Polskie prawo zamówień publicznych - PowerPoint PPT Presentation

polskie prawo zam wie publicznych n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Polskie prawo zamówień publicznych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Polskie prawo zamówień publicznych

play fullscreen
1 / 73
Polskie prawo zamówień publicznych
141 Views
Download Presentation
melva
Download Presentation

Polskie prawo zamówień publicznych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Polskie prawo zamówień publicznych Ustawa z 29 stycznia 2004 www.uzp.gov.pl www.erdf.edu.pl

 2. Dział I Przepisy ogólne • Rozdział 1 Przedmiot regulacji • Art.1 Treść ustawy • rodzaje procedur udzielania zamówień publicznych • środki ochrony prawnej w procedurze zamówień publicznych • kontrola udzielania zamówień publicznych • organy właściwe WWW.ERDF.EDU.PL

 3. Dział I Przepisy ogólne • Rozdział 1 Przedmiot regulacji • Art. 2 Definicje pojęć • cena • dostawy • kierownik zamawiającego • koncesja na roboty budowlane • najkorzystniejsza oferta • oferta częściowa, oferta wariantowa • roboty budowlane • zamówienia publiczne, środki publiczne • usługi • wykonawca, zamawiający WWW.ERDF.EDU.PL

 4. Dział I Przepisy ogólne • Rozdział 1 Przedmiot regulacji • Art.3 Zastosowanie przez następujące instytucje • Jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych • Inne, niż określone w punkcie 1 jednostki publiczne • Osoby prawne działające w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym (np. zakłady komunalne) • Podmioty, których zmówienia na świadczenia udzielane są zgodnie z art. 122 ustawy (transport publiczny, publiczne sieci telekomunikacyjne, zaopatrzenie w wodę, energię, gaz i ciepło, zarządzanie portami lotniczymi, morskimi i śródlądowymi itd.) • Instytucje, których zlecenia finansowane są w ponad 50% ze środków publicznych • Instytucje, które przydzielają koncesje na roboty budowlane w zakresie udzielania zamówienia • „Uregulowanie zbiorcze”:wszystkie inne instytucje, w których udzielanie zamówień wymaga zastosowania prawa zamówień publicznych. WWW.ERDF.EDU.PL

 5. Dział I Przepisy ogólne • Rozdział 1 Przedmiot regulacji • Art. 4 Ustawy nie stosuje się do… • 1.Zamówień o wartości poniżej 6.000 EURO (zamówienie z wolnej ręki) • 2. Procedur organizacji międzynarodowych/ instytucji finansowych pod określonymi warunkami • 3. Umów pomiędzy Rządem RP i rządami krajów członkowskich NATO w zakresie wojskowym • 4. Międzynarodowych umów RP • 5. Zamówień Narodowego Banku Polskiego • Zamówień usług arbitrażowych lub pojednawczych, telekomunikacyjnych świadczonych droga satelitarną, usług telefonicznych, teleksowych i radiotelefonicznych, zamówienia w zakresie uzbrojenia. WWW.ERDF.EDU.PL

 6. Dział I Przepisy ogólne • Rozdział 1 Przedmiot regulacji • Art. 4 Ustawy nie stosuje się do… • Usług w zakresie badań i rozwoju (pod określonymi warunkami) • Zakupu praw transmisji programów radiowych, telewizyjnych, zakupu czasu antenowego • Nabycia własności i innych praw do nieruchomości • Usług finansowych związanych z emisją, obrotem i transferem papierów wartościowych • Umów z zakresu prawa pracy i zamówień objętych tajemnica państwową lub z powodów bezpieczeństwa kraju • Przyznawania dotacji ze środków publicznych. WWW.ERDF.EDU.PL

 7. Dział I Przepisy ogólne • Rozdział 1 Przedmiot regulacji • Art. 5 - 6Uregulowania specjalne: Powiązanie zamówień • częściowych w jednym przetargu • Obowiązuje dla obszarów ... • ochrony osób i mienia (bez konwojowania pieniędzy i kosztowności), społecznych i zdrowia, hotelarstwa, restauracji, transportu szynowego, morskiego i śródlądowego, prawniczych, doradztwa personalnego, szkoleń, kultury, sportu i rekreacji, usług detektywistycznych. • zamawiający może nie stosować pełnych procedur zamówień, musi jednak na • zmienioną procedurę otrzymać zatwierdzenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. • jeżeli jednak zamówienie zawiera tylko części objęte uproszczeniem, stosuje się • przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartość jest największa. • Łączenie zamówień innego rodzaju z objętymi uproszczeniem w celu obejścia • przepisów regulujących udzielanie zamówienia jest zabronione!!! WWW.ERDF.EDU.PL

 8. Dział I Przepisy ogólne • Rozdział 1 Przedmiot regulacji • Art. 5 - 6Uregulowania specjalne:Powiązanie zamówień • częściowych w jednym przetargu • Kontynuacja slajdu 7 ... • przy powiązaniu dostaw i usług lub robót budowlanych i usług w zamówieniu należy • stosować przepisy odnoszące się do tego przedmiotu zamówienia, którego • wartościowy udział jest największy. • przy powiązaniu dostaw i montażu dostarczonych rzeczy należy stosować przepisy • dotyczące dostaw. • przy powiązaniu robót budowlanych i koniecznych dostaw materiałów należy • stosować przepisy dotyczące robót budowlanych. WWW.ERDF.EDU.PL

 9. Dział I Przepisy ogólne • Rozdział2Zasady udzielania zamówień • Art. 7 – 10 Procedury udzielania zamówień • Zapewnienie przejrzystości i zasady równego traktowania przez procedurę. • Przygotowanie i przeprowadzenie przez niezależne i obiektywnie oceniające osoby. • Udzielanie zamówień tylko przedsiębiorstwom spełniającym wymogi ustawy postępowanie należy prowadzić jawnie ! • Ograniczenia dostępu do informacji o postępowaniu są dopuszczalne jedynie w przypadkach określonych w ustawie. • Zachowanie formy pisemnej (wyjątki reguluje ustawa) • Postępowanie w języku polskim; w uzasadnionych wyjątkowych przypadkach może być dopuszczony udział w języku używanym w handlu międzynarodowym. • Podstawowe tryby udzielania zamówień: przetarg nieograniczony i ograniczony, negocjacje z i bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę lub aukcja elektroniczna (tylko w przypadkach określonych w ustawie). WWW.ERDF.EDU.PL

 10. Dział I Przepisy ogólne • Rozdział 3Ogłoszenia • Art. 11 – 13 • Ogłoszenia należy przekazywać Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych i Urzędowi Oficjalnych Publikacji WE (jeśli wymagane obowiązuje zamówienie unijne) w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną (strona internetowa UZP - formularz). • Forma i wzór ogłoszenia zostaną ustalone przez Prezesa Rady Ministrów w formie rozporządzenia. • Publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych następuje w terminie 10 dni od dnia doręczenia informacji Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. WWW.ERDF.EDU.PL

 11. Dział I Przepisy ogólne • Rozdział 3Ogłoszenia • Art. 11 – 13 • Ewentualne konieczne sprostowania ogłoszeń następują z inicjatywy Prezesa UZP lub na wniosek zamawiającego – publikacja także w terminie 10 dni. • Zamawiający jest zobowiązany udowodnić przekazanie ogłoszenia, tak więc dowody nadania powinny być bezpiecznie przechowywane !!! • W celu ogłoszenia dużych zamówień (> 750.000 EUR lub w przypadku robót budowlanych > 5,0 mln. EUR) zamawiający dostarczają Prezesowi UZP i Urzędowi Oficjalnych Publikacji WE raz w roku plan na następne 12 miesięcy. WWW.ERDF.EDU.PL

 12. Dział IIPostępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 1 Zamawiający i wykonawcy • Art. 14 – 16 Zasady • Wszystkie czynności następują zgodnie z Kodeksem Cywilnym z 23 kwietnia 1964 (Dz. U.nr 16, Poz. 93 za zmianami), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. • Zamawiający może powierzyć przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania osobom trzecim. Działają one Vjako pełnomocnicy zamawiającego. • Zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia. Wyznaczają zamawiającego, który w imieniu wszystkich przeprowadza postępowanie. • Prezes Rady Ministrów może wyznaczyć w drodze zarządzenia spośród podległych mu jednostek jednostkę odpowiedzialną centralnie za przeprowadzanie postępowania na rzecz tych jednostek. • To samo może ustalić minister kierujący działem administracji rządowej. • Regionalne i terytorialne samorządy mogą taką decyzję podjąć poprzez swoje organy wykonawcze. WWW.ERDF.EDU.PL

 13. Dział IIPostępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 1 Zamawiający i wykonawcy • Art. 17 Wyłączone osoby (zamawiający) • Z przygotowania i przeprowadzenia postępowania wyłączone są osoby, które… • ubiegają się o udzielenie tego zamówienia, • są w związku małżeńskim i/lub powinowatymi (pokrewnymi) 1 i 2 stopnia potencjalnych • oferentów, • są związane z potencjalnymi oferentami przez adopcję, opiekę i kuratelę, • lub są w inny sposób związane z możliwymi oferentami, przez co wątpliwa może być • bezstronność tych osób. WWW.ERDF.EDU.PL

 14. Dział IIPostępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 1 Zamawiający i wykonawcy • Art. 17 Wyłączone osoby (zamawiający) • Z przygotowania i przeprowadzenia postępowania wyłączone są osoby, które… • przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z • potencjalnym oferentem lub były członkami organów nadzorczych i zarządzających. • w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia zostały skazane za przestępstwo w celu • osiągnięcia korzyści majątkowych. • Wszystkie uczestniczące osoby składają pisemne oświadczenia, że żadna z wymienionych okoliczności nie zaistniała. • Jeśli po fakcie okaże się, że wśród uczestniczących osób zaistniała okoliczność wykluczająca, postępowanie musi być odpowiednio powtórzone (z wyjątkiem otwarcia ofert). WWW.ERDF.EDU.PL

 15. Dział IIPostępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 1 Zamawiający i wykonawcy • Art. 18 – 21 Odpowiedzialność za postępowanie • Za postępowanie odpowiedzialny jest kierownik zamawiającego. Może on zadania związane z • postępowaniem delegować swoim pracownikom. • Powołuje on jako zespół pomocniczy w celu sprawdzania spełnienia warunków udziału komisję • składającą się z co najmniej 3 członków (wyjąwszy zamówienia < 60.000 EUR). • Komisja może wystąpić z wnioskiem do kierownika o unieważnienie postępowania. • Kierownik określa organizację, skład, sposób prac i obowiązki komisji. • W razie potrzeby kierownik może sam lub na wniosek komisji powołać biegłych. WWW.ERDF.EDU.PL

 16. Dział IIPostępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 1 Zamawiający i wykonawcy • Art. 22 i 23 Możliwi wykonawcy • Warunki udziału muszą być tak ustalone przez zamawiającego, by była możliwa sprawiedliwa konkurencja – żadnego wypaczania zasad konkurencji ! • Wykonawcy mogą być przedsiębiorstwem,które - posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonych czynności, o ile takie są wymagane • - dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniami i potencjałem technicznym a także personelem • zdolnym do wykonania zamówienia • - znajduje się w ekonomicznej i finansowej sytuacji umożliwiającej wykonanie zamówienia • - nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. • przedsiębiorstwa mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie (wspólnoty wykonawców – powołanie pełnomocnika) WWW.ERDF.EDU.PL

 17. Dział IIPostępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 1 Zamawiający i wykonawcy • Art. 24Osoby wykluczone (wykonawcy) • ... reguluje, jakie przedsiębiorstwa, osoby cywilne i prawne, spółki są wykluczone jako oferenci, np. przedsiębiorstwa, które: • w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania odpowiadają za niewykonanie lub • nienależyte wykonanie zamówienia. • w stosunku do których otwarto likwidację • zlegają z płatnościami podatków, opłat dlub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne • spółki, osoby fizyczne i prawne, które zostały skazane za przestępstwa w zakresie prawa • zamówień publicznych lub gospodarczego lub inne popełnione w celu uzyskania korzyści • majątkowych • uczestniczyły lub uczestniczą w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowania o udzielenie • zamówienia. WWW.ERDF.EDU.PL

 18. Dział IIPostępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 1 Zamawiający i wykonawcy • Art. 25 – 26 Dowód spełnienia warunków uczestnictwa • Zamawiający może domagać się od wykonawców jedynie dokumentów wskazanych w ogłoszeniu. • W przypadku zamówień > 60.000 EUR konieczne jest udowodnienie spełnienia warunków • uczestnictwa poprzez przedłożenie odpowiednich dokumentów przez wykonawcę; w przypadku • zamówień < 60.000 EUR zamawiający może także tego wymagać. • Jeśli kompletne dokumenty nie zostały na czas dostarczone, zamawiający może ustalić termin do • uzupełnienia tych dokumentów, jeżeli ich nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem • postępowania. • Prezes Rady Ministrów określi w drodze rozrządzenia rodzaje dokumentów potwierdzających • spełnianie warunków uczestnictwa, jakich może żądać zamawiający. WWW.ERDF.EDU.PL

 19. Dział IIPostępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 1 Zamawiający i wykonawcy • Art. 27 i 28 Dostarczanie dokumentów • W postępowaniach> 60.000 EUR wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje • zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Za pomocą teleksu, telefaksu, lub drogą • elektroniczną o ile ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie • potwierdzona pisemnie. • W postępowaniach< 60.000 EUR zamawiający decyduje, czy oświadczenia, wnioski, • zawiadomienia i informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem czy też drogą • elektroniczną, co jednak nie może ograniczać konkurencji. • W przypadku przekazywania faksem lub drogą elektroniczną nadawca może żądać od drugiej • strony niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania. WWW.ERDF.EDU.PL

 20. Dział IIPostępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 2 Przygotowanie postępowania • Art. 29-30 Opis przedmiotu zamówienia • Jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia za pomocą cech technicznych i • jakościowych przy przestrzeganiu europejskich norm zharmonizowanych. • Przy braku można zastosować polskie normy według ustalonych zaleceń. • Zamawiający może odstąpić od zastosowania europejskich norm zharmonizowanych i polskich • norm w sytuacjach wyliczonych w ustawie. • Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednie nazwy i kody. • Uwzględnienie wszystkich wymogów i okoliczności, które mają wpływ na sporządzenie oferty. • Zapewnienie uczciwej konkurencji. • Żadnych wskazań na określone znaki towarowe, patenty lub pochodzenie artykułów – jeśli nie do • uniknięcia powiązać z określeniami „lub równoważne” albo „lub porównywalne”. WWW.ERDF.EDU.PL

 21. Dział IIPostępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 2 Przygotowanie postępowania • Art. 31 Opis zamówień na roboty budowlane • ... za pomocą dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót • budowlanych • ... w rozumieniu ustawy z 07.07.1994 (Prawo budowlane) za pomocą programu funkcjonalno- • użytkowego dla zadań budowlanych • Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej • określi w drodze rozporządzenia zakres i formę dokumentacji projektowej, specyfikacji • technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i programu funkcjonalno-użytkowego. WWW.ERDF.EDU.PL

 22. Dział IIPostępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 2 Przygotowanie postępowania • Art. 32 i 33 Ustalenie wartości zamówienia • Wartość zamówienia = wynagrodzenie wykonawcy bez podatku VAT • Niedopuszczalne dzielenie lub zaniżanie wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. • Przewidywane zamówienia uzupełniające należy ich wartość uwzględnić przy ustalaniu wartości zamówienia. • Przy dopuszczaniu ofert częściowych lub udzielaniu zamówienia w częściach wartością zamówienia jest łączna • wartość poszczególnych części zamówienia. • Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie kosztorysu inwestorskiego ustalonego na • etapie sporządzania dokumentacji projektowej lub na podstawie planowanych kosztów budowlanych określonych • w programie funkcjonalno-użytkowym (włącznie z kosztami projektowymi i wykonawstwem) • Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi w drodze • rozporządzenia metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego i planowanych kosztów prac • projektowych i robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. WWW.ERDF.EDU.PL

 23. Dział IIPostępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 2 Przygotowanie postępowania • Art. 34 i 35 Ustalenie wartości zamówienia na usługi i dostawy • W przypadku powtarzających się okresowo zamówieńustala się łączną wartość tej samej kategorii usług lub • dostaw, które • a) zostały udzielone w terminie ostatnich 12 miesięcy lub poprzednim roku budżetowym albo • b) mają być udzielone w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie (jeśli zamówienie ma trwać • dłużej niż 12 miesięcy • ... z uwzględnieniem zmian ilościowych i prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług. • Wybór podstawy ustalenia wartości nie może być dokonany w celu uniknięcia przepisów ustawy. • W przypadku udzielania zamówienia na czas nieokreślony, podstawą ustalenia wartości jest okres 48 miesięcy wykonywania • zamówienia. • Jeżeli zamówienie przewiduje prawo opcji, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres • zamówienia. • Ustalenie wartości zamówienia nie może być dokonane wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania; w • przypadku robót budowlanych wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania (możliwość aktualizacji w • uzasadnionych przypadkach). • Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata ustali w drodze rozporządzenia średni kurs złotego w stosunku do EURO • jako podstawę przeliczania wartości zamówień. WWW.ERDF.EDU.PL

 24. Dział IIPostępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 2 Przygotowanie postępowania • Art. 36 Minimalna zawartość specyfikacji warunków zamówienia • Nazwa i adres zamawiającego • Tryb udzielenia zamówienia • Opis przedmiotu zamówienia (części zamówienia, jeśli przewidziane) • Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających • Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych i ich minimalne warunki, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie • Termin wykonania zamówienia • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków • Informacja o oświadczeniach i dokumentach w celu potwierdzenia spełnienia warunków uczestnictwa • Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów (adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza komunikację droga elektroniczną) • Osoby uprawnione do porozumiewania z wykonawcami WWW.ERDF.EDU.PL

 25. Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 2 Przygotowanie postępowania • Art. 36 Minimalna zawartość specyfikacji warunków zamówienia • Wymagania dotyczące wadium • Opis rodzaju i sposobu przygotowywania ofert; termin związania ofertą • Miejsce i termin składania i otwarcia ofert • Opis sposobu obliczenia ceny • Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą • Opis kryteriów wyboru • Informacje o formalnościach związanych z udzieleniem zamówienia i zawarciem umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego • Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy • Istotne postanowienia w treści umowy, ogólne warunki umowy (wzór umowy) • Pouczenie o środach ochrony prawnej • Poza tym zamawiający może wskazać, że podwykonawcy są dopuszczeni i żądać wskazania, które części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom. • W przypadku zamówień do 60.000 EUR specyfikacja może nie zawierać niektórych informacji (por. art. 36 ust. 1pkt. 12,17,19 i 20) WWW.ERDF.EDU.PL

 26. Dział IIPostępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 2 Przygotowanie postępowania • Art. 37 i 38 Udostępnianie specyfikacji • Specyfikacja udostępniana jest nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym. • Na prośby zainteresowanych o wyjaśnienie treści specyfikacji zamawiający musi odpowiedzieć, chyba że • zapytanie wpłynęło mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. • Zamawiający przekazuje treść zapytania i wyjaśnienia równocześnie wszystkim zainteresowanym, którym • doręczono specyfikację (bez ujawnienia źródła zapytania). • Zapytania mogą być zbierane w celu przeprowadzenia spotkania w celu ich wyjaśnienia ze wszystkimi • zainteresowanymi, którym przesłano specyfikację. • W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmodyfikować specyfikację warunków • udzielenia zamówienia, którą należy przekazać wszystkim zainteresowanym (żadnych zmian warunków • udziału i kryteriów oceny). • Termin składania ofert może być przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian po modyfikacji • specyfikacji – wszyscy zainteresowani muszą być niezwłocznie poinformowani. • W przypadku robót budowlanych > 5.000.000 EUR i dostaw / usług > 130.000 EUR czas niezbędny do • wprowadzenia zmian wynosi co najmniej 7 dni. WWW.ERDF.EDU.PL

 27. Dział IIPostępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień • Oddział 1 Przetarg nieograniczony • Art. 39 Definicja Tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. WWW.ERDF.EDU.PL

 28. Dział IIPostępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień • Oddział 1 Przetarg nieograniczony • Art. 40 Wszczęcie postępowania przez zamieszczenieogłoszenia • Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego przez zamieszczenie ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na własnej stronie internetowej. • Zamówienia > 60.000 EUR – przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych • Zamówienia na roboty budowlane > 5.000.000 EUR ana zamówienia na dostawy / usługi > 130.000 EUR: równocześnie przekazanie Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. • Roboty budowlane > 10.000.000 EUR azamówienia na dostawy / usługi > 5.000.000 EUR: umieszczenie ogłoszenia w ogólnopolskim dzienniku lub czasopiśmie WWW.ERDF.EDU.PL

 29. Dział IIPostępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień • Oddział 1 Przetarg nieograniczony • Art. 40 Wszczęcie postępowania przez zamieszczenieogłoszenia • Ogłoszenie o zamówieniu • ... może zostać opublikowane lub zamieszczone dopiero po przekazaniu Prezesowi UZP i – jeśli konieczne - Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, • ... nie może zawierać innych informacji niż przekazane Prezesowi UZP i Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, • ...musi zawierać informację o dniu jego przekazania do wymienionych wyżej instytucji. WWW.ERDF.EDU.PL

 30. Dział IIPostępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień • Oddział 1 Przetarg nieograniczony • Art. 41 i 42 Treść ogłoszenia • Nazwa i siedziba zamawiającego • Określenie trybu zamówienia • Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jej cenę jeżeli udostępnienie jest odpłatne • Opis przedmiotu, zakresu (wielkości) zamówienia, możliwości składania ofert częściowych • Możliwość złożenia oferty wariantowej • Termin wykonania zamówienia • Warunki udziału w postępowaniu; opis dokonywania oceny ich spełniania WWW.ERDF.EDU.PL

 31. Dział IIPostępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień • Oddział 1 Przetarg nieograniczony • Art. 41 i 42 Treść ogłoszenia • Informacja na temat wadium • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie • Miejsce i termin składania i otwierania ofert • Termin związania ofertą • Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamawiający musi przekazać zainteresowanemu nie później niż 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie. • Cena może pokrywać jedynie koszty druku oraz przekazania. WWW.ERDF.EDU.PL

 32. Dział IIPostępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień • Oddział 1 Przetarg nieograniczony • Art. 43 i 44 Terminy składania ofert • Złożenie oferty + oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu • Na żądanie dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. WWW.ERDF.EDU.PL

 33. Dział IIPostępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień • Oddział 1 Przetarg nieograniczony • Art. 45 Wniesienie wadium • Wartość zamówienia> 60.000 EUR: zamawiający musi żądać od wykonawców wniesienia wadium (0,5 – 3,0 % wartości zamówienia). • Wartość zamówienia < 60.000 EUR: zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium. • Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. • Przy dopuszczonych ofertach częściowych – wadium dla każdej części • Wadium może być wnoszone w postaci pieniężnej, poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczeń podmiotów na podstawie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art.6bust. 5pkt. 2) • Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego i tam przechowywane. WWW.ERDF.EDU.PL

 34. Dział IIPostępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień • Oddział 1 Przetarg nieograniczony • Art. 46 Zwrot wadium • Zamawiający zwraca wadium niezwłoczni, gdy • ... upłynął termin związania ofertą • ... zawarto umowę w sprawie wykonania zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie • ... postępowanie o udzielenie zamówienia unieważniono, rozstrzygnięto ostatecznie protesty lub upłynął • termin ich wnoszenia • Na wniosek wykonawcy, gdy • ... wycofał on swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert • ... został wykluczony z postępowania • ... jego oferta została odrzucona. • Wniosek o zwrot wadium oznacza równocześnie rezygnację z prawa do wniesienia protestu. • Zwrot wadium w formie pieniężnej pomniejszony jest o koszty bankowe a powiększony o odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego. WWW.ERDF.EDU.PL

 35. Dział IIPostępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień • Oddział 1 Przetarg nieograniczony • Art. 46 Zatrzymanie wadium • Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca • ... odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach • określonych w ofercie • ... nie wniósł wymaganego zabezpieczenia • ... zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn • leżących po stronie wykonawcy. WWW.ERDF.EDU.PL

 36. Dział IIPostępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień • Oddział 2 Przetarg ograniczony • Art. 47 Definicja Tryb zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu. Oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert. WWW.ERDF.EDU.PL

 37. Dział IIPostępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień • Oddział 2 Przetarg ograniczony • Art. 48 Ogłoszenie i jego treść • Wszczęcie postępowania następuje analogicznie do przetargu nieograniczonego (artykuł 40). • Ogłoszenie zawiera co najmniej: • Nazwę i adres zamawiającego • Określenie trybu zamówienia • Opis przedmiotu zamówienia; możliwość ofert częściowych i wariantowych • Termin wykonania zamówienia • Warunki udziału w postępowaniu; informację o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału; sposób dokonywania oceny • Liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do złożenia oferty • Informację na temat wadium • Kryteria oceny i ich znaczenie • Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu WWW.ERDF.EDU.PL

 38. Dział IIPostępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień • Oddział 2 Przetarg ograniczony • Art. 49 i 50 Terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału • Możliwe skrócenie terminu 2 i 3 do 15 dni w przypadku pilnej potrzeby udzielenia zamówienia. • Złożenie wniosku + oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu • Na żądanie należy przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków. WWW.ERDF.EDU.PL

 39. Dział IIPostępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień • Oddział 2 Przetarg ograniczony • Art. 51 Zaproszenie do składania ofert • Zamawiający zaprasza 5 – 20 dopuszczonych przedsiębiorstw do złożenia ofert i zapewnia konkurencję. • Jeżeli liczba wykonawców, spełniających warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do złożenia ofert wykonawców, którzy otrzymali najwyższą ocenę spełniania tych warunków. • Jeżeli liczba wykonawców, spełniających warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki. • Wraz z zaproszeniem do składania ofert przekazywana jest wykonawcy specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz dzień i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 47. WWW.ERDF.EDU.PL

 40. Dział IIPostępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień • Oddział 2 Przetarg ograniczony • Art. 52 i 53 Terminy składania ofert – wadium • w przypadku 2 : możliwe skrócenie terminu do 26 dni, jeśli informacja o zamówieniu została zawarta we • wstępnym ogłoszeniu informacyjnym o zamówieniach publicznych planowanych w terminie 12 miesięcy. • Ogłoszenie informacyjne musi być przekazane Prezesowi UZP i ew. także Urzędowi Oficjalnych Publikacji Europejskich co najmniej na 52 dni przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu. • tak jak przy przetargach nieograniczonych należy wnieść wadium. WWW.ERDF.EDU.PL

 41. Dział IIPostępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień • Oddział 3 Negocjacje z ogłoszeniem • Art. 54 Definicja Tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. WWW.ERDF.EDU.PL

 42. Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień • Oddział 3 Negocjacje z ogłoszeniem • Art. 55 Warunki zastosowania procedury • W przetargu nieograniczonym lub ograniczonym nie złożono żadnych ofert lub wszystkie oferty zostały odrzucone a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. • Charakter przedmiotu zamówienia lub związane z nim ryzyko uniemożliwia wcześniejsze dokonanie ich wyceny. • Nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych usług tak, by umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty. • Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane prowadzone wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju. • Wartość zamówienia wynosi < 60.000 EUR. • W przypadku robót budowlanych > 10.000.000 EUR i dostaw/usług > 5.000.000 EUR - konieczna zgoda Prezesa UZP (decyzja administracyjna). WWW.ERDF.EDU.PL

 43. Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień • Oddział 3 Negocjacje z ogłoszeniem • Art. 56 Wszczęcie postępowania przez ogłoszenie Wszczęcie postępowania następuje jak w przypadku przetargu nieograniczonego (artykuł 40). Zawartość ogłoszenia: • Nazwa i siedziba zamawiającego • Tryb zamówienia • Opis przedmiotu zamówienia, informacja o możliwości ofert częściowych i wariantowych • Termin wykonania zamówienia • Warunki udziału w postępowaniu; informacja o oświadczeniach i dokumentach w celu udokumentowania; rodzaj i sposób dokonywania oceny; miejsce i czas składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach (składanie wniosku zgodnie z art. 49 i 50 – jak w przetargu ograniczonym) • Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji • Informacja na temat wadium i kryteriach wyboru oraz ich znaczeniu WWW.ERDF.EDU.PL

 44. Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień • Oddział 3 Negocjacje z ogłoszeniem • Art. 57 Zaproszenie do negocjacji • Zamawiający zapewnia konkurencję – uczestniczy co najmniej 5 wykonawców. • W przypadku zamówień > 10.000.000 EUR i dostaw/usług > 5.000.000 EUR co najmniej 7 wykonawców – informacja w ogłoszeniu • Jeżeli liczba wykonawców, spełniających warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do złożenia ofert wykonawców, którzy otrzymali najwyższą ocenę spełniania tych warunków. • Jeżeli liczba wykonawców, spełniających warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki. • Wraz zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia (zasada równego traktowania!). • Negocjacje prowadzone są poufnie – żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. WWW.ERDF.EDU.PL

 45. Dział IIPostępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień • Oddział 3 Negocjacje z ogłoszeniem • Art. 58 – 60 Zaproszenie do składania ofert • Przed zaroszeniem do składania ofert możliwa jest zmiana wymagań technicznych i jakościowych dotyczących przedmiotu zamówienia, warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego, kryteriów oceny ofert i ich znaczenia. • Wszyscy wykonawcy, z którymi zamawiający prowadził negocjacje, zapraszani są do składania ofert – zawartość zaproszenia: •  dzień i miejsce opublikowania ogłoszenia, wg art. 54 • dokonane zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia • miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert • informacja o obowiązku wniesienia wadium (obowiązują art. 45 i 46 – zwrot i zatrzymanie wadium) • termin związania ofertą • termin składania ofert co najmniej 10dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert. WWW.ERDF.EDU.PL

 46. Dział IIPostępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień • Oddział 4 Negocjacje bez ogłoszenia • Art. 61 Definicja Tryb zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. WWW.ERDF.EDU.PL

 47. Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień • Oddział 4 Negocjacje bez ogłoszenia • Art. 62 Warunki zastosowania postępowania • W przetargu nieograniczonym lub ograniczonym nie złożono żadnych ofert lub wszystkie oferty zostały odrzucone a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. • Został przeprowadzony konkurs wg art. 99 – do negocjacji zaproszono co najmniej 2 autorów wybranych prac konkursowych. • Przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju. WWW.ERDF.EDU.PL

 48. Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień • Oddział 4 Negocjacje bez ogłoszenia • Art. 62 Warunki zastosowania postępowania • Nieprzewidywalna, nie spowodowana przez zamawiającego pilna potrzeba udzielenia zamówienia publicznego nie pozwala zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego/ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. • W przypadku wartości zamówieniaw PLN > 60.000 EUR konieczna jest zgoda Prezesa UZP (decyzja administracyjna). • W przypadku robót budowlanych w PLN > 5.000.000 EUR i dostaw/usług w PLN > 130.000 EUR zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia na podstawie pkt. 1 wymaga uprzedniego poinformowania Komisji Europejskiej o unieważnieniu postępowania. WWW.ERDF.EDU.PL

 49. Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień • Oddział 4 Negocjacje bez ogłoszenia • Art. 63 Wszczęcie postępowania bez ogłoszenia • Wszczęcie postępowania przez przekazanie wybranym wykonawcom zaproszeń do negocjacji. • Zawartość zaproszeń: • Nazwa i siedziba zamawiającego • Opis przedmiotu zamówienia; możliwości ofert częściowych • Możliwość ofert wariantowych • Termin wykonania zamówienia • Warunki uczestnictwa; sposób dokonywania oceny spełniania warunków • Tryb zamówienia i podstawa prawna jego zastosowania • Kryteria wyboru i ich znaczenie • Miejsce i termin negocjacji z zamawiającym WWW.ERDF.EDU.PL

 50. Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia • Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień • Oddział 4 Negocjacje bez ogłoszenia • Art. 63 Wszczęcie postępowania bez ogłoszenia • z reguły co najmniej 5 wykonawców (zapewnienie konkurencji !) • z przypadku zamówień na roboty budowlane w PLN > 10.000.000 EUR i dostaw/usługw PLN > 5.000.000 EUR co najmniej 7 wykonawców – wyjątki możliwe, ale nie mniej niż 2 • w przypadku unieważnienia wcześniejszego postępowania – zaproszenie wszystkich oferentów WWW.ERDF.EDU.PL