Download
rozvoj znalostn ekonomiky a soci ln soudr nost kaiser tejnsk pal c 23 ervna 2011 miroslava kopicov n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Evropské fondy v poločase – nové výzvy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Evropské fondy v poločase – nové výzvy

Evropské fondy v poločase – nové výzvy

89 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Evropské fondy v poločase – nové výzvy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rozvoj znalostní ekonomiky a sociální soudržnostKaiserštejnský palác, 23.června 2011Miroslava Kopicová Evropské fondy v poločase – nové výzvy

 2. Znalostní trojúhelník Výzvy pro: • Vzdělávání • Výzkum a vývoj • Inovace

 3. EU 2020 – cílem je dosáhnout chytrý, udržitelný a inkluzívní růst, zejména tím, že vybavíme své občany dovednostmi a kompetencemi, které evropská ekonomika a evropská společnost potřebuje, aby zůstala konkurenceschopná a inovativní, ale zároveň pomohla posílit sociální soudržnost a inkluzi

 4. Vzdělání • Společné evropské cíle E&T 2020, strategický rámec EU spolupráce ve vzdělávání • Priority ČR

 5. Evropské společné výzvy systémů odborného vzdělávání Zásadní změna – orientace na výstupy vzdělávání • Uznávání neformálního a informálního vzdělávání • Evropský kvalifikační rámec • Evropský systém kreditů • Evropský rámec kvality odborného vzdělávání

 6. Odpověď na EU výzvy • Modernizovat vzdělávací soustavu v tomto směru • Dobudovat potřebné infrastrukturní prvky • Podpora podniků k rozvoji lidských zdrojů, posílení podnikového vzdělávání a vedení lidí

 7. Výzvy ČR ve vzdělávání • Liberalizované školství nezabezpečí v počátečním vzdělávání strategická odvětví potřebně kvalifikovanými lidmi • Nedostatečný počet pracovníků s technickým vzděláním • Populace není jako celek připravena na příležitosti plynoucí z technologických změn a aplikace ICT infrastruktury • Příležitosti pro starší pracovníky

 8. Odpovědi na výzvy nadcházejícího období • Vzdělání nutné pro všechny • Období zejména pro vzdělávání dospělých • Nutnost dobudovat systém vzdělávání dospělých jako silnou součást rámce celoživotního učení • Rozvoj partnerství škol a podniků • Zvyšování atraktivnosti technického vzdělávání • Zabezpečit nejvyšší kvalifikace pro znalostní ekonomiku

 9. Odpovědi na výzvy nadcházejícího období • Zvýšení dostupnosti lidského kvalifikovaného potenciálu bude vyžadovat nová, netradiční řešení • Bude nutné zvyšovat kvalifikaci střední generace, procento mládeže vstupující na VŠ je na hraně únosnosti vzhledem ke kvalitě absolventů • Znalostní ekonomika musí být přijata celou společností

 10. ESF 2007 - 2013 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Řídící orgán – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve VaV 2 151 mil. € Specifický cíl 4 Globálním cílem prioritní osy je vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto jednotlivýh částí systému celoživotního učení. Specifický cíl 1 Rozvoj a zkvalitňování systému počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů Specifický cíl 2 Inovace systému terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností Specifický cíl 3 Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky audržitelného rozvoje ČR Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání 720 mil. € Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 737 mil. € Prioritní osa 3 Další vzdělávání 341 mil. € Prioritní osa 4 Systémový rámec celoživotního učení 248 mil. €

 11. ESF 2007 2013 Lidské zdroje a zaměstnanost Řídící orgán – Ministerstvo práce a sociálních věcí Globální cíl Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU 2 156 mil. € Specifický cíl 1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů Specifický cíl 2 Zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti Specifický cíl 3 Posílení integrace osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených Specifický cíl 4 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb Specifický cíl 5 Zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrdojů Prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti 469 mil.€ i Prioritní osa 4a,b Veřejná správa a veřejné služby 213 mil.€ y Prioritní osa 5a,b Mezinárodní spolupráce 38 mil.€ Prioritní osa 1 Adaptabilita 618 mil.€ Prioritní osa 2a,b Aktivní politiky trhu práce 703 mil.€

 12. Reforma školství – cílový stav Otevřený, přehledně strukturovaný (diverzifikovaný) systém vzájemně propojených a prostupných segmentů terciárního vzdělávání (Bc. Mgr, PhD.) Existuje poměrně výrazně profilovaný segment poskytující profesně orientované bakalářské vzdělání – vazba na trh práce, spolupráce se zaměstnavateli Formují se typické výzkumné univerzity (fakulty): centra špičkového výzkumu se silným důrazem na výchovu doktorandů a na participaci na tvorbě inovačního potenciálu

 13. Výzkum Na evropské úrovni volání po větší spolupráci ve výzkumu a inovacích s národní úrovní MSs • Jaký bude Evropský výzkumný a inovační prostor? • Dokončení reformy VaVaI v ČR, zohlednění nových infrastruktur

 14. Reforma VaVaI – 7 hlavních cílů Zjednodušit podporu výzkumu a vývoje - instituce podporovat podle výsledků, týmy projektově. Výrazně snížit počet 22 rozpočtových kapitol, z nichž je podporován výzkum a vývoj ČR, zjednodušit administrativu. podpořit excelenci ve výzkumu, zvýhodňovat ji a zajistit využití jejích výsledků pro inovace. Podmínit programovou podporu výzkumu a vývoje spoluprací veřejného výzkumu s uživateli výsledků výzkum a vývoj, založenou na podílovém financování z veřejných a soukromých zdrojů. Zavést pružnější organizační struktury veřejného výzkumu. Zajistit odborníky pro výzkum, vývoj a inovace. Intenzivně zapojit ČR do mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích.

 15. Reforma VaVaI • Reforma = zastřešující dokument pro 15 materiálů, kterými je Reforma realizována • A dále (navazující úkoly) • Založit Technologickou agenturu ČR (návazně na novelu zákona č. 130/2002 Sb.) • Prodloužit výzkumné záměry na sedm let • Prodloužit do r. 2011 program Výzkumná centra • Nevyhlašovat nová kola veř. soutěží většiny resortních programů • Vydat Metodiku hodnocení 2008 (vydána 26. června 2008) • Připravit nové priority VaVaI (aktualizace DZSV – NP VaVaI)

 16. Odpovědi výzkumu • Priority výzkumu – WG při RVVI – předseda profesor Haňka a mpř MK T: Prosinec 2011 • Excellence • Zvláštní režim podpory pro mezinárodně úspěšné týmy • Posunout vnímání ČR ke znalostně vysoce vybavené pro výzkum a inovace

 17. Výzvy pro inovační výkonnost • Růst a internacionalizace firem, rychle rostoucí inovační podniky • Otevřené inovace a další nové formy spolupráce mezi inovačními aktéry • Poptávkově tažené inovace • Role nadnárodních firem a dodavatelských řetězců v inovacích • Socio-ekonomické aspekty inovační politiky • Inovace ve službách, umožňující technologie (ICT) • Globální distribuce znalostních aktivit v klíčových ekonomických regionech

 18. Inovace Co chybí zejména: • Dostatečný disponibilní lidský potenciál • Odborníci s věcnou znalostí konkrétního oboru a zároveň právním a ekonomickým vzděláním • Pokračování reformy vysokých škol • Posílení inovačních aktivit podniků, přímá a nepřímá podpora jejich technologické výkonnosti a inovativnosti • Zvýšení efektivnosti politického řízení inovačního systému

 19. Struktura výstupů z VaVaI, financovaných z veřejných prostředků 2007 2008 Počet výzkumných pracovníků v ČR 42 538 Počet aplikovaných výstupů 3 819 3 166 Počet ostatních výstupů 3 569 3 361 (konference, výstavy, workshopy atd.) Počet publikačních výstupů 72 879 61 879 Na 1 aplikovaný výstup připadá  19,5 publikačních výstupů Zdroj: Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2009

 20. Vysoké školy – současný stav • Struktura VŠ k 31.10.2010 • Veřejné vysoké školy 26 • počet studentů 342 938 • Státní vysoké školy 2 • počet studentů 4 588 • Soukromé vysoké školy 45 • počet studentů 56 228 • Počet studentů VŠ celkem 403 754 • Počet zaměstnanců VŠ 66 060 • toho akademických pracovníků 36 889

 21. Aplikace mikroekonomických modelů pro vytvoření vyvážené VaV infrastruktury vysokých škol Máme vyváženou strukturu VŠ ve vzdělávacích činnostech Máme nevyváženou strukturu VŠ v inovačních procesech Pouze Praha a Brno mají relativně kvalitní infrastrukturu, která má vyvážený poměr mezi vzdělávacími a výzkumnými aktivitami Jak vytvořit provázanou infrastrukturu v ostatních regionech?

 22. Jak podpořit inovace – 7 cílů pro další období Získat dodatečné investice do VaVaI z privátního sektoru Podpořit významně kvalifikované instituce aplikovaného výzkumu Podpořit spolupráci mezi VŠ/VVI a podniky Podpořit ochranu duševních práv k dosaženým výsledkům Zajistit kvalifikované lidské zdroje, podpořit mobilitu Umožnit využití zejména nově vzniklých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace soukromým sektorem Podpořit inovativní podniky, zejména malé a střední

 23. Děkuji za pozornost!