1 / 11

Název školy: Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 Autor: Mgr. Jiří Vávra

Název školy: Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 Autor: Mgr. Jiří Vávra Datum: 10 . 5 . 2013 Název: VY_32_INOVACE_15_F7 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3780 Téma: Hustota

marrim
Télécharger la présentation

Název školy: Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 Autor: Mgr. Jiří Vávra

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Název školy: Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 Autor: Mgr. Jiří Vávra Datum: 10. 5. 2013 Název: VY_32_INOVACE_15_F7 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3780 Téma: Hustota Anotace: DUM; prezentace slouží k  zopakování probraného učiva Hustota. Žáci si interaktivně, ústně i písemně opakují učivo. Řeší pracovní list, poznávají praktické příklady z běžného života, hledají hustotu látek ve fyzikálních tabulkách.

  2. +

  3. Kolik centimetrů krychlových má tato kostka? • V = 4 •4•4 • V = 64 cm3

  4. Vzorec: • hustota= hmotnost / objemρ= m/V

  5. Hustota vody je: • ρ= 1 g/cm 3 = 1kg/dm 3 = 1000kg/m 3

  6. Spočítej hustotu materiálu a urči podle fyzikálních tabulek o jaký materiál se jedná. Máme 600kg materiálu o objemu 1 m3. V= 1 m3 m= 600kg ρ=? O jaký materiál se jedná? ρ= m:V ρ= 600:1 ρ= 600 kg/ m3 Jedná se o dřevo. http://www.converter.cz/tabulky/hustota-pevne.htm

  7. Najdi na webové stránce, converter.cz, látky podle hustoty a doplň názvy do tabulky. kámen cín asfalt cukr sklo http://www.converter.cz/tabulky/hustota-pevne.htm

  8. Spočítej hmotnost tělesa dle vzorcem= ρ •V,když známe: ρ= 7870 kg/ m3 V =2 m3 m= ρ•V m= 7870 • 2 m= 15 740 kg= 15,740t Těleso má hmotnost15,740 tun. Jedná se o železo.

  9. Napiš vzorec pro výpočet hustoty 2. Najdi v tabulkách hodnotu hustoty vápence. 3. Urči která látka má větší hustou a dopiš znaménko větší nebo menší. < > voda sklo železo ocel dřevo voda vápenec žula stříbro Země (průměrná hodnota)

  10. RNDr. Martin Macháček, CSc., Fyzika pro 8. ročník základní školy a víceletá gymnázia, nakladatelství Prometheus, 2006, ISBN 80-7196-220-1 • Kliparty galerie office • Kliparty galerie SMART Notebook 11 • Vlastní zdroje - obrazový materiál • Vlastní zdroje - texty http://www.converter.cz/tabulky/hustota-pevne.htm

More Related