Download
ansvarsbegrensning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANSVARSBEGRENSNING PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANSVARSBEGRENSNING

ANSVARSBEGRENSNING

103 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ANSVARSBEGRENSNING

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ANSVARSBEGRENSNING Eve de Coning Stipendiat Nordisk Institutt for Sjørett e.d.coning@jus.uio.no 22 85 97 46 Rom 306

 2. Oversikt • Primært tre typer: • 1. Globalbegrensning • 2. Oljesølsansvarsbegrensning • 3. Kollobegrensning • Punkt 1 og 2 sentrale her. Kollobegrensningsreglene må ses i sammenheng med befraktningsreglene

 3. 1. Globalbegrensning • Rettskildene - 1976-konvensjonen - 1996-protokollen (endringslov av 17. juni 2005) - Utvidet ansvarsbeløp som følge av NOU 2002:15 ‘Ansvar for opprydningstilak etter sjøulykker’ (dette tillatt av konvensjonen) 2. De typiske scenarioene er - lasteskadekrav - kollisjonsansvar - vrakfjerning

 4. 1. Globalbegrensning (forts.) • 2. Hvorfor rett til ansvarsbegrensning? • - klassisk begrunnelse: reder skal bare svare med verdien av de gjenstander som er i risiko • - katastrofe-synspunktet: reder må beskyttes mod de katastrofale ansvarsomfang, som kan knekke hans økonomi • MEN: reder har andre måter å beskytte seg på (forsikring og selskapstrukturering) • - Forsikringssynspunktet: reder må beskyttes mot et ansvarsomfang som ikke lar seg forsikre Ubegrenset ansvar er ’inequitable and injurious to the interest of trade’ Hugo Grotius (shipwrecked and died in 1645)

 5. 1. Globalbegrensning (forts.) • 3. Hvem kan begrense sitt ansvar? Sjøl. § 171 • - identifiserte personer: reder, eier, befrakter, disponent, berger og lignende personer, ansatte av disse, ansvarsassurandør • - kan begrense sitt ansvar for tap hos hverandre? • - ‘den som rederen etc. svarer for’ • - assurandøren

 6. Globalbegrensning (forts.) • 4. Begrensningsfeltet • 4.1. Kravet må knytte seg til et bestemt skip. • - Skipsbegrepet, jfr. sjøl. § 181 • 4.2. Ansvarsgrunnlaget, sjøl. §§ 175 og 175a • - retten gjelder ‘uansett grunnlaget for kravet’ • - MEN må være innenfor kategoriene av sjøl. § 175 eller 175a. • Sjøl. § 172: • nr. 1: personskade/tingskade, oppstått om bord eller i direkte forbindelse med driften: bygget på kontrakt eller ikke-kontrakt, • nr. 2: forsinkelsesansvar: bygget på kontrakt, • nr. 3: annet ikke-kontraktsrettslig ansvar (f.eks. driftstap hos skadelidte) • nr. 4: ansvar for redningstiltak (jfr. sjøl. § 173 nr. 1)

 7. 1. Globalbegrensning (forts.) • Sjøl. § 172a (jfr. sjøl. § 173, første ledd) • nr. 1: vrakfjerningsansvar • nr. 2: ansvar for fjerning av vrakets last m.m. • nr. 3: ansvar for redningstiltak • (Anvendelsesområde: skip over 300 tonn. Dersom under 300 tonn omfattes krav listet i § 172a av § 172 (og får dermed et lavere begrensningstak).) • Kan rederen inkludere de utgiftene han selv har hatt for å begrense skaden? • Dersom reders krav er etter sjøl. § 172: nei • Dersom reders krav er etter sjøl. § 172a: ja (sjøl. § 179) • 4.3. Single liability prinsippet, sjøl. § 172, annet ledd • ‘Dersom den ansvarlige kan gjøre gjeldende et motkrav, og krav og motkrav er oppstått ved samme hendelse, kan begrensningen kreves for den del av kravet som overstiger motkravet.’

 8. Globalbegrensning (forts.) • 4.4. MEN kravet må ikke omfattes av oppregningen i sjøl. § 173 • nr. 1: bergerlønn m.v. • nr. 2: ansvar for oljesøl av den art som er nevnt i sjøl. § 191 eller § 207 • nr. 3: atomskadeansvar • nr. 4: atomskipsansvar • nr. 5: ansvar overfor arbeidstakere eller deres etterlatte • nr. 6: renter og saksomkostninger • 4.5 MEN kravet må ikke skyldes ‘egenfeil’ hos den som vil begrense, sjøl. 174 • ‘En ansvarlig kan ikke begrense sitt ansvar dersom det godtgjøres at den ansvarlige selv har voldt tapet med forsett eller grovt uaktsomt og med forståelse av at slikt tap ville oppstå.’

 9. 1. Globalbegrensning (forts.) • 4.7 Begrensningsmåte/begrensningsbeløp • For krav som omfattes av § 172 • nr. 1: passasjerbegrensningsbeløpet (egne passasjerer) • 175.000 SDR x antall passasjerer skipet kan føre • nr. 2: personbegrensningsbeløpet: • mindre enn 2000 tonn: 2.000.000 SDR • forhøyes med et stadig mindre beløp per tonn deretter • nr. 3: begrensningskravet for andre krav, samt overskytende personkrav • mindre enn 2000 tonn: 1.000.000 SDR • forhøyes med et stadig mindre beløp per tonn deretter • Mao: skipet tonnasje vil begrense ansvarsbegrensningsbeløpet • (Der det ikke er noe skip ved bergning er skipets tonnasje satt til 1.500 tonn)

 10. 1. Globalbegrensning (forts.) • For krav som omfattes av § 172a: • Mindre enn 1000 tonn: 2.000.000 SDR • forhøyes med et stadig mindre beløp deretter • - må stamme fra ‘en og samme hendelse’, sjøl. § 175 nr. 4 • - reders rettigheter i forhold til begrensningsbeløpet, sjøl. § 176, tredje og fjerde ledd • 4.8 Prosessuelle regler • - begrensningsfond §§ 177, 178 og 178a.

 11. 2. Oljesølansvaret To typer: a) det tradisjonelle oljesølsansvaret b) bunkersoljesølsansvaret Rettskildene - ansvarskonvensjonen av 1969 (med 1992 protokoll, senest endret i 2000) - erstatningsfonds konvensjonen av 1971 (med 1992 protokoll, senest endret i 2000) - tilleggsfondskonvensjonen av 2003 - frivillige avtaler: STOPIA: Small Tanker Oil Pollution Agreement TOPIA: Tanker Oil Pollution Agreement - bunkerskonvensjonen av 2001 - sjøloven kapittel 10 (bunkerskonvensjonen ikraftredelse 21. november d.å.) - unntaket er USA med OPA av 1990

 12. 2. Oljesølsansvareta) Det tradisjonelle oljesølsansvaret • 1. Ansvarsgrunnlaget • - objektivt ansvar, sjøl. § 191 første ledd • - tre force majeure-unntakene, sjøl. § 192, første ledd • litra a) krigshandling/væpnet konflikt/naturbegivenhet • litra b) i sin helhet av tredjeperson for å volde skade • litra c) i sin helhet av offentlig myndighet i forbindelse med vedlikehold av fyr/kart • - ved skadelidtes medvirkning lempes ansvaret, sjøl. § 192, annet ledd. • - begrepet ‘forurensningsskade’, sjøl. 191, annet ledd

 13. 2. Oljesølsansvareta) Det tradisjonelle oljesølsansvaret (forts.) • 2. Ansvarskanalisering • - skipets eier er ansvarssubjektet etter, og bare etter, lovens regler, sjøl. § 193, første ledd. • - registrert eier, sjøl. § 191, femte ledd. • - beskytter andre mot ansvar, sjøl. § 193, annet ledd jfr. tredje ledd • - beskyttelse mot regresskrav, sjøl. § 193 tredje ledd

 14. 2. Oljesølsansvareta) Det tradisjonelle oljesølsansvaret • 3. Ansvarsomfanget • - de særlige begrensningsreglene, sjøl. § 194, første ledd • Mindre enn 5000 tonn: 4 510 000 SDR • forhøyes med et minskende beløp per tonn deretter • Maksimumbeløp: 89 770 000 SDR • - inkluderer begrensning for eierens egne kostnader, sjøl. § 195, tredje ledd. • - begrensningsretten faller bort ved eierens eget forsett eller grov uaktsomhet, sjøl. § 194, tredje ledd.

 15. 2. Oljesølsansvareta) Det tradisjonelle oljesølsansvaret (forts.) • 4. Forsikringsplikt • - hvem har forsikringsplikt? Sjøl. §§ 197 - 200 • - skadelidtes rett til direct action, sjøl. § 200, første ledd, første punktum

 16. 2. Oljesølsansvareta) Det tradisjonelle oljesølsansvaret (forts.) • 5. Det internasjonale erstatningsfondet og det internasjonale tilleggsfondet • - hjemmel i sjøl. § 201 • - dersom: • - eieren ikke kan holdes ansvarlig som følge av sjøl. § 192 • - eieren og assurandøren ikke kan møte sine forpliktelser • - kravet overstiger ansvarsbegrensningen i sjøl. 194

 17. Tier systemet Tredje tier: 2003 Tilleggsfond kvn Maks 750m SDR Str: 547 SDR Sjøl. § 201 Andre tier: 1992 Fond kvn Maks 203m SDR Str: 13 - 198,5m SDR Sjøl. § 201 Første tier: 1969 kvn og STOPIA Maks 90m SDR Sjøl. § 194

 18. 2. Oljesølsansvaret (forts.)a) Det tradisjonelle oljesølsansvaret • 6. Reglenes anvendelsesområde • - krav til skipet, sjøl. § 191, tredje ledd • - krav til oljen, sjøl. § 191, fjerde ledd • - krav til hvem som rammes, sjøl. § 191, annet ledd, litra (a) • - krav til hvor skaden skal ha oppstått, sjøl. § 206, første ledd

 19. 2. Oljesølsansvaretb) bunkersoljesølsansvaret • Reglenes anvendelsesområde - krav til skipet, sjøl. § 183, tredje ledd ‘ethvert sjøgående fartøy eller annen flytende innretning’ - krav til oljen, sjøl. § 183, fjerde ledd ‘bunkerolje’ - krav til hvem som rammes, sjøl. § 183, annet ledd, litra (a) - krav til hvor skaden skal ha oppstått, sjøl. § 190, første ledd

 20. 2. Oljesølsansvaretb) Bunkersoljesølsansvaret (forts.) • 2. Ansvarsgrunnlaget • - objektivt ansvar, sjøl. § 183, første ledd • - hvem er ‘eier’? Sjøl. § 183, femte ledd • ‘eieren, herunder den registrerte eieren, rederen, bareboatbefrakteren, disponenten eller andre som står for sentrale funksjoner knyttet til driften av skipet’. • - force majeure unntakene i sjøl. § 192, første ledd er gjeldende, sjøl. § 184 • - skadelidtes medvirkning i sjøl. § 192, annet ledd er gjeldende, sjøl. § 184 • - Begrepet ‘forurensningsskade’, sjøl. § 183, annet ledd (omfatter også redningskostnader)

 21. 2. Oljesølsansvaretb) Bunkersoljesølsansvaret (forts.) • 3. Ansvarskanalisering • - reglene om kanalisering av ansvar i sjøl. § 193 annet og tredje ledd gjelder tilsvarende, med unntak av de personer som er innebefattet i definisjonen av ‘eier’ i § 183, femte ledd: sjøl. § 185, første ledd • 4. Ansvarets omfang • - globalbegrensningsreglene i sjøl. kap 9 gjøres gjeldende, sjøl. § 185, annet ledd. • 5. Forsikringsplikt • - sjøl. §§ 186 - 188