Download
egyenl es lyek mindenki sz m ra eur pai v 2007 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év – 2007 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év – 2007

Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év – 2007

100 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év – 2007

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év – 2007 Rauh Edit előadása

 2. TÖOSZ Polgármesternői Tagozat Ülése 2007. június 7.

 3. Tematika • Az Európai Év • Magyar Nemzeti Stratégia • Az Európai Év eseményei • Kapcsolódás egyéb esélyegyenlőségi kormányzati intézkedésekhez • Információs és promóciós kampány • Naptár

 4. I. Az Európai Év • Jogszabályi háttér: 771/2006/EK határozat • Időtartam: 2007. január 1. - december 31. • Célkitűzések: • figyelemfelkeltés – szemléletváltás • a sokszínűség előnyeinek bemutatása • a közösségi jogszabályok végrehajtásának elősegítése • Végrehajtás: • Nemzeti Végrehajtó Testület – SZMM Esélyegyenlőségi Főosztály • Szakértői Munkacsoport (civil, kormányzati, önkormányzati képviselet, EBH, NFÜ) • Költségvetés: 15 millió € (7,35 m€ EU + 7,65 m€ tagállamok) • Az Európai Év magyar költségvetése: 516 600€ (kb. 130 millió forint) – 50-50% társfinanszírozás

 5. II. Magyar Nemzeti Stratégia A Nemzeti stratégia célja: • EU és magyar célkitűzések összehangolása • a civil társadalom és az érdekelt felek véleményét is tartalmazza A Nemzeti stratégiafelépítése: • Nemzeti kontextus: a kihívások • Az Európai év nemzeti stratégiája és prioritásai • Konzultáció a civil társadalommal • Végrehajtás • Várt eredmények/hatás • Monitorozás

 6. Nemzeti kontextus: a kihívások • a diszkrimináció és az esélyegyenlőség területei (foglalkoztatás, oktatás, szolgáltatásokhoz való hozzáférés, akadálymentesítés) • antidiszkriminációs és esélyegyenlőségi politika jogi és intézményi keretei • civil szervezetek szerepe a diszkrimináció elleni fellépésben

 7. Prioritások • négy közösségi alap-célkitűzés (jogok, képviselet, elismerés, tiszteletben tartás) figyelembe vétele minden tevékenység során • hat diszkriminációs indok kiegyensúlyozott kezelése • decentralizáció/szubszidiaritás • partnerség • gender mainstreaming • akadálymentesítés

 8. III. Az Európai Éveseményei EU szint: • Európa-szerte zajló információs kampány • „Egyenlőségi Csúcs”, nyitó és záró rendezvény • számos konferencia és esemény • Eurobarométer kutatások Magyar kormányzati intézkedések: • 6 intézkedés az Európai Év keretében • további források bevonása: pl. OFA pályázatok • „Mainstream” kormányzati munka – célcsoportok EP képviselők kapcsolódó programja Civil és egyéb szervezetek kapcsolódó programja

 9. Az Európai Év konkrét kormányzati intézkedései • Partner konferencia és gála - 2007. március 5. • Országos Esélyegyenlőségi Hálózat – civil pályázatok • Kutatás • Esélyegyenlőségi tervek - pályázat • Záró konferencia • Kommunikáció – Média

 10. Országos EsélyegyenlőségiHálózat (2) Az intézkedés célja: • új kezdeményezések indítása az antidiszkrimináció és az esélyegyenlőség területén regionális/megyei/helyi szinten • figyelemfelkeltő programok szervezése • hálózatépítés • kapcsolatépítés a helyi média szereplőivel • jó gyakorlatok gyűjtése Partner szervezetek: - országos szinten: Egyenlő Bánásmód Hatóság stb. - regionális/megyei/helyi szinten: megyei/helyi önkormányzatok és intézmények, kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek, szakszervezetek, munkaadók, iskolák stb. - Europe Direct Network/ Információs pontok

 11. Pályázat www.esf.hu 2007 Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év keretében figyelem felhívó programok megvalósításának támogatása Keret: 20 millió forint Beadási határidő: 2007. június 15.

 12. Kutatás (3) Az intézkedés célja: • másodlagos kutatás: a korábbi antidiszkrimináció és esélyegyenlőség témakörében végzett magyarországi kutatások eredményeinek összesítése • az Európai Év témáinak tudományos szempontból való vizsgálata, a tudományos megközelítések összegzése egy kerekasztal-beszélgetés/szeminárium keretében • a témát kutató szakemberek szakmai együttműködésének erősítése • Jelenleg az MTA Szociológiai Intézet „A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) emberek társadalmi kirekesztése Magyarországon” című empirikus kutatás elvégzéséhez megállapodást készítjük elő

 13. Esélyegyenlőségi tervek (4) Az intézkedés célja: • a munkahelyi egyenlőség és diverzitás témájának középpontba állítása • tréningek és a munkahelyi esélyegyenlőség jó gyakorlatainak bemutatása révén több és jobb minőségű esélyegyenlőségi terv létrehozása • a munkahelyi esélyegyenlőséggel foglalkozó civil szervezetek, a szociális partnerek, és a munkaadók bevonása • a munkaadók motiválása az esélyegyenlőségi tervek elkészítésében egy díj meghirdetése révén • Pályázati felhívás az Esélyév keretében megjelent Munkahelyi esélyegyenlőségi tervek program megvalósításának támogatására (beadási határidő: 2007. június 15.)

 14. Pályázat: www.esf.hu 2007 Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év keretében munkahelyi esélyegyenlőségi tervek megvalósításának támogatása Keret: 20 millió Ft. Beadási határidő: 2007. június 15.

 15. Záró konferencia (5) Tervezett időpont: 2007. november Az intézkedés célja: • az Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év - 2007 hivatalos lezárása • az év során az antidiszkrimináció és az esélyegyenlőség terén elért eredmények összegzése • a társadalmi diskurzus területén tett előrelépések összegzése • a kulcsszereplők közti partnerség erősítése a jövőbeli együttműködések érdekében

 16. Kommunikáció (6) • Időtartam: 12 hónap • Az intézkedés összköltsége: 104 940 EURO • Az intézkedés célja: • Kisebb volumenű információs és promóciós kampány indítása a hasonló témakörben futó egyéb kampányokkal szinergiát alkotva • Honlap anti-diszkrimináció és esélyegyenlőség témakörében • Hírlevél az Év eseményeiről elsősorban vidéki önkormányzatok és civil szervezetek számára • Workshopok szervezése a médiában dolgozó emberek számára • Pályázati felhívás megjelent az Esélyév keretében figyelemfelhívó programok megvalósításának támogatására (beadási határidő: 2007. június 15.)

 17. IV. Kapcsolódás egyéb kormányzati intézkedéshez Kiegészítő program: • Az önkormányzatok munkatársainak az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteinek bővítését célzó központi képzési program – 3100 település Keret: 300 millió Ft Forrás: MPA Képzési Alap Kiegészítő pályázati források: www.ofa.hu • „A munkavállalást gátló családi kötelezettségek kiváltása és a a nők munkaerő-piaci karrierjének elősegítése” Keret: 200 millió Ft Tervezett beadási határidő: 2007. június 20. • Antidiszkriminációs civil szolgáltatásokat bővítő pályázat Keret: 40 millió Ft Beadási határidő: 2007. május 14. • Az esélyegyenlőség média-megjelenésének támogatása Keret: 40 millió Ft Beadási határidő: 2007. május 14. • Esélyteremtés a munka világában Keret: 40 millió Ft Beadási határidő: 2007. május 14.

 18. „Mainstream” kormányzati munka A roma népesség hátrányos helyzetének javítását célzó intézkedések: • életminőség javítása modellprogram - 9 településen lakókörnyezeti rehabilitáció • Magyarországi Cigányokért Közalapítvány (MACIKA) • Roma Integráció Évtizede • Munkaerőpiac: NFTI, EQUAL, ÁFSZ, közhasznú munka • Roma Kulturális Alap (RKA) • Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó program • Roma Koordinációs és Intervenciós Keret

 19. A fogyatékossággal élő emberek helyzetének javítását célzó intézkedések: • Országos Fogyatékosügyi Program • A jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése • A rokkantsági nyugdíjrendszer felülvizsgálata • A látássérültek számára elemi rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szervezetek kapacitásának növelése • Új lakóotthoni férőhelyek létrehozására irányuló program • Akadálymentesítés

 20. A nők és férfiak közti társadalmi egyenlőséget elősegítő intézkedések: • Nemzeti Cselekvési Program • Családbarát Munkahely díj • „Egyenlő értékű munkáért egyenlő bért” - pályázat • „Férfiszerepek” - pályázat • Munkaerőpiac: NFTI, EQUAL • Női karriertervezés – OFA pályázat • Országos Kríziskezelő Információs Telefonszolgálat • Családi Csoport-Konferencia • Gender mainstreaming - EU pályázat

 21. Roadmap • EU Bizottság ütemterv (A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemterv 2006-2010) képezi a gerincét. • A munkaterv felöleli az ütemterv 6 prioritását, ehhez igazodik a 6 munkacsoport: 1. a nők és férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlenségének megteremtése 2. a szakmai, a magán- és a családi élet fokozottabb összehangolása 3. egyenlő arányú férfi-női részvétel támogatása a döntéshozatalban (nők a döntéshozatalban, nők a politikai döntéshozatalban) 4. a nemi alapú erőszak és az emberkereskedelem felszámolása 5. a nemekhez kötődő sztereotípiák felszámolása a társadalomban 6. a nemek közötti egyenlőség támogatása az EU-n kívül

 22. KSH zsebkönyv A nők és férfiak helyzetével kapcsolatos statisztikai adatok magyar és angol nyelven. • Minisztériumon belüli kutatás

 23. Az idős emberek helyzetének javítását célzó intézkedések: • Idősbarát Önkormányzati Díj • Pályázat az időseket tömörítő szervezetek számára szabadidős programok szervezésére A fiatalok helyzetének javítását célzó intézkedések: • Nemzeti Ifjúsági Program • Nemzeti Ifjúsági Információs és Dokumentációs Központ modell program

 24. Regionális esélyegyenlőség:Országos Esélyegyenlőségi Hálózat • Jogi és egyéb tanácsadás, ügyfélszolgálat • Partnerség, hálózatfejlesztés, koordináció • Képzések szervezése • A társadalmi részvétel fejlesztése, az esélyegyenlőség kommunikálása, megjelenítése a nyilvánosság fórumain – társadalmi és szakmai szinten egyaránt • Esélyegyenlőségi Fórum szervezése • Fejlesztési, módszertani feladatok • Pályázatok generálása, szakmai programok kidolgozása

 25. V. Információs és promóciós kampány Partner: PReSolution Communications (EU tender révén) • Szlogen: Adj esélyt az esélynek! Csatlakozz hozzánk 2007-ben! • Logo • Molino • Honlap • Hírlevél – ÖN-KOR-KÉP • Média workshopok - sztereotípiák leküzdése • Éves kalendárium – hozzáférhető információ a honlapon • Társadalmi Célú Reklám - Kodak

 26. PReSolution Communications • Truck Tour – Európai kamionturné a sokszínűségért Magyarországi állomások: 2007. május 30. – Szeged 2007. augusztus 8. – Budapest, Sziget Fesztivál • Európai fotópályázat a sokszínűségért, ami a Sokszínűség a diszkrimináció ellen kampány és a 2007-Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év keretében hirdettünk meg. Beadási határidő: 2007. június 30. Részletes információ:www.stop-discrimination.info • Európai Újságírói Díj, ami a Sokszínűség a diszkrimináció ellen kampány és a 2007-Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év keretében hirdettünk meg. Beadási határidő: 2007. szeptember 30. Részletes információ: www.stop-discrimination.info

 27. VI. Naptár • 2006. május 17.: 771/2006/EK határozat elfogadása • 2006 nyár: tagállamok kijelölik a Nemzeti Végrehajtó Testületet • 2006. december 15. NVT-k beadják a nemzeti startégiájukat és megjelölik a támogatandó intézkedéseket • 2007. január 30/31.: nyitó konferencia és „Egyenlőségi Csúcs”, Berlin • 2007. május: támogatási szerződés a tagállamokkal • 2007. november: EU szintűzáró-konferencia

 28. Köszönöm a figyelmet! További információ: http://equality2007.europa.eu empl-year2007@cec.eu.int www.szmm.gov.hu eselyev2007@szmm.gov.hu