1 / 11

Светослав Чешмеджиев

Пречистване на отпадъчни води чрез изкуствени влажни зони в България. Проектна концепция на СИ Еко Консулт ООД София, 30.06.2005. Светослав Чешмеджиев. Регионална конференция “Иновационни практики за по-добра околна среда”, 30.06.2005.

marek
Télécharger la présentation

Светослав Чешмеджиев

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Пречистване на отпадъчни води чрез изкуствени влажни зони в България Проектна концепция на СИ Еко Консулт ООД София, 30.06.2005 Светослав Чешмеджиев Регионална конференция “Иновационни практики за по-добра околна среда”, 30.06.2005

 2. Пречистване на отпадъчни води чрез изкуствени влажни зони в България Въведение • Що е то изкуствени влажни зони? Изкуствените влажни зони са пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, които използват процесите в естествените екосистеми за подобряване качеството на водите. Светослав Чешмеджиев Регионална конференция “Иновационни практики за по-добра околна среда”, 30.06.2005

 3. Пречистване на отпадъчни води чрез изкуствени влажни зони в България Ситуационен анализ • Законова рамка • Закон за водите • Наредба № 6 за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти • Национална програма за приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции в населени места с над 2000 екв. жители • Регулиране • МОСВ и регионалните му структури • МРРБ и регионалните му структури • Потенциален интерес • Местни власти в малки населени места • Големи животновъдни ферми • Индустриални предприятия Светослав Чешмеджиев Регионална конференция “Иновационни практики за по-добра околна среда”, 30.06.2005

 4. Пречистване на отпадъчни води чрез изкуствени влажни зони в България Цели на проекта • Основна дългосрочна цел на проекта е да се подпомогне изпълнението на Националната програма за приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води в населени места с над 2000 екв. жители, както и задълженията на България по Директива 91/271/ЕЕС относно пречиствателните станции за отпадъчни води от населени места. • Конкретните цели включват: • Популяризиране и разпространение на технологията в България. • Включване на изкуствените влажни зони като основен компонент в Националната програма за приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води в населени места с над 2000 екв. жители. • Изграждането на първите в България изкуствени влажни зони за пречистване на отпадъчни води. Светослав Чешмеджиев Регионална конференция “Иновационни практики за по-добра околна среда”, 30.06.2005

 5. Пречистване на отпадъчни води чрез изкуствени влажни зони в България Предвидени дейности (първа фаза I) • Събиране и обобщаване на информация за източниците на замърсяване и тяхното въздействие върху повърхностните и подземни води; съществуващи пречиствателни съоръжения; оценка на нуждите и потенциала за изграждане на изкуствени влажни зони, вкл. подходящи терени. • Оценка на капацитета за изграждане и поддръжка на изкуствени влажни зони. • Осъществяване на срещи с потенциални бенефициенти – представители на общини, компании, институции. • Идентифициране на места с подходящи условия (наличие на сериозно замърсяване на водите, добри естествени условия, човешки ресурс и желание на местните власти) за пилотно изграждане на изкуствени влажни зони. Светослав Чешмеджиев Регионална конференция “Иновационни практики за по-добра околна среда”, 30.06.2005

 6. Пречистване на отпадъчни води чрез изкуствени влажни зони в България Предвидени дейности (първа фаза II) • Създаване на база данни и карта на потенциалните места за изграждане на изкуствени влажни зони за пречистване на отпадъчни води. • Популяризиране на технологията и публично представяне на резултатите от предходните точки чрез медиите и Интернет. • Осигуряване на техническа помощ на местните власти при подготовката на проекти за изграждане на изкуствени влажни зони и представянето им пред финансиращи институции. • Експертна помощ за изготвяне на Национална програма за пречистване на отпадъчни води на малки селища чрез изкуствени влажни зони (вкл. изготвяне на Наръчник за изграждане изкуствени влажни зони за пречистване на отпадъчни води), принос към Националната програма за приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води в населени места с над 2000 екв. жители. Светослав Чешмеджиев Регионална конференция “Иновационни практики за по-добра околна среда”, 30.06.2005

 7. Пречистване на отпадъчни води чрез изкуствени влажни зони в България Предвидени дейности (втора фаза) • Проектиране и дизайн на една изкуствена влажна зона за третиране на отпадъчни води. • Пилотно изграждане на една изкуствена влажна зона за третиране на отпадъчни води. • Провеждане на мониторинг и поддръжка. • Популяризиране на резултатите чрез медиите и Интернет. • Провеждане на професионални обучения за заинтересовани страни (представители на общини, бизнеса, държавни и научни институции). Светослав Чешмеджиев Регионална конференция “Иновационни практики за по-добра околна среда”, 30.06.2005

 8. Пречистване на отпадъчни води чрез изкуствени влажни зони в България Очаквани резултати • Създаден прецедент и модел за решаване на проблема с третирането на отпадъчни води на малки селища в България. • База данни и карта на потенциалните места за изграждане на изкуствени влажни зони. • Национална програма за пречистване на отпадъчни води на малки селища чрез изкуствени влажни зони. • Наръчник за изграждане на изкуствени влажни зони. • Подготовка на поне 5 проекта за изграждане на изкуствени влажни зони. • Доказано качество на третирането на отпадъчни води чрез изкуствени влажни зони (поне 85% редукция на съдържанието на азот, фосфор и опасни вещества в изходящите води). • Поне 50 представители на заинтересовани страни преминали обучение за изграждане и поддръжка на изкуствени влажни зони. Светослав Чешмеджиев Регионална конференция “Иновационни практики за по-добра околна среда”, 30.06.2005

 9. Пречистване на отпадъчни води чрез изкуствени влажни зони в България Индикатори за измерване на резултатите • Брой подготвени проекти за финансиране изграждането на изкуствени влажни зони за пречистване на отпадъчни води. • Данни от мониторинга на качеството на изходящите води на пилотно изградените изкуствени влажни зони. • Приемане на Националната програма за пречистване на отпадъчни води на малки селища чрез изкуствени влажни зони. • Брой на представителите на заинтересовани страни преминали обучение за изграждане и поддръжка на изкуствени влажни зони за пречистване на отпадъчни води. Светослав Чешмеджиев Регионална конференция “Иновационни практики за по-добра околна среда”, 30.06.2005

 10. Пречистване на отпадъчни води чрез изкуствени влажни зони в България Предварителна оценка на бюджета • Първа фаза (септември, 2005 – април, 2006): 25 000 лева • Втора фаза (май, 2006 – май, 2007): 750 000 лева (за изграждане на една изкуствена влажна зона за селище с 3000 екв. жители) Детайлен бюджет ще бъде изготвен след консултации с основните заинтересовани страни по проекта. Светослав Чешмеджиев Регионална конференция “Иновационни практики за по-добра околна среда”, 30.06.2005

 11. Пречистване на отпадъчни води чрез изкуствени влажни зони в България Благодаря за вниманието! Светослав Чешмеджиев – СИ Еко Консулт ООД София 1408 ул. Здраве 25 Тел. 02/ 954 87 83, GSM: 0887 922 586 e-mail: sieco@fastbg.net, sveto@dir.bg Боян Рашев - СИ Еко Консулт ООД София 1408 ул. Здраве 25 Тел. 02/ 954 87 83 e-mail: sieco@fastbg.net, brashev@yahoo.co.nz Светослав Чешмеджиев Регионална конференция “Иновационни практики за по-добра околна среда”, 30.06.2005

More Related