Download
tata cara penulisan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TATA CARA PENULISAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
TATA CARA PENULISAN

TATA CARA PENULISAN

336 Views Download Presentation
Download Presentation

TATA CARA PENULISAN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. TATA CARA PENULISAN ContohDalampenulisanKaryaIlmiah (ArtikelIlmiah)

  2. Kerangkapenulisanilmiah

  3. Bagaimanamenulis Fakta-1 (emik) Menulisfaktadimulaidenganmenulis “pernyataan” Contoh : PersepsidanpraktikKolesterumpadabayi BagiibupadamasyarakatTolakipadada, pemberian ASI adalahkewajiban yang harusdilaksanakan. Pengetahuanwajib ASI diperolehdariajaranibudantetuakampung. Olehsebabitu, sesaatsetelahbayilahir, seorangibuwajibmemberikan ASI Ataubilasiibutidntuankeakmemiliki ASI, makasalahsatuibudarikeluargaatautetanggamengambilalihkewajibanuntuykmenyusui sang bayi

  4. Bagaimanamenulis Fakta-2 (emik) Membahasfaktadimulaidenganpernyataan Contoh : PersepsidanpraktikKolesterumpadabayi Agar ASI tersedia, ketikaselesaimelahirkanibusejenakberadapadaposisiberbaringsejajardenganbayinyasambilmeremassusunya. Praktikinidilakukanuntukmemancingkecepatankeluarnya ASI Ketikatandaakankeluar ASI, anaksegeradiangkatolehibuatauatasbantuankeluargadibaringkatdiatasnya, meletakkankepalabayiberdekatandenganibuuntukmemberikanbayimencariputingsusuibu Bolehgunakan KUTIPAN

  5. Bagaimanamenginterpretasifakta (Etik) • Pengetahuantentangpraktikpemberiankolesterumolehibu, ternyataditurunkansecaraturuntemurunsebagaipengetahuansosial yang dipegangsecarakuatolehmasyarakatsetempat. • Bagiseorangibu, bilatidakmelaksanakanpemberiankolesterum, diyakinianaknyatidakmenjadisehatdanselalusakit-sakitan. • Bolehmenggunakankutipan

  6. Bagaimanamembangunsintesa (faktasosial) - 1 • Bagimasyarakat “tolakilakipada”, upacaralingkaranhidupdisertaidenganperangkat kegiatan2nya adalahsesuatu yang mutlak. Peristiwakehamilan, persalinan, perkawinandankematiandan upacara2 penyertanampakmasihkuatdilaksnaakantermasukdidalamnyaperistiwapersalinandimanapemberiankolesteroladalahsalahsatupersyaratandidalamnya

  7. Bagaimanamembangunkonsep (faktasosial) - 2 • HasilwawancaraBagimasyarakat “tolakilakipada”, upacaralingkaranhidupdisertaidenganperangkat kegiatan2nya adalahsesuatu yang mutlak. Peristiwakehamilan, persalinan, perkawinandankematiandan upacara2 penyertanampakmasihkuatdilaksnaakantermasukdidalamnyaperistiwapersalinandimanapemberiankolesteroladalahsalahsatupersyaratandidalamnya • Bolehgunakankutipan

  8. MembangunProposisi • Bagimasyarakat “tolakipadada” pemberiankewajiban yang tetapdipertahakankan, tanpaperlumempertimbangkankarakjteritistkmasyarakat. • Artinyamasyarakat “tolakilakipadada” didalammenjalanakannilaibudayajugadidukungolehpemahaman agama, yang diajarkanoleh “tomaguru”nya