Download
ervaringsuitwisseling 8 april 2010 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ervaringsuitwisseling 8 april 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ervaringsuitwisseling 8 april 2010

Ervaringsuitwisseling 8 april 2010

179 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ervaringsuitwisseling 8 april 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ompetent van kop tot teen! Coachen van hoofdverpleegkundigen Ervaringsuitwisseling 8 april 2010

 2. “Ons ziekenhuis anno 2010”

 3. Het competentiewiel van Quintessence

 4. “Feedback is the breakfast for the champion”

 5. Meerjarenplan 2010 – 2015 Basis: update Visie Verpleegkundig & Paramedisch Departement 14 magneetkrachten

 6. Eén van de magneetkrachten Magneetkracht 1: Kwaliteit van verpleegkundig leiderschap Bekwame, sterke en risiconemende verpleegkundige leiders volgen een goed geformuleerde strategie ... Krachtig leiderschap Via coachen van hoofdverpleegkundigen

 7. Coachen van hoofdverpleegkundigen • Personal coaching • Coachend leidinggeven

 8. Personal coaching

 9. Wat het niét is... “Vertel hem alles wat je weet” Odysseus “Ik kwam niet verder, ik had ze alle techniek bijgebracht die ik kende” M. Sprecklen

 10. Doel Zelfinzicht, verantwoordelijkheidsgevoel en geloof in zichzelf krijgen, en dit in hoofde van de medewerker

 11. Hoé en wàt ? Coachen kan pro-actief worden toegepast, tijdens het uitvoeren van een taak of bij een evaluatie. Coachen kan spontaan à la minute gebeuren of in een sessie van een uur.

 12. Wie vraagt om coaching ? • De medewerker zelf • De verantwoordelijke van de medewerker (n+1)

 13. Waar, wanneer en waarvoorcoachen we ? • Medewerkers motiveren • Delegeren • Problemen oplossen • Relationele problemen • Teamvorming • Beoordeling & evaluatie • Taakprestatie • Plannen en evalueren • Ontwikkeling • Teamwerk • alle competenties taak- en mensgericht • alles waar mensen kunnen in groeien, veranderen

 14. Toepassing personal coaching • 2-daagse vorming “Omgaan met stress” • Boek over het thema • Persoonlijke stress-test met bespreking van het persoonlijk profiel • 2-daagse vorming • Gedurende 3 maanden mogelijkheid tot adviesinwinning (electronisch) • Mogelijkheid tot personal coaching (external personal coach)

 15. Toepassing personal coaching • Junior (adjunct-)hoofdverpleegkundigen • Mogelijkheid tot personal coaching wordt aangeboden (internal personal coach)

 16. Toepassing personal coaching • Hoofdverpleegkundigen • Mogelijkheid tot personal coaching is voorzien (internal personal coach)

 17. Coachingsproces • Intakegesprek Doel: opzet van personal coaching toelichten & coachingsvraag van coachee scherp stellen • “Ik ga tijd & ruimte maken om te luisteren door alles op een rij te zetten” wordt.... • “Ik ga actief luisteren als een medewerker een oplossing wil”

 18. Uit de praktijk... • “Ik wil werken aan mijn assertiviteit” wordt.... • “Ik wil mij zelfzeker voelen in de beslissingen die ik neem.” • “Ik wil een goede gesprekspartner zijn.” wordt.... • “Ik wil openstaan voor de visie van de ander zodanig dat de ander zich gehoord voelt”

 19. Coachingsproces • 5 à 6 sessies van 90 minuten Doel: - werken rond bewustwording omtrent coachingsvraag en verantwoordelijkheid opnemen - tussentijdse opdrachten - afsluitend: rollenspellen

 20. Denkoefening Denk aan iemanddie een positieve impact had op jou Wat deden zij dat je zo apprecieerde (qua attitude en gedrag) ? Hoe voelde je jezelf als je bij hen was ?

 21. Samenvattend: Personal coaching • Naar de medewerker toe: isniet zozeer voor ‘doetjes’, dan wel voor sterke profielen ! • Naar de coach toe: is geen mentoring • = gericht op bewustwording van de medewerker • = gericht op het opnemen van verantwoordelijkheid door de medewerker • = positief gericht • = toekomstgericht • = ontwikkelingsgericht

 22. Wie is coachable ? Ik ben niet te coachen !

 23. Vormen van coaching • Resultaatgericht coachen • Confronterend coachen • Explorerend coachen • Faciliterend coachen • Coachend leidinggeven

 24. Coachend leidinggeven ... Een uitdaging voor de toekomst...

 25. Directief leidinggeven Coachend leidinggeven De mogelijkheden naar de toekomst toe staan centraal, niet de fouten uit het verleden

 26. Coachend leidinggeven • Traject loopt najaar 2009 – eind 2010 • Doelgroep: leidinggevenden, stafmedewerkers • Navorming (20u – 5 modules): • Theoretisch onderbouwde achtergrond, met nadruk op reële oefenmomenten • Opmaak portfolio

 27. Inhoud navorming“Coachend leidinggeven” • Coachend leidinggeven als een andere vorm van leidinggeven, een andere zienswijze/levenshouding • Communicatievaardigheden binnen coachend leidinggeven • De verschillende fasen in coaching • De coachend leidinggevende in relatie tot de medewerker • Verschillende vormen van coachend leidinggeven

 28. Afsluitend G R O W oal eality ptions ill

 29. Hoe groot is uw wil om te ontwikkelen ? Laat mij uw resultaat weten en mail mij (volgende week 45 e-mails ontvangen !) k.vanmierlo@regzhsintmaria.be