Download
r gi finansz roz s n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Régiófinanszírozás PowerPoint Presentation
Download Presentation
Régiófinanszírozás

Régiófinanszírozás

92 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Régiófinanszírozás

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Régiófinanszírozás Kovács Róbert kovacs-r@t-online.hu

 2. A kurzus 1. blokk A környezet: a közigazgatás rendszere és finanszírozása 2. blokk A területfejlesztés rendszere 3. blokk Az EU területfejlesztési rendszere, finanszírozása

 3. Kötelező irodalom • Vigvári András: Közpénzügyeink, önkormányzati pénzügyek, KJK, 2005. • Süli-Zakar István: A terület- és településfejlesztés alapjai, DC, 2003.2.2-2.3, 3.1-3.3, 3.6, 4.1-4.2 fejezetek • Rechnitzer J.-Lados M.: A területi stratégiától a monitoringig, DC, 2004.1-2, 4. fejezet

 4. Ajánlott irodalom • Horváth Gyula: Európai regionális politika, DC, 1998. I., IV-VII. fejezet • Losoncz Miklós: Európai Uniós kihívások és magyar válaszok, Osiris, 2004. • Rechnitzer János: Területi stratégiák, DC, 1998. • Nemzeti Fejlesztési Terv I-II. • Tegyük sikeressé Magyarországot • Országos Területfejlesztési koncepció

 5. Jogszabályok • XXI/1996. tv. Területfejlesztésről… • LXV/1990. tv. Az önkormányzatokról • XV/1997. tv. A helyi önkormányzatok európai chartájáról

 6. Régió: decentralizáció vagy centralizáció Helyi feladatellátás: esélyegyenlőség a hozzáférésben és / vagy versenyképes szolgáltatás Közigazgatás és versenyképesség Régiók Magyarországon A Közép-Magyarországi régióval kapcsolatos dilemmák Megye vagy régió NFT 2: Miben más mint az NFT 1 Egy konkrét magyarországi régió fejlesztési programja Változások az EU fejlesztési politikájában Közösségi kezdeményezések: a Leader program Dolgozat témák

 7. Dolgozatok leadása, értékelése • Prezentációk, leadás a határideje: 2007. október 6. • Terjedelem: dolgozat 3-5 oldal • prezentáció 5-10 perc • Értékelés szempontjai: • Problémaértés: 10 pont • Szakirodalom, háttéranyagok felhasználása: 10 pont • Artikulált saját vélemény, személyes hozzájárulás: 10 pont • Világos szerkezet, átlátható gondolatmenet: 10 pont • Kidolgozottság gondossága, helyesírás: 10 pont • ÖSSZESEN, MAXIMUMUM: 50 pont • + szóbeli prezentáció + 5 pont • Osztályzás, ponthatárok: • 5-ös 91-100% - 46-50 pont • 4-es 81-90% - 41-45 pont • 3-as 71-80% - 36-40 pont • 2-es 51-70% - 26-35 pont • 1-es -50% -25 pont

 8. 1. blokk:A környezet: a közigazgatás rendszere és finanszírozása • Bevezetés • Közigazgatás és területfejlesztés – fogalmak • Állam és önkormányzatok – elmélet • Helyi feladatellátás és területfejlesztés – hazai gyakorlat

 9. 1. Bevezetés • Bemutatkozás • A kurzus szerkezete • A mai nap • Számonkérés

 10. 1.1 Koncepció

 11. Szubszidiaritás Területfejlesztés Támogatási rendszerek Közigazgatás Vidékfejlesztés Forrásabszorpciós képesség 1.2 Közigazgatás és területfejlesztés – fogalmak I.

 12. 1.3 Állam és önkormányzatok – elmélet • A közösségi szektor közgazdaságtana: • Az állam helye, szerepe, finanszírozási kérdések. • Állami beavatkozás oka, feladatok, • Piaci- és közszolgáltatások, monopóliumok • Közszektor finanszírozása: források, formák • A közigazgatás területi szintje / NUTS-szintek

 13. 1.3.1 A javak típusai

 14. 1.3.2 A javak természete és a közösségi finanszírozás lehetőségei

 15. 1.3.3.1 Az állam gazdasági funkcióinak mátrixa I.

 16. 1.3.3.2 Az állam gazdasági funkcióinak mátrixa II.

 17. Szolgáltatásból való kizárás lehetősége Versengő fogyasztás Közérdek Közszolgáltatás Externáliák Természetes monopólium 1.3.3 Fogalmak II.

 18. 1.3.4.1 Területi statisztikai egységek

 19. 1.3.4.2 A NUTS 1, 2 és 3 területi egységek mérete - lakosságszám

 20. 1.3.4.3 A NUTS 3-as szint (megye) alapján kirajzolódó területi rendszer

 21. 1.4.4.4 Egy főre jutó GDP (vásárlóerő paritáson, 2002)

 22. 1.3.5 Helyi feladatellátás és területfejlesztés – hazai gyakorlat A helyi szint autonómiája, mozgástere • Települési önkormányzat és a kistérségi szint • Helyi közfeladatok • Település- és területfejlesztés • Önkormányzati finanszírozás • Helyi fejlesztési források • Pályázás: előnyök, problémák • A tervezés helye az önkormányzati szektorban • Fejlesztési programok és helyi feladatellátás

 23. 2. blokk: A területfejlesztés rendszere Magyarországon • Bevezetés – emlékeztető • A területfejlesztés rendszere • Területfejlesztés és közigazgatás • Törvények: a XXI./1996. évi a területfejlesztésről és a CVII./2004. évi a többcélú kistérségi társulásról • Nemzeti fejlesztési terv • Programozás  fejlesztési projektek

 24. 2.1 Bevezetés / emlékeztető • Legfontosabb kérdések: • Közigazgatás és területfejlesztés • Kistérség (TcKT) és régió („dekók”) a közigazgatásban • Szubiszidiaritás és hatékonyság: a rendőrség hozzáállása • Feladatok és források: szabadon felhasználható források • Életképes közigazgatási középszint garancia • a hatékonyságra és • az önrendelkezésre

 25. 2.2.1 Területfejlesztés I. Mi a területfejlesztés célja?

 26. 2.2.1.1 Mi a területfejlesztés célja? II. • Infrastruktúra fejlesztése • Alapszolgáltatások kiépítése • Felzárkóztatás • Versenyképes térség kialakítása • Komplex programok megalkotása végrehajtása

 27. 2.2.1.2 Regionális egyenlőtlenségek 2003: KMR/ÉM=2,5

 28. Lemaradó Stagnáló Felzárkózó Fejlődő Dinamikus 2.2.1.3 A magyarországi kistérségek helyzete KSH, 2002 Forrás: Faluvégi Albert: A magyar kistérségek fejlettségi különbségei, Területi Statisztika, 2000. július nyomán

 29. 2.2.2.1 A területfejlesztés szereplői • Kormány • Területfejlesztésért felelős miniszter • Országos Területfejlesztési Tanács • Regionális területfejlesztési tanácsok • Megyei területfejlesztési tanácsok • Kistérségi területfejlesztési tanácsok

 30. 2.2.2.2 Területi szintek

 31. 2.2.2.3 Területi egységek

 32. 2.2.3 A terület-fejlesztés intézmény-rendszere - diagramm

 33. 2.2.3.1.a Területfejlesztés: szerepek, aktorok – a országos szint I. • Az Országgyűlés: • Elfogadja az Országos Területfejlesztési Koncepciót (35/1998 Ogy.Hat., 6 évre) • Beszámoltatja a Kormányt • Elfogadja a területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerének stb. feltételeit, elveit, pénzügyi eszközeit (költségvetés) • Balatoni üdülőkörzet, Budapesti Agglomeráció fejlesztési terveit

 34. A nemzeti fejlesztés intézményrendszereBajnai Gordon szerepe 2005-07 DÖNTÉS Nemzeti Fejlesztési Tanács KORMÁNY M I N I S Z T É R I U M O K ÁLLÁSFOGLALÁS» ← ←   ELŐKÉSZÍTÉS » Fejlesztéspolitikai Irányító Testület  VÉGREHAJTÁS » Kormánybiztos  NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG ← ← ← Tervezési Operatív Bizottság Forrás: Bajnai Gordon: A fejlesztéspolitika új intézményrendszere, 2006. július 7.

 35. Nemzeti Fejlesztési Tanács Feladata: A kormány stratégiai, társadalmi tanácsadó testületeként értékeli és nyomon követi a fejlesztéspolitikai célok megvalósulását, javaslatot tehet a tervek módosítására a kormánynak. Elnökea miniszterelnök, alelnöke a FIT alelnöke, tagjai:a regionális fejlesztési tanácsok összesen 7 képviselője, a Gazdasági és Szociális Tanács által delegált 7 személy, a fejlesztéspolitika horizontális céljait képviselő, kiváló szakemberek közül a miniszterelnök által felkért 5 személy Felügyelete:A miniszterelnököt, és a kormányt a Parlament ellenőrzi. A képviselettel rendelkező érdekvédelmi és szakmai testületek tagjai aTanácsnak. Forrás: Bajnai Gordon: A fejlesztéspolitika új intézményrendszere, 2006. július 7.

 36. A Fejlesztéspolitikai Irányító Testület Feladata: Döntéselőkészítő és javaslat tevő testület. Véleményezi az egyes alternatívákat, ajánlásokat fogalmaz meg, koordinálja a döntéselőkészítést. Elnöke a miniszterelnök, alelnöke Magyar Bálint (Társadalmi megújulásért felelős), tagjai: Baja Ferenc (Közszolgáltatások fejlesztése), Burány Sándor (Gazdaság- és közlekedésfejlesztés), Kolber István (Területfejlesztés), Németh Imre (Környezet- és energiaügyi fejlesztés), Bajnai Gordon fejlesztéspolitikai kormánybiztos, állandó meghívottként az államreformért felelős kormánybiztos, Draskovics Tibor Felügyelete:A kormánybiztos az Országgyűlés illetékes szakbizottságának meghívására beszámol a testület tevékenységéről. Forrás: Bajnai Gordon: A fejlesztéspolitika új intézményrendszere, 2006. július 7.

 37. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Hivatal + Irányító hatóságok = Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Az öt irányító hatóságból 4 kerül az ügynökség szervezetébe (ROP, KIOP,GVOP, HEFOP).Az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság az Európai Bizottság által az új támogatási időszakra meghatározott elvek szerint marad a szaktárca, vagyis az FVM irányítása alatt. Az átalakítások hatása: Nagyobb hatékonyság; kisebb bürokrácia; átláthatóbb, rövidebb döntési út A korábbi NFH létszáma körülbelül 10%-kal csökken, az irányító hatóságokat az eddig azokat felügyelő tárcák már a létszámcsökkentés után adják át. Forrás: Bajnai Gordon: A fejlesztéspolitika új intézményrendszere, 2006. július 7.

 38. Az ÖTM 2007 második felében

 39. 2.2.3.1.b Területfejlesztés: szerepek, aktorok – a országos szint II. • A Kormány • Döntéseiben biztosítja a regionális politika érvényesülését • Összehangolja a területfejlesztési célokat, • Dönt a támogatások mértékéről, felhasználási szabályokról • Elősegíti a társulásokat, határmenti együttműködéseket • Információs rendszert működtet • Meghatározza a miniszterek feladatait, koordinál • EU Régiók Bizottságába nemzeti képviselőt jelöl • A szakminiszter • Koncepciókat javaslatokat készít, kiemelt térségek, országos és határon átnyúló tervekben közreműködik • Területfejlesztést szolgáló források decentralizációja • Jogszabály-előkészítés és végrehajtás, kistérségek lehat.

 40. 2.2.3.1.c Területfejlesztés: szerepek, aktorok – a országos szint III. • Az Országos Területfejlesztési Tanács • Feladat: közreműködik a területfejlesztéssel kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásában: • Részt vesz a politika kialakításában, végrehajtásában, véleményez, koordinál, értékel • Elnöke: a szakminiszter • Tagok: • Szavazati joggal: • regionális fejlesztési tanácsok elnökei, főpolgármester, 8 miniszter, országos gazdasági kamarák, OÉT munkaadói és munkavállalói képviselője • Tanácskozási joggal és konzultációs jogú tagok • Munkaszervezet: Országos Területfejlesztési H.

 41. 2.2.3.2 Területfejlesztés: szerepek, aktorok – a régiók szintje • Regionális Fejlesztési Tanács • Feladata: A régió fejlesztési koncepciója és programja kidolgozása, monitoring: önkormányzatok, dekók elképzelései, pályázatok, pénzügyi terv, gazdaságfejlesztés koordinációja • Forrásai: központi támogatások, pályázati források, tagok befizetése • Elnöke: • Tagok: • Szavazati joggal: megyei FT elnökei, a miniszter és további 10 képviselője, 3 kistérségi FT képviselő, megyei jogú városok polgármesterei, Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke,(KMR: Kormány képviselője, Főpolgármester, kerületek képviselői, 3 kistérségi FT képviselő) • Konzultációs és meghívott tagok • (Speciális) Térségi Fejlesztési Tanács • Feladat: megye vagy régióhatárokon átnyúló fejlesztések összehangolása • Elnöke: választott • Tagok: Szavazati joggal: megyei FT elnökei, regionális FT képviselője, 3 kistérségi FT képviselő, Kormány képviselője (Agglomeráció, Balaton esetén), egyéb felkért miniszterek és meghívott tagok • Balatoni, Budapesti Agglomeráció stb.

 42. 2.2.3.3 Területfejlesztés: szerepek, aktorok – megyei szint • A megyei önkormányzat • Véleményez, településekkel egyeztet, kötelező feladatait (oktatás stb.) összehangolja a területfejlesztési tervekkel • A megyei területfejlesztési tanácsok • Feladata: • A megyei területfejlesztési célok összehangolása (Kormány, kistérség, önkormányzatok, gazdasági szervezetek) • Dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök felosztásáról • Elnöke: Megyei Közgyűlés elnöke • Tagok: • Szavazati joggal: megyei jogú városok polgármesterei, a szakminiszter képviselője (speciális jogok: tárgyalt kérdések, más miniszterek felkérése), 3 kistérségi képviselő, FM Hivatal vezetője, Regionális Idegenforgalmi Bizottság képviselője • Konzultációs joggal: társadalmi szervezetek • Munkaszervezet: megyei önkormányzat hivatala

 43. 2.2.3.4 Területfejlesztés: szerepek, aktorok – a kistérségek szintje • A kistérségi fejlesztési tanácsok • Célja: • A kistérségben a területfejlesztési feladatok összehangolása, programok kialakítása, pályázatok készítése, • A megyei és a régiós terv, a kistérségből kiinduló pályázatok véleményezése, • Pénzügyi tervet készít, • Társadalmi-gazdasági-foglalkoztatási válság • Tagok: • Szavazati joggal: polgármesterek • Tanácskozási joggal: kamarák, megyei FT képv., munkaadók, munkavállalók, iparosok, kereskedők, társadalmi-civil szervezetek, megyei közig.hiv, MÁK ter.ig.képv. • Konzultációs joggal: … • Ahol többcélú kistérségi társulás működik az látja el a kistérségi fejlesztési tanács szerepét

 44. 2.2.3.5 A területfejlesztés pénzügyi eszközei • Központi eszközök • Költségvetési előirányzatok • Vállalkozásokat segítő kedvezmények • Kistérségi programokat segítő források • Területfejlesztést külön jogszabályok alapján segítő források • Gazdaság, foglalkoztatás, infrastruktúra fejlesztését szolgáló egyéb források • Minisztériumok költségvetésében területfejlesztést szolgáló források • Elkülönített pénzalapok területfejlesztést szolgáló programjai • Település- és területfejlesztést szolgáló cél- és címzett támogatások • Térségi eszközök • Éves költségvetésben területfejlesztési célokat szolgáló előirányzatok • Önkormányzati támogatások keretében infrastruktúra fejlesztést szolgáló kiegyenlítő források • Térség önkormányzatai számára átadott források, adókedvezmények • Regionális fejlesztési tanácsok hatáskörébe étadott források • Cél- és címzett támogatások meghatározott része • Céljellegű decentralizált források • Területfejlesztés egyéb eszközei • Területfejlesztési célú segélyek • Gazdasági stb szervezetek önkéntes hozzájárulásai

 45. 2.3 NFT • Célja: • Hosszú távú: életminőség javítása • Általános cél: egy főre jutó jövedelem növelése, elmaradás csökkentése • Intézkedések: • ROP: modernizáció, kohézió, foglalkoztatás • HEFOP: foglalkoztatás szintje, munkaerő versenyképessége • KIOP: környezeti állapot javítása, infrastruktúra fejlesztése • AVOP: mezőgazdasági modernizáció, hatékonyságnövelés • GVOP: gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott térségek, település-részek felzárkózása

 46. 2.4.1 Programozás • Helyzetértékelés • Célok, prioritások • Stratégia(i program) • (Operatív) program

 47. 2.4.2 A fejlesztési tervek hierarchiája, egymásra épülése

 48. 2.4.3 A programozás folyamata az Európa-terv II (NFT 2) esetében