1 / 21

Arbetsmarknadsutsikterna

Arbetsmarknadsutsikterna. V ä sternorrlands l ä n 2012 Anna-Lena Arvidsson Arbetsmarknadsanalytiker Analysavdelningen a nna-lena.arvidsson@arbetsformedlingen.se direktnr: 010-486 0797. Prognosperiod fram till 4:e kvartalet 2012. Tydlig avmattning i konjunkturen

meli
Télécharger la présentation

Arbetsmarknadsutsikterna

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Arbetsmarknadsutsikterna Västernorrlands län 2012 Anna-Lena Arvidsson Arbetsmarknadsanalytiker Analysavdelningen anna-lena.arvidsson@arbetsformedlingen.se direktnr: 010-486 0797

 2. Prognosperiod fram till 4:e kvartalet 2012 • Tydlig avmattning i konjunkturen • Sysselsättningen minskar • Rekryteringsproblem finns • Arbetskraften minskar • Arbetslösheten ökar • … och det finns utmaningar…

 3. Arbetsförmedlingens intervjuundersökningbygger på: • 12 500 intervjuer med arbetsgivare inom privat näringsliv i riket. Svarsfrekvens 76 procent. • 398 intervjuer med arbetsgivare inom privat näringsliv i Västernorrland. Svarsfrekvens 85 procent i Västernorrland. • Samt intervjuer med företrädare för offentliga verksamheter. • Arbetsförmedlare som ofta redan har en etablerad kontakt genomför intervjuer, oftast vid ett personligt möte.

 4. Hur träffsäkra är arbetsgivarna i sina bedömningar?

 5. Arbetsgivarnas bedömning om utfallet av marknadsutvecklingen senaste 6 månaderna vid intervjutillfällen vår och höst. Prognos till hösten 2011(nettotal)

 6. Förväntad marknadsutveckling (nettotal)

 7. Nyanmälda lediga platser Med varaktighet längre än tio dagar under perioden januari 1996 till oktober 2011

 8. Syselsättningsförändring

 9. Andel arbetsställen som upplevt arbetskraftsbrist vid rekrytering senaste sex månaderna(procent)

 10. Bristyrken Mjukvaru- och systemutvecklare IT-arkitekt Civil- och högskoleingenjörer Verkstadsmekaniker Grundutbildade sjuksköterskor Läkare Sjuksköterskor med specialistkompetens Tandläkare Revisorer Universitets- och högskolelärare Gymnasielärare i yrkesämnen

 11. Befolkningsutveckling 1968-2010Källa: SCB

 12. Arbetskraftsutbudet i Västernorrlands länDemografisk effekt 2009-2025Källa: SCB, Af

 13. Antal arbetslösa i utsatta grupper (personer som saknar gymnasiekompetens, personer med funktionsnedsättning, utomeuropeiskt födda, personer i åldrarna 55-64 år)

 14. Utmaningarna • Utsatta grupper allt större andel • Utbudet av arbetskraft • Utbud och efterfrågan av kompetens

 15. Sammanfattning i siffror genomsnitt för kvartal 4, 16-64 år

More Related