1 / 26

REUNIÓ INFORMATIVA DE SEGON DE BATXILLERAT

REUNIÓ INFORMATIVA DE SEGON DE BATXILLERAT. CURS 2011-2012. ORDRE DEL DIA. Presentació Professorat i horari del grup Avaluacions Calendari Treball de recerca Acció tutorial Després del batxillerat Característiques del grup Precs i preguntes. 1. Presentació.

melora
Télécharger la présentation

REUNIÓ INFORMATIVA DE SEGON DE BATXILLERAT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. REUNIÓ INFORMATIVA DE SEGON DE BATXILLERAT CURS 2011-2012

 2. ORDRE DEL DIA • Presentació • Professorat i horari del grup • Avaluacions • Calendari • Treball de recerca • Acció tutorial • Després del batxillerat • Característiques del grup • Precs i preguntes

 3. 1. Presentació • Es tracta d’una reunió per donar una informació general del curs que esperem us pugui ser d’utilitat. • Les preguntes o dubtes de caire més personal les reserveu per tractar-les en les entrevistes individuals.

 4. 2.PROFESSORAT I HORARI

 5. 3. AVALUACIONS • Preavaluació: 26 d’octubre • 1ª avaluació: 12 de desembre • 2ª avaluació: 12 de març • 3ª avaluació: 28 de maig • Avaluació extraordinària: 20 de juny • Després de cada avaluació es lliuren les notes i cal tornar el resguard signat.

 6. 4. CALENDARI SETEMBRE 12 Inici de curs 28 Exàmens extraordinaris de matèries de primer OCTUBRE 12 festiu 26 Preavaluació 24 Lliurament del Treball de Recerca NOVEMBRE 31(lliure disposició I) i 1 festiu 3 i 4 Preparació i Exposició del Treball de Recerca DESEMBRE 2 Final de la 1ª avaluació 6, 8 festius i 9 (lliure disposició II) 9 Inici de la segona avaluació 12- 14 Primera avaluació 22 Lliurament de notes del 23 desembre al 6 gener :Vacances de Nadal

 7. GENER 9 Inici de les classes FEBRER 23 i 24 (lliure disposició III i IV) MARÇ 2 Final de la 2ª avaluació 30 Lliurament de notes ABRIL del 2 al 9 Vacances Setmana Santa 27 Avaluació de matèries pendents de 1er de batxillerat 30 (lliure disposició V) MAIG 1 festiu 20 Final 3ª avaluació Del 22 al 25 exàmens de recuperació 28 Avaluació final. Inici classes de PAU 31 inici classes preparació de les PAU JUNY 12,13 i14 exàmens de PAU Del 18 al 20 Exàmens extraordinaris

 8. 5. El TREBALL DE RECERCA El treball de recerca consisteix en desenvolupar una petita investigació, on cal que apliquin els conceptes i procediments adquirits al llarg del batxillerat, sobre un tema determinat. Es comença al final de primer curs perquè s’hi dediqui bona part de l’estiu ,i en aquests moments ha d’estar pràcticament acabat ,doncs la presentació és el 4 de novembre. Dels 62 crèdits que s’han de cursar al llarg del batxillerat, el treball de recerca n’equival a 2. És imprescindible realitzar-lo i aprovar-lo. Representa el 10% de la nota final de batxillerat. L'elecció del tema del treball es pot fer bé segons els interessos, preferències i motivacions personals, o bé triar un treball dels presentats pels departaments didàctics. Cada alumne té assignat un professor/tutor encarregat de dirigir el corresponent treball.

 9. L’objectiu principal de la tutoria de segonésl’orientació acadèmica i laboral. Tutoria de grup La tutoria individual amb l’alumne/a La tutoria amb la família. Hora de visita: els divendres ,a les 10.10 6. L’ACCIÓ TUTORIAL

 10. 7. DESPRÉS DEL BATXILLERAT • Accés als CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR. El batxillerat possibilita l'accés als cicles formatius de grau superior d'una manera automàtica, sense prova especial. Tanmateix, si hi ha més demanda que oferta, per accedir a determinats cicles tenen prioritat els alumnes que hagin cursat una modalitat de batxillerat determinada. • Accés als ESTUDIS UNIVERSITARIS. Mitjançant les proves d'accés a la universitat (PAU). El curs passat es van instaurar les noves PAU que permet amb una estructura més flexible que cada estudiant es pugui fer el seu propi disseny en funció de la carrera que desitja fer.

 11. CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR • Portal del departament sobre cicles formatius

 12. PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT • Cada estudiant defineix la seva pròpia opció d’examen • La modalitat de batxillerat no condiciona • Les matèries de què s’examinen vinculen al grau universitari que volen estudiar

 13. ESTRUCTURA DE LES PAU • FASE GENERAL (obligatòria) S’obté la nota base d’accés • FASE ESPECÍFICA (opcional) La nota s’afegeix com a un complement a la nota de la FASE GENERAL • Durada: 1.30 h per a cada exercici amb un descans de 45minuts entre cadascun

 14. FASE GENERAL • Consta de 5 proves • Llengua catalana i literatura • Llengua castellana i literatura • Llengua estrangera • Història/Filosofia • Matèria de modalitat triada per l’estudiant • Qualificació: mitjana aritmètica de les 5 proves

 15. SUPERACIÓ DE LES PAU • La mitjana aritmètica dels exercicis de la FG ≥ 4 • La nota ha de ser ≥ 5 com a resultat de la mitjana ponderada de: • Té validesa indefinida 60% nota mitjana de batxillerat 40% de la nota de la fase general

 16. FASE ESPECÍFICA • No té un nombre fix d’exercicis (1,2 o 3) • Poden triar qualsevol matèria de modalitat (diferent de la triada a la FG) • Qualificació per matèria: matèria superada amb nota ≥ 5

 17. NOTA D’ADMISSIÓ S’incorporen, si s’escau, les notes de la Fase Específica

 18. Admissió amb nota ponderada

 19. PONDERACIONS • taula de ponderacions 2012 (web) • Taula de ponderacions 2012 (local)

 20. PREFERÈNCIA D’ADMISSIÓ

 21. NOTES DE TALL • notes de tall a Espanya (web) • Notes de tall a Catalunya 2011 (local)

 22. Exemples d’admissió Cristina - Belles Arts

 23. Hèctor - ADE

 24. EXEMPLE segons branca escollida

 25. Més informació PAU Per a una informaciómés detallada ,visiteu:PAU. http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/acces/vies/pau/index.html

 26. 8. EL GRUP • 28 alumnes dels quals • 14 amb 1 o 2 matèries pendents de primer • 2 repetidors • Manca disciplina de treball personal • Hàbits assolits • Cohessionat • Més motivats per les matèries de lletres

More Related