Download
i s t o t a k a k o v s k h o p o t o k a n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Č i s t o t a K ľ a k o v s k é h o p o t o k a PowerPoint Presentation
Download Presentation
Č i s t o t a K ľ a k o v s k é h o p o t o k a

Č i s t o t a K ľ a k o v s k é h o p o t o k a

85 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Č i s t o t a K ľ a k o v s k é h o p o t o k a

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ČistotaKľakovskéhopotoka

 2. Kľakovskýpotok • Pramení v pohorí Vtáčnik pod hlavným hrebeňom v podcelku Nízky Vtáčnik, v časti Vígľaš, na juhovýchodnom úpätí Zadného Kľaku, v nadmorskej výške 920 m n. m. • V Žarnovici sa vlieva do Hronu. • Má dĺžku 21,5 km.

 3. Znečistenievody • Voda je citlivým prostredím a starostlivosť o ňu je nevyhnutne potrebná. Spotreba vody neustále rastie a čistej, zdravej vody ubúda v dôsledku necitlivých aktivít človeka. • Medzi bežné látky, ktoré znečisťujú vodu patria najmä: -zlúčeniny fosforu a dusíka (priemyselné hnojivá), splaškové vody, -ropné látky (nafta, benzín, minerálne oleje), -organické a anorganické látky najmä odpady z potravinárskeho priemyslu, domácnosti, ťažké kovy, zvýšené koncentrácie solí, imisie, odpadové teplo, rádioaktivita a podobne. • Dôsledkom zvyšovania živín, hlavne nitrátmi a fosfátmi, je eutrofizácia - kvitnutie vody t.j. vznik siníc a rias- vodného kvetu, ktorý spotrebuje pri rozkladných procesoch kyslík, následkom čoho dochádza k znehodnoteniu vody. Človekom zvyšované látky pôsobia na biologické a geochemické procesy v systémoch prírodných vôd a spätnými väzbami ovplyvňujú antroposféru.

 4. Vzorky • Vzorka č. 1 -odobratá na mieste, kde po dlhšom úseku toku potoka nie sú žiadne domy • Vzorka č. 2 -odobratá na mieste, kde je do potoka vypúšťaná odpadová voda z domácnosti • Limitná hodnota je určená podľa nariadenia vlády č. 269/2010.

 5. Chemickáspotrebakyslíka • Slúži na odhad organického znečistenia, ktoré môže byť prírodného pôvodu z výluhov organicky bohatých zemín, z rozkladu živočíšnych a rastlinných tiel, alebo môže signalizovať únik toxických látok – pesticídov a hnojív.

 6. Biologickáspotrebakyslíka • Určuje množstvo spotrebovaného kyslíka za určitý čas pri aeróbnom (v prítomnosti kyslíka) rozklade organických látok prítomných vo vode. Toto množstvo je úmerné množstvu organických látok vo vode, preto z nej možno určiť mieru znečistenia vody.

 7. Amoniakálnydusík • Nadlimitné hodnoty môžu indikovať fekálne znečistenie.

 8. Celkovýdusík • Dusičnany a dusitany sú kontaminantami podzemných a povrchových vôd v dôsledku používania dusíkatých hnojív a znečisťovaním odpadovými vodami. Spôsobujú nadmerný rast rias a siníc.

 9. Fosfor • Do vôd sa dostáva v odpadových vodách v dôsledku používania pracích práškov a fosforečných hnojív v poľnohospodárstve. Zvýšené hodnoty sú jednou z príčin eutrofizácie - nadmerného rastu rias vo vode.

 10. Záver • Z vyhodnotenia vzoriek sme zistili, že stanovené ukazovatele vo vzorke č.1 neprekračujú limitné hodnoty na požiadavky čistoty povrchových vôd podľa nariadenia vlády š.269/2010. Z vyhodnotenia vzorky č.2 sa nám potvrdilo, že odpadové vody sa podieľajú na znečisťovaní vodných tokov, avšak po premiešaní odpadových vôd s vodou vo vodnom toku je čistota z hľadiska nami sledovaných ukazovateľov v poriadku.

 11. Ďakujemezapozornosť!