Download
globaliz cia vo svetovom hospod rstve n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Globalizácia vo svetovom hospodárstve PowerPoint Presentation
Download Presentation
Globalizácia vo svetovom hospodárstve

Globalizácia vo svetovom hospodárstve

255 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Globalizácia vo svetovom hospodárstve

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Globalizácia vo svetovom hospodárstve Ing. Tomáš Dudáš, PhD.

 2. Úvod • Najdôležitejší fenomén našej doby – pojem globalizácia sa nachádza takmer všade • Definícia? Ťažký oriešok.... koľko publikácií, toľko definícií • postupné znižovanie vzdialeností a miznutie hraníc • postupné prepájanie a integrácia národných ekonomík prostredníctvom medzinárodného obchodu a medzinárodného pohybu kapitálu

 3. Definície • “...an intensification of worldwide social relations, via which far away places are linked together in such a way that events in one place are affected by processes taking place many miles away, and vice-versa...”[Anthony Giddens] • “...unleashing of the forces of the world market and the economic stripping of the power of the state...”Schumann/Martin] • “...the growing reciprocal interdependence and integration of various economies around the globe...”[Meghnad Desai] • “...has become a catch phrase, which has been used in an inflationary manner in political, public and scientific debates for some time now, and which, on the one hand, is seen as a 'threat' and, on the other, as an 'opportunity'...”[Johannes Varwick]

 4. Aspekty globalizácie • Priemyselná globalizácia – vznik globálnych výrobných sietí • Finančná globalizácia – vznik celosvetových navzájom prepojených finančných trhov • Ekonomická globalizácia – vznik globálnych trhov a globálnej ekonomiky • Politická globalizácia – vznik svetovej vlády • Informačná globalizácia – prudký rast rýchlosti šírenia informácií a tiež aj samotného množstva dostupných informácií • Kultúrna globalizácia – globálne šírenie kultúrnych fenomén (westernizácia, amerikanizácia) • atď.

 5. Globalizácia - procesy • Výrazný rast medzinárodného pohybu kapitálu • Vznik globálnych trhov a globálnych korporácií – rast počtu fúzií a akvizícií a globálnych strategických aliancií • Rozvoj multipolárneho svetového hospodárstva • Rýchly nástup nových technológií a produktov, ich rýchle rozšírenie a štandardizácia po celom svete

 6. Globalizácia - fakty • Po druhej svetovej vojne sa začalo obdobie rýchleho rastu svetového obchodu – pričom dôležitú úlohu v tomto procese hrali liberalizačné tendencie (GATT) • Od 70 rokov minulého storočia možno pozorovať dynamický rast medzinárodného pohybu kapitálu – posledných 20 rokov pritom tento rast prevyšoval rast svetového obchodu • Výrazný rast špekulatívnych kapitálových transakcií (vo svete sa každý deň pohybuje asi 1,5-3-2 bln. USD tohto kapitálu) • Hlavnými aktérmi globalizácie sú nadnárodné (globálne korporácie)

 7. Globalizácia – teoretické pozadie • Dôležitá udalosť – rast popularity neoliberálnej ekonomickej teórie (liberalizácia, deregulácia, privatizácia, sloboda) • Rast popularity neoliberalizmu vo výraznej miere zrýchlilo zlyhanie keynesiancov v riešení ekonomických problémov v 70 rokoch • Friedrich Hayek – zdalo sa, že bude posledným mohykánom liberalizmu, ale v 70. rokoch tento smer nabral na popularite a Hayek sám získal v roku 1974 nečakane Nobelovu cenu za ekonómiu • Milton Friedman – najväčšia postava neoliberalizmu, výšnivý odporca štátnych zásahov do ekonomiky – v roku 1976 získal tiež Nobelovu cenu za ekonómiu • Dôležité bolo, že v 80. rokoch sa neoliberálnych myšlienok chopili dvaja dôležití politici – Ronald Reagan a Margaret Thatcherová • Neoliberálny prúd sa stal určujúcim aj v medzinárodných organizáciách (MMF, SB) – Washingtonský konsenzus

 8. Sily vytvárajúce globalizáciu (Watcher a Foxen) • Sily zvyšujúce príťažlivosť • úpadok protekcionistickej politiky • rast viery v slobodný trh • dynamický rast juhovýchodnej Ázie • globalizácia spotrebiteľských požiadaviek • Podporné sily • technologické inovácie • pokles dopravných nákladov • rast kvality telekomunikačných služieb • rozvoj hromadnej výroby • vznik globálnych peňažných trhov

 9. Najglobalizovanejšie krajiny (švajčiarsky think-tank KOF)

 10. Definícia • Ide o podnikateľský subjekt, ktoré uskutočňuje svoju činnosť minimálne v dvoch štátoch (prostredníctvom majetkovo previazaných dcérskych spoločností)

 11. Historický vývoj TNK • Prvé náznaky v 17 storočí • Britská východoindická spoločnosť • Holandská západoindická spoločnosť • Moderné nadnárodné korporácie sa začali formovať v druhej polovici 19. storočia • Standard Oil, United Fruit alebo Shell • Najväčší rozmach TNK možno zaznamenať po druhej svetovej vojne • V súčasnosti existuje vo svetovom hospodárstve asi 70 000 TNK – a ovládajú asi 700 000 dcérskych spoločností

 12. Fortune Global 500 - 2008

 13. Následky globalizácie • Je globalizácia škodlivá alebo prospešná? • Medzi ekonómami nepanujú jednotné názory na globalizáciu • verejnosť je tiež rozdelená v otázkach globalizácie • odporcovia globalizácie prezentujú svoje názory hlasnejšie • Joseph Stiglitz, Gyorgy Soros a ďalší sú vášnivými kritikmi globálneho kapitalizmu a predpovedajú v budúcnosti jeho kolaps

 14. Pozitívne vplyvy globalizácie? • zníženie chudoby vo svete • rast priemernej dĺžky života • pokles detskej a dojčenskej úmrtnosti • rast vzdelanosti v rozvojových štátoch • pokles detskej práce v rozvojových štátoch • tvorba nových pracovných miest • rast životnej úrovne obyvateľov • atď. • Príklad – juhovýchodná Ázia

 15. Chudoba vo svetovom hospodárstve (menej než 2 USD denne)

 16. Extrémna chudoba vo svetovom hospodárstve (menej než 1 USD denne)

 17. Negatívne vplyvy globalizácie? • zvyšovanie nerovnosti medzi bohatými a chudobnými (medzi jednotlivými štátmi a tiež aj v rámci obyvateľov jednotlivých štátov) • Krajina A – GDP/C 10 000 USD • Krajina B – GDP/C 1 000 USD - 9 000 USD • A (rast 3 %) – GDP/C 10 300 USD • B (rast 10 %) – GDP/C 1 100 USD - 9 200 USD

 18. Negatívne vplyvy globalizácie? • Ústup národných štátov zo svojich pozícií • rastúca moc nadnárodných korporácií • presun moci na integračné zoskupenia (EÚ) • Nemožnosť kontroly nadnárodných korporácií • vykorisťovanie, ničenie životného prostredia, korupcia, detská práca atď. • Kto by mal kontrolovať TNK???

 19. Negatívne vplyvy globalizácie? • Globálny špekulačný kapitál je mimo kontroly • jeho sila je obrovská a jeho vplyv dokáže byť deštruktívny • juhovýchodná Ázia – 1997 • „Race to the bottom“ resp. sociálny dumping • štáty bojujú o priazeň nadnárodných korporácií • ostrý boj vedie k zbytočnému „preplácaniu“ priamych zahraničných investícií

 20. Záver • Je globalizácia prospešná alebo škodlivá? • pravda je asi niekde uprostred • Globalizácia je však realitou, ktorá nezmizne, ak sa budeme vyplakávať • globalizácia ako hrozba vs. globalizácia ako možnosť • Veľká zodpovednosť leží na národných vládach • Pozitívne príklady • Ázijské tigre, Írsko, V4 ...