1 / 46

Virksomhetsrapport

Virksomhetsrapport. August 2013. Innhold. 1. Oppsummering. 2. Hovedmål. 3. Pasient. 4. Bemanning. 5. Aktivitet. 6. Økonomi. 7. Klinikker. Sammendrag. Hovedmål. 3. Pasient. Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 60 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp - avviklede.

meli
Télécharger la présentation

Virksomhetsrapport

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Virksomhetsrapport August 2013

 2. Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi 7. Klinikker

 3. Sammendrag

 4. Hovedmål

 5. 3. Pasient Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 60 dagerPasienter med og uten rett til helsehjelp - avviklede

 6. 3. Pasient Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 60 dagerPasienter med og uten rett til helsehjelp - avviklede Somatikk

 7. 3. Pasient Pasientene opplever ikke fristbrudd

 8. 3. Pasient Pasienter på venteliste Tall fra Cognos (HOD)

 9. 3. Pasient Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev

 10. 3. Pasient Prevalens av sykehusinfeksjoner

 11. 3. Pasient Andel korridorpasienter - somatikk

 12. 3. Pasient Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning for utredningtil vurdering av henvisningen er fullført. Datafangst foreløpig kun på STHF nivå

 13. 3. Pasient Antall henvisninger for utredning vurdert Datafangst foreløpig kun på STHF nivå

 14. 3. Kvalitet Åpne dokumenter i EPJ

 15. 4. Bemanning Bemanning denne periode

 16. 4. Bemanning Lønnskostnader - budsjettavvik hittil i år

 17. 4. Bemanning Lønnskostnader – budsjettavvik hittil i år .

 18. 4. Bemanning Innleiekostnader – budsjettavvik hittil i år

 19. 4. Bemanning Sykefravær Korttid - langtid og glidende 12 mnd gjennomsnitt

 20. 4. Bemanning Sykefravær – lang/kort

 21. 4. Bemanning Deltid denne periode – fast ansatte Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget

 22. 4. Bemanning AML brudd

 23. 5. Aktivitet DRG poeng«sørge for»(Uten biologiske)

 24. 5. Aktivitet Produktivitet - DRG, bemanning

 25. 5. Aktivitet DRG poeng utført i eget HF (eks. biologiske)

 26. 5. Aktivitet Aktivitet psykiatri

 27. 5. Aktivitet Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk(Alle tjenesteområder)

 28. 6. Økonomi Resultat foretak og klinikker

 29. Budsjett avvik pr. måned trend

 30. 6. Økonomi Budsjettavvik per klinikk

 31. 6. Økonomi Resultatregnskap

 32. 6. Økonomi Resultatregnskap

 33. 6. Økonomi Resultatregnskap

 34. 6. Økonomi Resultatregnskap

 35. 6. Økonomi Resultatregnskap

 36. 6. Økonomi Resultatregnskap

 37. 6. Økonomi Resultatregnskap

 38. 6. Økonomi Resultatregnskap

 39. 6. Økonomi Resultatregnskap

 40. 6. Økonomi Kontantstrøm

 41. 6. Økonomi Likviditet og investeringer

More Related