1 / 38

POZOROVÁNÍ problémy, posuzování DOTAZOVÁNÍ kritika, tvorba, typy otázek TESTOVÁNÍ

Obsah. POZOROVÁNÍ problémy, posuzování DOTAZOVÁNÍ kritika, tvorba, typy otázek TESTOVÁNÍ druhy testů, standardizace MĚŘENÍ ukazatele, metrická - „nemetrická“ data. ČÁST VII. Prosté pozorování (nahodilé, zběžné, krátkodobé, bez kontroly) Vědecké pozorování

masato
Télécharger la présentation

POZOROVÁNÍ problémy, posuzování DOTAZOVÁNÍ kritika, tvorba, typy otázek TESTOVÁNÍ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Obsah POZOROVÁNÍ problémy, posuzování DOTAZOVÁNÍ kritika, tvorba, typy otázek TESTOVÁNÍ druhy testů, standardizace MĚŘENÍ ukazatele, metrická - „nemetrická“ data ČÁST VII.

 2. Prosté pozorování (nahodilé, zběžné, krátkodobé, bez kontroly) Vědecké pozorování (záměrné, objektivní, soustavné, kontrolované,evidované) Zjevné (hospitační - „návštěva“, participantní - účastník) Skryté („zaslepené“, pokus v nevědomosti) POZOROVÁNÍ Přímé(sledován vlastní jev) Nepřímé(dodatečné, z „2.ruky, dokumenty, záznamy)

 3. CHYBY lidského poznání HALÓ efekt, CHYBA mírnosti, přísnosti, střední tendence, sebeklamy, předsudky PICARD - sofisma (unáhlený závěr/ jen 1 technika) BACON - 4 idoly (rodu, jeskyně, divadla, trhu) HAWTHORN -efekt (pozorovaná osoba se chováJINAK !!!) PROBLÉMY Řešení: placébo,pokus v nevědomosti, skryté, participantní nebonepřímé pozorování

 4. ŠKÁLA (čísla) 10 9 8 7 ----------- 6 5 4 3 ----------- 2 1 0 ŠKÁLA (graf) Bez- vadně v terénu --------------- S chybami na lehkém svahu --------------- Nezvládá jízdu Techniky A POSUZOVÁNÍ B CHECK- list C Sjezd - Odšlapování - Oblouky - CHECK- list B Sjezd + Odšlapování + Oblouky - CHECK- list A Sjezd + Odšlapování + Oblouky + Pořadí „Guess Who“ Kritické případy FLANAGAN NUCENÁ VOLBA přívratné snožné (smyk) řezané (hrany) řezané zavřené C

 5. DOTAZOVÁNÍ (typy) osobní ROZHOVOR +lze poradit, pozorovat, posoudit vhodnost respondenta - nákladné, dlouhotrvající, kvalifikovaní tazatelé DOTAZNÍK poštou, na internetu,... + levné, rychlé, celoplošné, lze odpovídat podle dokumentů, lze konzultovat v rodině, méně osobně náročné - nízká návratnost (40 %), snadné otázky, konečné odpovědi, pochyby kdo odpovídal telefonní INTERVIEW + méně nákladné, širší, méně tazatelů, rychlé - někteří nedosažitelní, neúplné odpovědi Upraveno dle semináře metodologie a HENDL (2000)

 6. ? PETRUSEK (1993)

 7. REDUNDANCE ENTROPIE

 8. Nejasné, těžké, mimo předmět, skrytě jiné, nudné-nezajímavé, subjektivní, neověřené pilotáží: Jste šťastný doma i v práci? Máte vlasy žluté, zelené, modré? Kde jste všude byl za 5 let? Chodíte tančit a proč? Máte autonomní aktualizovanou strukturu osobnosti? Cvičíte rád, 3 x týdně, sám? Zdvojená otázka Chybná nabídka Vše najednou Mlhavá-zavádějící Žargón (extrémní termín) Nelogická (viz zákony formální logiky) Upraveno dle semináře metodologie a HENDL (2000)

 9. „LŽI skóre“

 10. Příklad: NEVHODNÉ užití dotazníku ?

 11. TESTOVÁNÍ Definice: Pohybová činnost podle přesně zadaného úkolu s přiřazováním čísel podle pravidel Druhy testů: úrovněmotorických schopností maximálního / typického výkonů stability, rentabilitymotorických dovednostíTHIESS und BLUME (1985) jednoduchý(pouze 1 pohybový úkol) komplexní(více pohybových úkolů: basketbalový test)BRACE (1966) homo- / heterogenní(podobné / rozdílné pohybové úkoly) standardizovaný / běžný(standard + normy / bez ověření) laboratorní, terénní (vědecky platný + normy a bez ověření) Testové soustavy testová baterie / testový profil(součet bodů tvoří celkové skóre / hodnocení jen dílčích části soustavy)

 12. Standardizace Podle KOHOUTEK (1979)

 13. Expertní posudek „Seřaďte sportovní odvětví!“ 1.Plavání 2. Bruslení 3. Sjezdové lyžování . . 17. Rytmická gymnastika Faktorová validita A B A Poznámky: Posudek sestaví nezávisle nejméně n 5 Faktor A, B = propulzivita (tažná síla)? Upraveno podle FRÖMEL (1992) a převzato od ŘEHOŘ (1970)

 14. 1) Výskok bez nápřahu Síla skoku ZMĚNA úkolu = ZMĚNA validity ! Síla skoku + spojovánípohybů 2) Výskok s nápřahem Spojovánípohybů + síla skoku 3) Výskok s nápřahem a pohupem Diferenciační schopnost 4) 10 výskoků do 2/3 maxima dle 2) Spojovánípohybů 5) Rozdíl výskoků bez a s nápřahem Převzato MEINEL und SCHNABEL (1987)

 15. DŮKAZ validity Příklad logické validity testu vytrvalosti KOMEŠTÍK a SOULEK (1992)

 16. Motorické testy 1.vedení míče 2.přihrávky 3.kop na dálku STANDARDIZACE 3 motorických testů fotbalu pro děti DLABÁČEK (2000)

 17. Motorický test U – testMann - Whitney Hladinavýzn. alfa Biserál. koef.rp-bis Vedenímíče 3.901 0.000 0.764 Přihrávky 3.669 0.000 0.801 Kop na dálku 3.522 0.000 0.756 Statistická významnost rozdílu a korelace motorických dovedností divergentních skupin Možnost náhodného rozdílu Vztah úspěch v testu úroveň hráčů VALIDITA divergentních skupin

 18. Souběžné kriterium běh 12 min. / VO2 max + 0,9 běh 10 min. / hod míčkem- 0,4 běh soupaž / lyžařský výcvik - 0,5 KOMEŠTÍK (1991) Složené kriterium 100m Skok d. Vrh k. Skok v. 400 m 110m př. Disk Skok-tyč Oštěp 1500m 0,71 0,75 0,74 0,62 0,73 0,71 0,61 0,53 0,720,20 Vztah disciplin k celkovému výsledku desetibojepodle ZACIORSKIJ a GODIK (1973)

 19. TYPY KRITERIA VALIDITY Test prediktor Závod predikant T1 T2 T3 Tn T1 PREDIKTOR test zavřených oblouků na lyžích PREDIKANT úspěch výcviku + 0,56 T2 souběžné  složené Pouze 1/3 pravděpodobného úspěchu, ale nejužší vztah ze všech prostředků hodnoceníKOMEŠTÍK (1991)

 20. x = y + chyba výsledek skutečnost nespolehlivá část měření rxy rxx´ (rxy2) s sΔ Test  retest(opakování) Koeficient Koeficient Směrodatná Střední korelace spolehlivosti odchylka chyba měření Hodnocení spolehlivosti > 0,9 vysoká shoda > 0,8 vhodná (dobrá) > 0,7 nízká (skupinová) < 0,7 nedostatečná (48%) Podle KOHOUTEK, MĚKOTA a KOVÁŘ (1990) / test 1 a KOMEŠTÍK (1991) / testy 2 - 4 (n > 1000)

 21. STŘEDNÍ CHYBA TESTU Standard error of measurement sΔ musí být MENŠÍ než S ! ČELIKOVSKÝ (1980) _ Statistické symboly:x s rxx´ sΔ Výzkum 1975 -1984 motorických schopností 11- až 14-letých dětí (n 1553) Poznámka: KOHOUTEK, MĚKOTA a KOVÁŘ (1990) - střední chyba skoku z místa = 5,3 cm KOMEŠTÍK aj. (1991)

 22. ! 2 změny R=0,91 rozdíl OTÁZKA: Liší se výrazně tyto 2 množiny pořadí pořadí po 3. ? po 6. pokusu o < 12% Příklad výpočtu stability testu

 23. Motorický test Experimentální sk. Kontrolní skupiny Vedení míče Pretest posttest 0.432 0.588 0.238 0.300 0.456 0.618 0.362 0.331 Přihrávky Pretest Posttest 0.567 0.610 0.374 0.448 0.625 0.656 0.502 0.388 Kop Pretest 0.649 0.693 0.651 0.375 0.411 0.452 0.495 0.619 0.535 0.515 0.473 0.504 Posttest 0.581 0.666 0.599 0.489 0.444 0.577 0.571 0.591 0.607 0.567 0.407 0.505 Korelační koeficienty reliability (stability) testů motorických dovedností RELIABILITA - stabilita (opakované pokusy)

 24. shoda posuzovatelů paralelní formy soudržnost částí OBJEKTIVITA měření pásmo (n2) 0,999 míč-terč 0,970 stopky 0,940 styl-skok/lyže(n5) 0,870 umělecká soutěž(n10) Bratislavská lyra 0,400 posudky grantů (n2) 0,209 Kontinuum postihují stejně náročné díly (testy, item) (test sklapovačky / přednožování r 0,51 až 0,71 * test střelby na koš zpředu, z boku, trestné hody * formy písemných testů …) Kontinuum lze rozdělit na dvě stejné částí(lichá/sudá, 1./2.) (test zachycování předmětu 20 x / 1. a 2./2 * test střelby - na koš, branku, terč / zleva a zprava Upraveno podle MĚKOTA (1975) a doplněno o granty

 25. ZKOUŠKA snadná/rychlá/„laciná“ minimální technické, časové, přístrojové, lidské nároky na IO = n . 100 Index obtížnosti poměr úspěšných ku všem osobám otázka 1. 2. 7. 10. 12. IO 42 0 84 97 32 body 4 8 3 Otázky 2, 10 škrtnout (IO <5 a >95% NEVHODNÉ) Podle MĚKOTA ( 1976) * data KOMEŠTÍK (1980) n 74

 26. Upraveno podle KOHOUTEK, MĚKOTA a KOVÄŘ (1998)

 27. "Metrická - nemetrická" data? f = { ( x , y ) } MĚŘENÍ= přiřazování čísel vlastnostem materiálních systémůCAMPBELL nestačí f - pravidlo korespondence x - určitý objekt, událost y - určité (přirozené) číslo = přiřazování čísel objektům, událostem podle pravidelSTEVENS (1951) Měření v širším smyslunejen podle „pravého- metrického- užšího“ měření (4. postulátu) BERKA (1972) 1. shoda / rozdíl 2. větší / menší 3. o kolik větší / menší 4. kolikrát větší / menší

 28. "Metrická - nemetrická" data? Postuláty měření - měrné škály (znaky) a jednotky měření IDENTITA TRANZITIVITA ADITIVITA KONSTANTA OBECNÝ POJEM-VÝZKUMNÝ KONCEPT(konstrukt-znak-ukazatel) proměnná (vstupní - výstupní, nezávislá - závislá, latentní - měřitelná) - veličina- jednotka: SI - soustava(System international d´Unites) ANTROPOMOTORIKA užívá: 3 základní (délka, hmotnost, čas) mnoho odvozených (m/s, N, kcal, J, W, …) m kg s(metr *kilogram*sekunda)

 29. "Metrická - nemetrická" data? GUILFORD - postuláty měření Průměr 3 telefonních čísel = 104 591 668 Součet 6ti jedniček je > než 1 a čtyřka ! při 20o C je o 100% tepleji než při 10o C IQ 70 = 1/2 IQ 140 (debil) (genius) Je průměr čísel dresů hráčů Sparty stejný jako Slávie ? Jsou tři vyhrané sety volejbalu jako 3 třetiny hokeje ? Je 10% zlepšení (skok 500 550cm) jako (skok 700 770cm) ? Je zátěž při TF 100/min. 1/2 úsilí z maxima TF 200/min. ?

 30. "Metrická - nemetrická" data? Data -“skóre kvalitativní“ Problémy měření Data -“skóre nominální (alternativní)“ Data-“skóre ordinální Data-“skóre kardinální“

 31. "Metrická - nemetrická" data? 200 180 160 140 120 60 TF/min. zátěž maximální submax. velká střední mírná klidová zóna EXISTENČNÍ STRESOVÁ HOMEOSTÁZA DISTRES (NE) EUSTRES (ANO) Problémy měření Jemná informace UMOŽNÍ zobecnění (indukci) Obráceně to bohužel NEJDE(omezení kvantifikace)

 32. KONEC VII. díl

More Related