Download
keski suomen sosiaalialan osaamiskeskus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

112 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus RAHAPELIONGELMIEN EHKÄISY JA HOITO Täydennyskoulutus 6 o (15 op) Tuula-Leena Raiski

 2. KOULUTUSTARVE • Lyhytkestoisen koulutuksen tarvetta: kuntien työntekijöistä 62 % ja rahapeliongelmaisia hoitavien palvelupisteiden työntekijöistä 76 % • Pitkäkestoisen koulutuksen tarve: A-klinikoilla 46 %, ammattiryhmistä lääkärit ja sairaanhoitajat 42 % • Kirjallisen tiedon tarve: kuntien työntekijöistä 57 % ja palvelupisteiden työntekijöistä 69% Lähde: Turja, T. (2006): Kuntien käytännöt ja tiedon taso rahapeliongelmaisten hoidossa. Helsinki: STM 9.

 3. KOULUTUSTARVE (JATKUU) • Ammattihenkilöstön osaamistarve selkeästi esille sekä perus- että erityispalveluissa • Tarve usean eri toimialan osaamisen vahvistamiseen ja osaamisen jatkumoon • Keskeisiä osaamistarpeita olivat ongelman tunnistettavuuden ja puheeksioton lisääminen, läheisten huomioon ottaminen sekä tiedon lisääminen hoitomahdollisuuksista ja hoitoon ohjauksesta; Lähde: Huotari, K. Peliongelmaisten tuki- ja hoitopalvelut. Stakes, keskeneräinen.

 4. KOULUTUSTA RAKENTAMAAN • Stakesin toimeksiannosta • Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa • STM:n rahoituksella • Koulutuskoordinaattori Koskessa • Hankintamenettelyillä: sisällöntuottajat, verkko- ja mediatekniikan tuottajat, pilotoinnin toteuttajat • Ruotsissa ja Norjassa vastaava kehittämistyö

 5. KOULUTUKSIA KARTALLA • Koulutuspäivät, seminaarit • Infot, tiedottavat tilaisuudet • Perusosaamiskoulutus 6 op, verkko- ja moduulipohjainen (1+2+1+2 op) • Syventävät pitkät prosessikoulutukset • Eri hankkeissa kehitettyihin malleihin liittyvät koulutukset

 6. KENELLE TARKOITETTU • Koulutus on tarkoitettu sekä perus- että erityispalveluissa, kolmannen sektorin ja seurakuntien tms. toiminnassa rahapeliongelmia kohtaavalle henkilöstölle, joka tarvitsee osaamista rahapelihaittojen ehkäisyssä, tunnistamisessa, tuki- ja hoitopalveluissa sekä valmiuksia riski- ja ongelmapelaajan ja heidän läheistensä tukemiseen ja hoitamiseen.

 7. KENELLE… (jatkuu) • Soveltuu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, nuorisotoimen, opiskelijahuollon, kriminaalihuollon sekä talous- ja velkaneuvonnan henkilöstölle ja alan opetushenkilöstölle. • Koulutusta voidaan hyödyntää myös valvontaviranomaisten sekä esimerkiksi peliyhtiöiden ja heidän asiamiestensä koulutuksissa soveltuvin osin

 8. TAVOITTEET Koulutuksen tavoitteina on, että osallistujat: • omaavat perustiedot rahapelikentästä ja rahapelaamisesta (rahapelimuodot, jakelukanavat, rahapelijärjestelmä, rahapelaamisen määrä, pelaamisen eri tasot jne.) • ymmärtävät rahapeliongelmien fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset yksilöllisellä, yhteisöllisellä ja yhteiskunnallisella tasolla • tuntevat rahapelaamiseen liittyvät tuki- ja hoitopalvelut ja niiden kytkeytymisen laajempaan palvelujärjestelmään sekä palvelujärjestelmän kehittämistarpeet

 9. TAVOITTEET (JATKUU) • omaavat perustiedot rahapelaamiseen ja riski- ja ongelmapelaamisen ehkäisyyn ja hoitoon liittyvästä keskeisestä lainsäädännöstä ja valtakunnallisista linjauksista • osaavat tunnistaa ja arvioida rahapeliongelman ja peliriippuvuuden ja arvioida sen tason sekä tuntevat keskeiset peliongelmaan kytkeytyvät liitännäisongelmat ja peliongelman riskitekijät • osaavat käyttää työmenetelmiä rahapeliongelmien ja peliriippuvuuden ehkäisyssä sekä riski- ja ongelmapelaajien tukemisessa ja hoidossa

 10. TAVOITTEET (jatkuu) • ymmärtävät riski- ja ongelmapelaamisen vaikutukset pelaajan läheisiin ja omaavat perustiedot läheisen tukemisesta • osaavat työskennellä rahapelikysymyksiin liittyvissä asiakkuusprosesseissa moniasiantuntijuutta hyödyntäen.

 11. KOULUTUKSEN RAKENNE • Moduuli 1: Rahapelaaminen, rahapelikenttä ja palvelut rahapeliongelmissa 1 op • Moduuli 2: Rahapeliongelmien tunnistus ja puheeksiotto 2 op • Moduuli 3: Rahapeliongelman ehkäisy 1 op • Moduuli 4: Hoito- ja kuntoutusmenetelmät rahapeliongelmissa 2 op • Koulutuksen järjestäjästä riippuen mahdollista valita yksilöllinen kehittämistehtävä 9 op

 12. PILOTIT • Keväällä 2009 • Keski-Suomen/Pelissä – hankkeen alueen ryhmä - moniammatillinen ryhmä - sekä perus- että erityispalveluista • Pääkaupunkiseudun (80%) ja Vaasan seudun (20%) yhdistetty ryhmä - hoito- ja kuntoutustyötä tekeviä - A/päihdeklinikoilta, nuorisoasemilta

 13. ARVIOINTI JA JATKOKEHITYS • Koulutuksen rakentamisvaiheessa: vertaisarviointi, käyttäjäpaneeli, itsearviointi: www.virtuaaliyliopisto.fi/arvo • Pilotoinnit: osaamiskartoitukset, väli- ja loppupalautteet, työyhteisöpalautteet, viivästetty arviointi • Arviointitietoa hyödynnetään koko ajan • ”Lopullinen” jatkokehittäminen syksyllä 2009

 14. MITEN KOULUTUKSEN SAA KÄYTTÖÖN? • Esim. täydennys- ja henkilöstökoulutusta järjestävät tahoille • Rekisteröityminen Stakesin kautta ->verkko-kurssi käyttöön joko zip-pakattuna järjestäjän alustalle ladattavaksi tai koulutuksen järjestäjää varten kopioidaan oppimis-ympäristöön oma kurssi, johon annetaan kirjautumista varten tunnukset • Verkkokurssi jatkossa toistaiseksi maksutta, muut kustannukset määrittää järjestäjä

 15. TERVETULOA KOULUTUKSEEN! • Lisätietoja: Koulutuskoordinaattori Tuula-Leena Raiski p. 040 7174 072 etunimi.sukunimi@koske.jyu.fi Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske PL 35 (MAT), 40014 Jyväskylän yliopisto kts myös www.stakes.fi/pelihaitat