Download
yst vyyskuntatapaaminen 12 15 10 2004 miskolc lastensuojelu tampereella n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ystävyyskuntatapaaminen 12.-15.10.2004, Miskolc Lastensuojelu Tampereella PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ystävyyskuntatapaaminen 12.-15.10.2004, Miskolc Lastensuojelu Tampereella

Ystävyyskuntatapaaminen 12.-15.10.2004, Miskolc Lastensuojelu Tampereella

87 Views Download Presentation
Download Presentation

Ystävyyskuntatapaaminen 12.-15.10.2004, Miskolc Lastensuojelu Tampereella

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ystävyyskuntatapaaminen 12.-15.10.2004, MiskolcLastensuojelu Tampereella Päivi Juurinen, suunnittelija Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Hallintopalvelut

 2. Esityksen sisältö • suomalainen hyvinvointiyhteiskunta • lastensuojelu Tampereella • hanke-esimerkki • tulevaisuuden suunnitelmia ja haasteita

 3. Hyvinvointiyhteiskunta • Kansalaisten oikeudet, mm. • taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet • Päätoimijat • valtio ja kunnat • Rahoitus • verot, valtionosuudet ja maksut • Julkiset palvelut ja niiden tuottaminen • sosiaali- ja terveystoimi: julkinen sektori 80 % • sosiaali- ja terveystoimi: muut 20 %

 4. Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret 1995-2003, koko maa

 5. Tampereen kaupungin talousarvio 2004, toimintamenot Yhteensä938 milj. euroa

 6. Sosiaali- ja terveystoimen organisaatio Kokonaismenot vuonna 2004 yhteensä 517,1 milj. euroa

 7. Toiminnan järjestäminen Sosiaali- ja terveystoimion hallinnollisesti jaettu seitsemään tehtävä-alueeseen, jotka on edelleen jaettu yhteensä 39 vastuualueeseen. Perusterveydenhuollon, päivähoidon, perus-sosiaalityön ja kodinhoidon palvelut on järjestetty alueellisesti kolmella palvelualueella.

 8. Sosiaalityö • Sosiaalityön tehtäväalueelle kuuluvat • yleinen sosiaalityö • lastensuojelun sijaishuolto • raittius- ja päihdetyö • toimeentulotuki. • Sosiaalityö palvelee kuntalaisia erilaisissa elämän pulmatilanteissa, kuten toimeentulo-ongelmissa, lasten huolto- ja tapaamisasioissa, lastensuojelussa sekä päihdeongelmissa.

 9. Sosiaaliasemat • Alueelliset sosiaaliasemat • ensisijainen yhteydenottopaikka • lastensuojelupäivystys • Sosiaaliasema Sarvis • uudet toimeentuloasiakkaat • Sosiaaliasema Paussi • akuutit tilanteet virka-ajan ulkopuolella • Sosiaaliasema Satama • huostaanotettujen tai laitokseen sijoitettujen asiat

 10. Lastensuojelu Lastensuojelulaki (LsL 8 §): • avohuollon tukitoimet • huostaanotto • sijaishuolto • jälkihoito

 11. Avohuolto • suurin osa lastensuojelutyöstä on avohuoltoa • tarkoittaa avun tarpeen kartoitusta ja sen perusteella järjestettäviä avohuollon palveluita ja tukitoimia • perustuu keskusteluun, ohjaukseen ja neuvontaan sekä avohuollon tukitoimiin • tavoitteena turvata lapselle hyvät kasvuolot ja tukea vanhempia lapsen kasvatuksessa • lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle laaditaan huoltosuunnitelma

 12. Huostaanotto • viimesijainen ja lapsen ja perheen elämään voimakkaimmin vaikuttava keino turvata lapsen hyvinvointi • huoltajuus säilyy vanhemmilla, mutta lapsen asioissa heidän oikeutensa kapenevat • kiireellinen tai varsinainen huostaanotto • huostaanoton edellytykset: • Lapsen terveys ja kehitys vaarantuu uhkaavasti • Avohuollon tukitoimenpiteet eivät riitä • Sijaishuollon katsotaan olevan lapsen edun mukaista • voimassa toistaiseksi • asiakas siirtyy sosiaaliasema Sataman asiakkaaksi

 13. Huostaanotot 1997-2003

 14. Lasten sijaishuolto • huostaanotetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestäminen kodin ulkopuolella • perhehoito, laitoshoito tai muu tarkoituksenmukainen tapa

 15. Lastensuojelun sijaishuolto - - - - - - Asiakasohjaus Luotsissa työryhmä selvittää asiakkaan tarpeita, etsii sopivan palvelun ja varmistaa hoidon hoitosuunnitelman mukaisuuden Perhetukikeskukset Perhehoito sijaisperheessä Perhekodit ja ulkopuoliset lastensuojelulaitokset Sosiaaliasema Satama Jälkihuolto

 16. Jälkihuolto • huostaanotetulle sijaishuollon päättymisen jälkeen • vastaa sosiaaliasema Satama • jälkihuoltosuunnitelma • tarvittaessa tuetaan myös lastensuojelun avohuollon asiakkaana ollutta lasta ja perhettä • vastaa oman sosiaaliaseman sosiaalityöntekijä

 17. Seuranta ja yhteistyö • oma seuranta • valtakunnan tilastot • Viisikot/Kuusikot (kaupunkien välinen vertailuyhteistyö) • lapsipoliittinen ohjelma • lapsiasiamies • projektit ja muu yhteistyö

 18. Hanke-esimerkki Kädestä pitäen -hanke • moniammatillinen hanke • tavoitteena luoda varhaisen puuttumisen yhteistyömalli ja luoda uudenlaiset toimintatavat lasten pahoinpitely- ja seksuaalisen hyväksikäytön epäilytilanteissa • kaksi projektityöntekijää • jatkuu vuoden 2005 loppuun • osahankkeena Nopean puuttumisen perhetyö • kehitetään nopean puuttumisen mallia

 19. Tulevaisuuden haasteita • lastensuojelun tarve lisääntyy • lastensuojelun valtakunnallinen kehittämishanke • lastensuojelun paikalliset haasteet • organisaatiouudistus; • tilaaja-tuottajamalli ja prosessiorganisaatio • lasten ja nuorten kasvun tukemisen prosessi • strategian tavoitteet