Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
=x 2 +5 x +6 =x 2 -3 x -4 =x 2 -11 x + 30 PowerPoint Presentation
Download Presentation
=x 2 +5 x +6 =x 2 -3 x -4 =x 2 -11 x + 30

=x 2 +5 x +6 =x 2 -3 x -4 =x 2 -11 x + 30

101 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

=x 2 +5 x +6 =x 2 -3 x -4 =x 2 -11 x + 30

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 活动与探索: ①(x+2)(x+3) ②(x-4)(x+1) ③ (x-5)(x-6) (x+p)(x+q) =x2+5x+6 =x2-3x-4 =x2-11x+30 =x2+(p+q)x+pq

 2. 利用你发现的规律口答: ①(y+4)(y-2) ②(y-5)(y-3) ③(a-2)(a+5) ④(a+9)(a-9)

 3. 口答: (1)(P+1)2=(P+1)(P+1 )=. (2)(m+2)2=. (3) (P-1)2=(P-1)(P-1)=. (4)(m-2)2 =. p2+2p+1 m2+4m+4 p2-2p+1 m2-4m+4

 4. 完全平方公式

 5. (a+b)2= a2 +2ab+b2 (a-b)2= a2- 2ab+b2 完全平方公式: 两个数的和(或差)的平方,等于它们的平方和,加上(或减去)它们的积的2倍。

 6. 练一练 ①(x+6)2 ②(y-5)2 ③(-2x+5)2 ④(3x-7y)2 ⑥(2a2+3b)2 ⑦(4a2 - b2 )2 3 2 ⑤( 2 y ) x - 3 4 1 ⑧( - 2 2 x 2 y ) 2

 7. 想一想: ①29×31×(302+1) ②8.92 ③1992

 8. 探究: 如果x2+mx+4是一个完全平方式,求m的值.

 9. 你会了吗? 1、若a2+mab+b2是一个完全平方式,则m=______ 2、若x2+mxy+9y2是一个完全平方式,则m=______ 3、若4x2+mxy+9y2是一个完全平方式,则m=______

 10. 思考: (a+b)2与(-a-b)2相等吗? (a-b)2与(b-a)2相等吗? (a-b)2与a2-b2相等吗?

 11. 你会了吗? ①(-x-y)2 ②(-2a2+b)2

 12. 能力提升: 1、若a+b=5且ab=12,则 a2+b2=____ 2、若a2+b2=25且ab=12,则a+b=_____ 3、若 a2+b2+4a-6b+13=0求ab的值

 13. 通过这节课的学习 你学到了什么