ้น - ลง สินค้า

  10. แหล่งท่องเที่ยว แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว พระธาตุเฮือนหิน วัดพระธาตุโพน พระธาตุอิงฮัง

More Related