Download
verklagade tillst ndsbeslut n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Överklagade tillståndsbeslut PowerPoint Presentation
Download Presentation
Överklagade tillståndsbeslut

Överklagade tillståndsbeslut

100 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Överklagade tillståndsbeslut

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Överklagade tillståndsbeslut V&S Vin & Sprit The Absolut Company

  2. Överklagade villkor 2 och 3 • Vid alla utsläpp av stofthaltig luft ska effektiv stoft-avskiljningsutrustning finnas installerad och i drift. Stofthalten efter spärrfilter får inte överstiga 10 mg/m3 normal torr gas. Begränsningsvärdet ska kontrolleras genom årlig mätning. Tillsynsmyndigheten kan besluta om ytterligare mätningar. • Utsläppet av kväveoxider från panncentralens rökgaser får inte överstiga 75 mg/MJ tillfört bränsle. Mätning ska utföras minst en gång per år.

  3. Länsstyrelsens bemötandeVillkor 2 och 3 (M 1303-07) • Begreppen gränsvärde och riktvärde bör utmönstras i villkor • Begränsningsvärden bör preciseras genom att kontrollen av dem fastställs så att kraven i 22 kap. 25 § MB uppfylls.

  4. Villkor med konstruktion i form av riktvärde kan inte anses så konkret och exakt att det objektivt går att konstatera om en överträdelse har begåtts. • Riktvärdeskonstruktionen uppfyller inte kravet på rättssäkerhet som följer av att tillståndsvillkor är förenade med stränga sanktioner. • När ett villkor fastställs får det inte råda någon tvekan om innebörden av villkoret, varken från tillståndsinnehavarens sida eller från tillsynsmyndighetens sida.

  5. Överklagat villkor 8 • Buller från verksamheten får som begränsningsvärde inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus till närmaste bostäder än 50 dB(A) dagtid (kl. 7-18) vardagar, 40 dB(A) nattetid (kl. 22-7) och 45 dB(A) övrig tid. Den momentana ljudnivån får nattetid vid bostäder inte överstiga 55 dB(A). För fastigheten Ugerup 23:12 gäller att ljudnivån från verksamheten får som riktvärde inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus än 51 dBA fram till och med den 31 augusti 2015. De angivna ekvivalentnivåerna ska kontrolleras genom immissions-mätningar eller närfältsmätningar och beräkningar. De ska baseras på faktiskt drifttid under den tidsperiod som anges i villkoret. Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer, dock minst en gång vart tredje år eller vid anmodan från tillsynsmyndigheten.

  6. Villkor 8 - buller • I Naturvårdsverkets Råd och Riktlinjer 1978:5 Externt industribuller – allmänna råd framgår att bullerriktvärdena för nyetablerad industri anger en målsättning för önskvärd miljökvalitet. Riktvärdena ska ses som en vägledning och en individuell bedömning bör göras i varje enskilt fall. Särskilda skäl kan medföra att avsteg görs med resultat att en något sämre miljökvalitet uppnås. Målsättningen är emellertid att nå ner till värde för en bra miljökvalitet.

  7. Överklagade tillståndsbeslut Oatly AB

  8. Överklagat villkor P1 • Processavloppsvattnet från verksamheten ska efter intern rening i form av fettavskiljning och pH-justering avledas till kommunens avloppsreningsverk för behandling. Utsläppsmängderna får som begränsningsvärde inte överstiga 400 m3 vatten/d, 600 kg BOD7/d och 50 kg N/d räknat som veckomedelvärde. pH i utgående avloppsvatten ska ligga i intervallet mellan 6,5-10.

  9. I kraven i 2-5 §§ och 6 § första stvcket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en totalförsvarsverksamhet eller om en åtgärd behövs för totalförsvaret, skall även detta förhållande beaktas vid avvägningen. Avvägningen enligt första stvcket får inte medföra att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap, åsidosätts. Lag (2006:1014). Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande. Trots första stycket ska de krav ställas som behövs för att följa en miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1. Om det finns ett åtgärdsprogram som har fastställts för att följa normen, ska det vara vägledande för bedömningen av behovet. Vid prövning av tillåtlighet, tillstånd, godkännande eller dispens för en verksamhet eller åtgärd som ger en ökad förorening eller störning och kan antas på ettinte obetydligt sätt bidra till att en miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § första stvcket 1 inte följs, får verksamheten eller åtgärden vid avvägningen enligt första och andra styckena tillåtas om den 1. är förenlig med ett åtgärdsprogram som har fastställts för att följa normen, 2. förenas med villkor om att vidta eller bekosta kompenserande åtgärder som ökar möjligheterna att följa normen i en utsträckning som inte är obetydlig, eller 3. trots att den försvårar möjligheterna att följa miljökvalitetsnormen på kort sikt eller i ett litet geografiskt område, kan antas ge väsentligt ökade förutsättningar att följa normen på längre sikt eller i ett större geografiskt område. Lag (2010:882). Ny lydelse av MB 2:7

  10. Mikael Eddegren 040-25 22 64 0761-11 16 16 mikael.eddegren@lansstyrelsen.se • Linda Rosqvist 040-25 22 12 0708-41 82 44 linda.rosqvist@lansstyrelsen.se