1 / 14

Matematika Tau plius 10 klasė

Matematika Tau plius 10 klasė. Turinio apžvalga Parengė Griškabūdžio v. m. matematikos mokytoja metodininkė Ilona Tamulienė. Matematika Tau plius. 10 klasė.

mallory
Télécharger la présentation

Matematika Tau plius 10 klasė

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Matematika Tau plius 10 klasė Turinio apžvalga Parengė Griškabūdžio v. m. matematikos mokytoja metodininkė Ilona Tamulienė

 2. Matematika Tau plius. 10 klasė • Šiuolaikiško ir naujausių programų dvasia parengto vadovėlio autoriai – Kornelija Intienė, Vida Meškauskaitė, Regina Rudalevičienė, Albina Vilimienė ir Valdas Vanagas. • „Matematika Tau plius. 10 klasė“ visą komplektą sudaro: vadovėlis (I ir II dalys), skaitmeninė vadovėlio versija, pratybų sąsiuvinis (I ir II dalys), uždavinynas, pasirengimo PUPP knygelė, savarankiški ir kontroliniai darbai, mobili interaktyvi kompiuterinė knyga (MIKO).

 3. 1. Procentai • 1.1 Didiname ir mažiname • 1.2 Kiek procentų daugiau? Kiek procentų mažiau? • 1.3 Procentai ir kartai • 1.4 Sudėtinių procentų formulė

 4. 2. Trupmeniniai raidiniai reiškiniai • 2.1 Prastiname trupmenas su vienu kintamuoju • 2.2. Sudedame ir atimame trupmenas su vienu kintamuoju • 2.3. Dauginame ir dalijame trupmenas su vienu kintamuoju • 2.4. Kvadratinį trinarį skaidome dauginamaisiais • 2.5. Prastiname sudėtingesnes trupmenas su vienu kintamuoju

 5. 3. Trupmeninės lygtys • 3.1. Sprendžiame trupmenines lygtis f(x) = 0 • 3.2. Sprendžiame sudėtingesnes trupmenines lygtis • 3.3. Sprendžiame judėjimo uždavinius • 3.4. Sprendžiame darbo uždavinius • 3.5. Lygčių sistemos, kurių tik viena lygtis yra tiesinė

 6. Nelygybių sistemos, kvadratinės nelygybės • 4.1. Sprendžiame tiesinių nelygybių sistemas • 4.2. Sprendžiame dvigubąsias nelygybes • 4.3. Sprendžiame kvadratines nelygybes ax² + bx <> 0 • 4.4. Sprendžiame kvadratines nelygybes ax² + c <> 0 • 4.5. Sprendžiame kvadratines nelygybes ax² + bx + c <> 0

 7. 5. Funkcijos • 5.1. Dviejų dydžių funkcinė priklausomybė • 5.2. Funkcijų savybės • 5.3. Funkcijos y = ax + b • 5.4. Funkcijos y = a (a ≠ 0) • 5.5. Funkcijos y = ax² + bx + c (a ≠ 0) • 5.6. Braižome parabolę • 5.7. Sprendžiame uždavinius, remdamiesi funkcijų grafikais

 8. 6. Stačiojo trikampio smailiojo kampo sinusas, kosinusas ir tangentas • 6.1. Stačiojo trikampio smailiojo kampo sinusas • 6.2. Stačiojo trikampio smailiojo kampo kosinusas • 6.3. Stačiojo trikampio smailiojo kampo tangentas • 6.4. Kaip rasti kampo dydį, žinant jo sinuso, kosinuso ar tangento reikšmę • 6.5. Dar kartą statieji trikampiai

 9. 7. Apskritimai, tiesės ir kampai • 7.1. Centrinis kampas. Išpjova • 7.2. Išpjovos lanko ilgis ir plotas • 7.3. Apskritimo kirstinė. Nuopjova • 7.4. Apskritimo liestinė

 10. 8. Erdvinių kūnų tiesės ir plokštumos • 8.1. Erdvinių kūnų tiesės • 8.2. Erdvinių kūnų plokštumos • 8.3. Kampas tarp tiesės ir plokštumos • 8.4. Kampas tarp plokštumų

 11. 9. Tikimybės • 9.1. Skaičiuojame tikimybes • 9.2. Tikimybių savybės

 12. 1. Skaičiai 2. Veiksmai 3. Reiškiniai 4. Lygtys 5. Nelygybės 6. Sistemos 7. Funkcijos 9. Erdviniai kūnai 10. Statistika 11. Kombinatorika 8. Plokštumos figūros 12. Tikimybės 13. Matai Kurso kartojimas

 13. Uždavinynas • Kaip ir vadovėlį, uždavinyną rengė tas pats autorių kolektyvas. • Todėl visi uždaviniai suderinti su nagrinėjamais vadovėlyje. • Tik uždavinyne jų yra kur kas daugiau, įvairesnių ir sunkesnių. Uždavinynas orientuotas į pagrindinio ir aukštesnio lygmens mokinius. • Visi uždaviniai kruopščiai atrinkti ir pateikiami sunkėjimo tvarka. Visi jie išspręsti, o atsakymai patikrinti leidyklos specialistų. • Uždavinynas skirtas I pusmečiui, o mokslo metų II pusmečiui laukite pasirengimo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui (PUPP) ir kurso kartojimui skirtos knygutės. PUPP taip pat bus skirta pagrindinio ir aukštesnio lygmens mokiniams.

 14. Literatūra • http://matau.vadoveliai.lt/patarimai/?cat=21 • http://matau.vadoveliai.lt/vadoveliai/?cat=17 • http://www.pedagogika.lt/index.php?-469374926

More Related