html5-img
1 / 23

Onderzoeksmethodologie HRM Dr. Sophie De Winne Sophie.DeWinne@lessius.eu 03/201.18.37 (Lessius)

Onderzoeksmethodologie HRM Dr. Sophie De Winne Sophie.DeWinne@lessius.eu 03/201.18.37 (Lessius) 016/32.66.85 (K.U.Leuven). Onderzoeksmethodologie. Doel Ondersteuning bij het uitvoeren van de masterproef Masterproef = wetenschappelijk onderzoek Nadruk op het onderzoeks proces Inhoud

manton
Télécharger la présentation

Onderzoeksmethodologie HRM Dr. Sophie De Winne Sophie.DeWinne@lessius.eu 03/201.18.37 (Lessius)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Onderzoeksmethodologie HRM Dr. Sophie De Winne Sophie.DeWinne@lessius.eu 03/201.18.37 (Lessius) 016/32.66.85 (K.U.Leuven) Onderzoeksmethodologie HRM

 2. Onderzoeksmethodologie Doel Ondersteuning bij het uitvoeren van de masterproef Masterproef = wetenschappelijk onderzoek Nadruk op het onderzoeksproces Inhoud Multivariaatanalyse (3 technieken)G. Van RompuyCommunicatie via Toledo – Onderzoeksmethodologie Master Methodologie eigen aan het onderzoeksdomein HRM S. De WinneCommunicatie via Toledo – Onderzoeksmethodologie HRM Onderzoeksmethodologie HRM

 3. Het onderzoeksproces Onderzoeksthema kiezen en afbakenen Literatuur kritisch doornemen Onderzoeksvra(a)g(en) formuleren Onderzoeksmethode bepalen Onderzoeksopzet uittekenen Dataverzameling Data-analyse Rapportering Onderzoeksmethodologie HRM

 4. Les 1: Informatie opzoeken Onderzoeksthema kiezen en afbakenen Literatuur kritisch doornemen Onderzoeksvra(a)g(en) formuleren Onderzoeksmethode bepalen Onderzoeksopzet uittekenen Dataverzameling Data-analyse Rapportering Onderzoeksmethodologie HRM

 5. Les 2-4: Survey design Onderzoeksthema kiezen en afbakenen Literatuur kritisch doornemen Onderzoeksvra(a)g(en) formuleren Onderzoeksmethode bepalen Onderzoeksopzet uittekenen Dataverzameling Data-analyse Rapportering Onderzoeksmethodologie HRM

 6. Les 5-7: Kwalitatief onderzoek Onderzoeksthema kiezen en afbakenen Literatuur kritisch doornemen Onderzoeksvra(a)g(en) formuleren Onderzoeksmethode bepalen Onderzoeksopzet uittekenen Dataverzameling Data-analyse Rapportering Onderzoeksmethodologie HRM

 7. Les 8-10: Multivariaatanalyse in de praktijk Onderzoeksthema kiezen en afbakenen Literatuur kritisch doornemen Onderzoeksvra(a)g(en) formuleren Onderzoeksmethode bepalen Onderzoeksopzet uittekenen Dataverzameling Data-analyse Rapportering Onderzoeksmethodologie HRM

 8. Les 11-13: Kwalitatief onderzoek in de praktijk Onderzoeksthema kiezen en afbakenen Literatuur kritisch doornemen Onderzoeksvra(a)g(en) formuleren Onderzoeksmethode bepalen Onderzoeksopzet uittekenen Dataverzameling Data-analyse Rapportering 8 Onderzoeksmethodologie HRM Onderzoeksmethodologie HRM 21 september 2009

 9. Les 14: Rapporteren Onderzoeksthema kiezen en afbakenen Literatuur kritisch doornemen Onderzoeksvra(a)g(en) formuleren Onderzoeksmethode bepalen Onderzoeksopzet uittekenen Dataverzameling Data-analyse Rapportering Onderzoeksmethodologie HRM

 10. Werkvorm en evaluatie Eerste semester Hoorcolleges Praktijkgerichte seminaries Analyses in PASW Statistics Analyses in Nvivo Opdrachten om thuis te maken Schriftelijk open boek examen met oefeningen aan de PC Eerste examenperiode 3 uur Onderzoeksmethodologie HRM

 11. Masterproef communicatie • Departementaal niveau • Toledo – Community Ad valvas masters - masterproef • Masterproefcoördinator: sophie.dewinne@lessius.eu • Op niveau van de afstudeerrichting • Toledo – Course Masterproef HRM • Promotoren/begeleiders Onderzoeksmethodologie HRM

 12. Procedure masterproef Fase 1 (voorbereidend): Groepsindeling bepalen Onderzoeksthema en –methode bepalen Fase 2 (collectief): Literatuurstudie Onderzoeksvragen Onderzoeksopzet Dataverzameling Fase 3 (individueel): Individuele onderzoeksvraag Data-analyse Rapportering Onderzoeksmethodologie HRM

 13. Fase 1 Groepsindeling 3 tot 5 studenten per groep 1 promotor/begeleider per groep Prof. dr. Rein De Cooman Prof. dr. Sophie De Winne An De Coen Elise Marescaux Onderzoeksthema en –methode bepalen Gebeurt door de promotoren Onderzoeksmethodologie HRM

 14. Fase 2 (per groep) Proces Literatuurstudie uitvoeren Onderzoeksvragen formuleren Onderzoeksmethode bepalen Dataverzameling organiseren Verwachte output Tussentijds rapport (04/02/2011) Presentatie van dit rapport (na recesweek, vanaf 14/02/2011) Analyseklaar databestand Onderzoeksmethodologie HRM

 15. Evaluatie collectief deel Score op collectief deel bestaat uit: Groepsscore toegekend door promotor/assessor gebaseerd op Kwaliteit van collectief rapport (60%) Kwaliteit van presentatie en verdediging van de groep (20%) Een rapport geschreven door de groep met een evaluatie van de output en presentatie van een andere groep (10%) Begeleidingsproces (10%) Groepsscore wordt gecorrigeerd afhankelijk van de peer review Correctie van -10% tot +10% Vrijbuitersproblemen worden afgestraft Toledo-applicatie Onderzoeksmethodologie HRM

 16. Criteria peer reviewAlgemene beoordeling Typeer (naam groepslid) met één van de volgende beschrijvingen: was (meestal) afwezig, werkte niet mee nam meestal een afwachtende houding aan, was aanwezig, deed wat er gevraagd werd nam actief deel en zorgde er voor een evenredig deel van het werk te doen nam extra initiatief, trok de groep vooruit, hielp de groep over moeilijkheden heen Onderzoeksmethodologie HRM

 17. Criteria peer reviewSpecifieke inbreng (naam groepslid) bracht nieuwe en relevante bronnen aan bracht literatuur aan die de literatuurstudie verrijkte en/of de onderzoeksopzet verfijnde bepaalde mee de richting, was vooruitziend dacht mee over waar de groep naartoe moest en hoe het eindresultaat er kon uitzien had een kwalitatieve inbreng bracht originele, nieuwe, goede ideeën en argumenten aan tijdens discussies en bijeenkomsten leverde een actieve bijdrage schreef mee aan de tekst Onderzoeksmethodologie HRM

 18. Criteria peer reviewTeamwerk (naam groepslid) was betrouwbaar kwam afspraken na haalde deadlines voerde toegewezen taken uit nam initiatief nam de groep op sleeptouw stelde een planning op (organisatie van tijd, taken en middelen) was bereid om zelf taken op te nemen communiceerde goed en getuigde van flexibiliteit luisterde naar anderen stond open voor andermans ideeën gaf en vroeg feedback was bereid om naar een consensus toe te werken Onderzoeksmethodologie HRM

 19. Fase 3 (individueel) Proces Scherp stellen eigen onderzoeksvraag Hypothesen formuleren Data analyseren Resultaten rapporteren Kritische reflectie, discussie Praktijk- en beleidsimplicaties formuleren Verwachte output Individueel rapport (14/06/2011) Presentatie van dit rapport (vanaf 20/06/2011) Onderzoeksmethodologie HRM

 20. Evaluatie individueel deel Score individueel deel gebaseerd op: Kwaliteit van individueel rapport (70%) Kwaliteit van presentatie en verdediging (15%) Begeleidingsproces (15%) Onderzoeksmethodologie HRM

 21. Evaluatie masterproef • Indien niet geslaagd op het individueel deel • Score op de masterproef = score op het individueel deel • Indien geslaagd op het individueel deel • Score op de masterproef = 0,30 * score op het collectief deel + 0,70 * score op het individueel deel Onderzoeksmethodologie HRM

 22. Masterproefonderwerpen 2010-2011 • Vanaf maandagavond • Masterproef HRM - Course Documents • Wordt ook doorgestuurd via mail • Beknopt onderzoeksvoorstel • Literatuur Onderzoeksmethodologie HRM

 23. Praktisch • Kies drie voorstellen • Rangschik deze volgens jouw voorkeur • Stuur jouw gerangschikt lijstje door via e-mail aan an.decoen@lessius.eu • Deadline maandag 4 oktober, 12u • Wees duidelijk • 1ste voorkeur: Groep X • 2de voorkeur: Groep Y • 3de voorkeur: Groep Z • Dinsdag 5 oktober, bekendmaking groepsindeling en promotor via e-mail Onderzoeksmethodologie HRM

More Related