html5-img
1 / 16

Erasmus MC Actieplan

Erasmus MC Actieplan. Wetenschappelijke Integriteit 2013-2015. Inleiding: Wetenschappelijke integriteit is de ziel en het fundament van een academische instelling Gevallen van schending van de wetenschappelijke integriteit trekken veel publieke aandacht Spraakmakende affaires: Stapel

mead
Télécharger la présentation

Erasmus MC Actieplan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Erasmus MC Actieplan Wetenschappelijke Integriteit 2013-2015

 2. Inleiding: Wetenschappelijke integriteit is de ziel en het fundament van een academische instelling Gevallen van schending van de wetenschappelijke integriteit trekken veel publieke aandacht Spraakmakende affaires: • Stapel • Poldermans • Smeesters KNAW commissie Schuyt: Geen behoefte aan nieuwe regels; wel aan betere handhaving van regels

 3. Bestaande Regels VSNU Code of Conduct for Scientific Practice http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Code_wetenschapsbeoefening_2004_(2012).pdf Erasmus MC Research Codes http://www.erasmusmc.nl/research/over-research/integriteit/

 4. Erasmus MC Actieplan: (2013-2015) Onderwerpen: • Cultuur • Onderwijs • Digitalisering en opslag onderzoeksgegevens Doelstelling: Borging van wetenschappelijke integriteit is binnen alle afdelingen van het Erasmus MC aantoonbaar verankerd. Uitvoering: Coördinator WI maakt namens RvB afspraken met alle afdelingen

 5. Afspraken: • Elke afdeling maakt een eigen actieplan wetenschappelijke integriteit • Elk afdelingsactieplan bevat in ieder geval 15 voor alle afdelingen geldende toetsbare doelstellingen. 7 over onderzoekscultuur, 2 over onderwijs en opleiding, 6 over digitalisering en opslag onderzoekgegevens • Het afdelingshoofd is verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van het afdelingsactieplan. Het actieplan wordt door het afdelingshoofd en de decaan ondertekend • Het afdelingsactieplan wordt van 2013 t/m 2015 in samenwerking met de coördinator aan de hand van de toetsbare doelstellingen volgens een afgesproken schema geëvalueerd en geactualiseerd.

 6. Afspraken (vervolg): • De eerste versie van het afdelingsactieplan beschrijft de stappen die de afdeling gaat ondernemen om de doelstellingen te bereiken. • Wat betreft digitalisering en opslag van onderzoeksgegevens beschrijft deze eerste versie de logistieke en technische knelpunten die de afdeling hierbij voorziet en de door de afdeling gewenste centrale ondersteuning bij het oplossen van deze knelpunten.

 7. Doelstellingen Cultuur: • De afdeling heeft gewerkt aan bewustwording van het onderwerp WI via hiertoe georganiseerde bijeenkomsten zoals “roadshows”, discussiesessies, seminars etc. • Er zijn afspraken gemaakt over agendering WI tijdens regulier werkoverleg (werkinstructies, vergaderingen, jaargesprekken etc.) • Er is een analyse gemaakt van de mogelijke kwetsbaarheid van de afdeling op het gebied van WI. (Op welke punten is het wetenschappelijk onderzoek zoals dat op de afdeling plaatsvindt in potentie vatbaar voor wetenschappelijk wangedrag?)

 8. Maatregelen ter vermindering van de kwetsbaarheid van de afdeling op het gebied van WI, zijn ontwikkeld en geïmplementeerd. • Er zijn afspraken gemaakt over het signaleren en aan de orde stellen van mogelijke schendingen van de WI door medewerkers binnen de afdeling. (NB: De mogelijkheid voor medewerkers om signalen direct te bespreken met de Erasmus MC vertrouwenspersoon WI moet altijd open blijven) • De richtlijnen auteurschappen zoals vermeld in de Erasmus MC Research Codes (hoofdstuk 1) worden gehandhaafd..

 9. Er zijn maatregelen geïmplementeerd die voorkomen dat onderzoekers in een geïsoleerde omgeving onderzoek verrichten, zonder systematische discussie met peers, zowel binnen als buiten de afdeling. .

 10. Doelstellingen Onderwijs Het onderwerp WI wordt opgenomen in de interne onderwijs en opleidingsactiviteiten van de afdeling. Alle promovendi volgen de eendaagse cursus WI die vanaf januari 2014 van start gaat.

 11. Doelstellingen Digitalisering en Opslag Onderzoeksgegevens : • Van alle onderzoeksdata bestaat een definitieve gedigitaliseerde versie die geschikt is voor opslag in een digitaal depot. • Elke afdeling maakt gebruik van één of meerdere depots, die voldoen aan hoge eisen met betrekking tot bestendigheid, toegankelijkheid en beveiliging. • Bij elke publicatie worden hier ten minste de volgende data in opgeslagen: • de (concept) publicatie zelf • het betreffende onderzoeksplan/protocol, • ingevulde en ondertekende informed consent formulieren • de verzamelde “ruwe data”, • de meta-data • een (statistisch) analyse bestand en • de analyse resultaten.

 12. Gedeponeerde data zijn onveranderlijk. • Gedeponeerde data kunnen eenvoudig en snel worden geraadpleegd. Er wordt een register aangelegd waarin voor elke publicatie is terug te vinden in welk depot, op welke plaats welke documentatie is gedeponeerd. • Alle gedeponeerde data zijn toegankelijk voor (vertegenwoordigers van) de Raad van Bestuur

 13. Meerdere afdelingen kunnen, indien gewenst, een gemeenschappelijk actieplan opstellen, bijvoorbeeld op themaniveau.

 14. Deadlines aanlevering afdelingsactieplannen: Thorax: 01-10-2013 Biomedische Wetenschappen: 01-10-2013 Daniel: 01-11-2013 Diagnostiek & Advies: 01-11-2013 Hersenen & Zintuigen: 01-12-2013 Sophia: 01-12-2013 Gezondheidswetenschappen: 01-12-2013 Dijkzigt: 01-01-2014 Peri-Operatief & Spoed: 01-01-2014

More Related